Konstrukcije, materijali i građenje

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Pravila polaganja ispita

Ispit iz premeta konstrukcije, materijali i građenje se polaže pismeno.

Gradivo iz ovog predmeta je podeljeno u tri celine:

 • I deo - Svojstva materijala
 • II deo - Materijali
 • III deo- Konstrukcije i građenje

Ispit u zvaničnim ispitnim rokovima mogu polagati studenti koji su ispunili predispitne obaveze (imaju u indeksu potpis od  predmetnog asistenta).  

Studentima je u toku nastave omogućeno da kroz dva kolokvijuma polože deo Svojstva materijala i deo Materijali.

Prvi ispitni termin u januarsko-februarskom ispitnim roku je za novu generaciju studenata rezervisan za polaganje dela Konstrukcije i građenje. Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe (zbog dobijanja termina i rezervisanja sala). Uslov za polaganje u ovom terminu nisu položeni delovi I i II!    

Nakon prvog ispitnog termina januarsko-februarskog ispitnog roka, objavljuju se rezultati sa predlogom konačne ocene za studente koji su ispunili sve predispitne obaveze i položili sva tri dela. 

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se u roku od 48 sati javi predmetnim nastavicima radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita.  

 U drugom ispitnom terminu, u januarsko-februarskom ispitnim roku, polažu se preostali delovi ispita. U ovom roku studentima je dozvoljeno parcijalno polaganje ispita (student sam bira koje delove i koliko delova će polagati). Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe. Student je obavezan da najkasnije dva dana pre polaganja ispita prijavi  kod asistanata  koje delove ispita će polagati. U ovom roku se rade i „popravni“ zadaci iz građevinske fizike. 

U ostalim zvaničnim ispitnim rokovima polažu se preostali delovi ispita zajedno! (Da bi se položio ispit, svi preostali delovi ispita moraju biti pozitivno ocenjeni!)  Predmetni nastavnici zadržavaju pravo da povremeno omoguće studentima parcijalno polaganje ispita i u narednim rokovima, o čemu blagovremeno obaveštavaju studente prilikom objavljivanja rezultata ispita u prethodnom terminu. 

Ukoliko je student nezadovoljan zaključenom ocenom, može, prema pravilima fakulteta, zvanično poništiti ispit preko studnetske službe. U tom slučaju, poništavaju se svi položeni delovi ispita. 

Položeni  delovi ispita važe dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, položeni delovi ispita se poništavaju.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku sa ispitnim zadacima.

Sveska sa ispitnim zadacima  se ne može iznositi iz sale. 

Student koji ne vrati svesku sa ispitnim zadacima, biće kažnjen zabranom polaganja ispita u tri zvanična ispitna roka i prijavom Dekanu FTN.

Ispitni zadaci se mogu pogledati kod premetnih nastavnika, nakon objavljivanja rezultata, u terminima konsultacija.

Rezultati ispita održanog 5.2.2019.

Rezultate ispita možete preuzeti u Download zoni.

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bod.

Studenti mogu u aprilskom ispitnom roku da parcijalno polažu delove ispita koji su im ostali, pod uslovom da u spisak za polaganje ispita upišu koje delove polažu. Spisak za polaganje ispita se nalazi kod Doc. dr Ivana Lukića. U suprotnom, smatraće se da su odlučli da polažu ispit kao celinu i tako će se i ocenjivati ispit.

* Studenti koji su u ovom roku uslovno položili I deo (stoji * pored imena), jer nisu uspešno uradili zadatak iz građevinske fizike, moraju ponovo da urade zadatak u naredna dva ispitna termina (aprilski i I junski). Ukoliko ne urade tačno zadatak u navedenim terminima poništiće se I deo ispita.

** Studenti koji nisu uspešno uradili zadatak iz GF, moraju da u aprilskom roku urade zadatak. Ukoliko ne urade tačno zadatak u navedenom terminu poništiće se I deo ispita.

Studenti mogu doći da upišu ocenu u četvrtak, 21.02.2019. u 11:00 (Kabinet LG 212 – Zgrada Departmana za građevinarstvo i geodeziju) ili u redovnim terminima konsultacija.

Uslov za potpis i konačne ocene posle ispita održanog 24.1.2019.

Spisak studenata koji su ispunili uslov za dobijanje potpisa i predlog konačnih ocena nakon ispita održanog 24.1.2019. možete preuzeti u Download zoni.

Studentima, koji su zadovoljni sa predloženom ocenom, ocena u indeks će biti upisana u ponedeljak, 04.02.2019. u 12:00 (Kabinet LG 212 – Zgrada Departmana za građevinarstvo i geodeziju).

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se javi predmetnim nastavicima, radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita (najkasnije do nedelje, 03.02.2019. do 19h) putem mail-a. Ako se studenti ne jave do tog roka smatraće se da je to konačna ocena i biće uvedena u zapisnik i prosleđena studentskoj službi.

Studenti kojima u koloni “uslov za dobijanje potpisa“ piše (- grafički rad) ne mogu dobiti potpis u indeks, dok ne poprave/urade grafički rad.

Studenti kojima u koloni “uslov za dobijanje potpisa“ piše (Nije ispunjen) nisu stekli uslov za dobijanje potpisa o redovnom pohađanju nastave i vežbi i moraju sledeće školske godine ponovo da upišu i slušaju predmet.

Studenti mogu u februarskom roku polagati parcijalno delove ispita koji su im ostali. Potrebno je da ispit projave studentskoj službi. Takođe je potrebno da se upišu u spisak (Doc. dr Ivan Lukić) koji deo polažu (molimo Vas da budete realni i da ne prijavljujete delove koje nećete stići da naučite).

Grafički radovi i potpis asistenta

Grafičke radove možete preuzeti u kabinetu LG311 od četvrtka u 9h.

Za potpis od strane asistenta potrebno je poneti overene laboratorijske vežbe i popunjen indeks.

Studenti koji ponovo rade grafički moraju najkasnije u četvrtak 31.1.2019. do 14h da dođu po novu postavku:

 • Prvulj Tijana 73/18
 • Katarina Dojčev 52/18
 • Dajana Knežević 108/18
 • Sanja Korać 94/18
 • Pavle Radovanović 96/18
 • Anđela Dragutinović 105/18
 • Marija Krkić 110/18
 • Milan Birović 84/18 (nije predao grafički)

Rezultati ispita i III kolokvijuma održanih 24.1.2019.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni. 

Obavezno pročitati obaveštenje ispod tabele.

Rezultati II kolokvijuma održanog 15.1.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojen najmanje 51 bod.