Konstrukcije, materijali i građenje

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Pravila polaganja ispita

Ispit iz premeta konstrukcije, materijali i građenje se polaže pismeno.

Gradivo iz ovog predmeta je podeljeno u tri celine:

  • I deo - Svojstva materijala
  • II deo - Materijali
  • III deo- Konstrukcije i građenje

Ispit u zvaničnim ispitnim rokovima mogu polagati studenti koji su ispunili predispitne obaveze (imaju u indeksu potpis od  predmetnog asistenta).  

Studentima je u toku nastave omogućeno da kroz dva kolokvijuma polože deo Svojstva materijala i deo Materijali.

Prvi ispitni termin u januarsko-februarskom ispitnim roku je za novu generaciju studenata rezervisan za polaganje dela Konstrukcije i građenje. Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe (zbog dobijanja termina i rezervisanja sala). Uslov za polaganje u ovom terminu nisu položeni delovi I i II!    

Nakon prvog ispitnog termina januarsko-februarskog ispitnog roka, objavljuju se rezultati sa predlogom konačne ocene za studente koji su ispunili sve predispitne obaveze i položili sva tri dela. 

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se u roku od 48 sati javi predmetnim nastavicima radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita.  

 U drugom ispitnom terminu, u januarsko-februarskom ispitnim roku, polažu se preostali delovi ispita. U ovom roku studentima je dozvoljeno parcijalno polaganje ispita (student sam bira koje delove i koliko delova će polagati). Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe. Student je obavezan da najkasnije dva dana pre polaganja ispita prijavi  kod asistanata  koje delove ispita će polagati. U ovom roku se rade i „popravni“ zadaci iz građevinske fizike. 

U ostalim zvaničnim ispitnim rokovima polažu se preostali delovi ispita zajedno! (Da bi se položio ispit, svi preostali delovi ispita moraju biti pozitivno ocenjeni!)  Predmetni nastavnici zadržavaju pravo da povremeno omoguće studentima parcijalno polaganje ispita i u narednim rokovima, o čemu blagovremeno obaveštavaju studente prilikom objavljivanja rezultata ispita u prethodnom terminu. 

Ukoliko je student nezadovoljan zaključenom ocenom, može, prema pravilima fakulteta, zvanično poništiti ispit preko studnetske službe. U tom slučaju, poništavaju se svi položeni delovi ispita. 

Položeni  delovi ispita važe dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, položeni delovi ispita se poništavaju.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku sa ispitnim zadacima.

Sveska sa ispitnim zadacima  se ne može iznositi iz sale. 

Student koji ne vrati svesku sa ispitnim zadacima, biće kažnjen zabranom polaganja ispita u tri zvanična ispitna roka i prijavom Dekanu FTN.

Ispitni zadaci se mogu pogledati kod premetnih nastavnika, nakon objavljivanja rezultata, u terminima konsultacija.

Rezultati ispita 12.02.2020.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Rezultati ispita održanog 30.01.2020. - generacija 2019/2020

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

OBAVEZNO pročitati objašnjenje ispod tabele sa rezultatima ispita.

Rezultati ispita održanog 30.01.2020. - stari studenti

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

OBAVEZNO pročitati objašnjenje na ispod tabele sa rezultatima ispita.

Rezultati grafičkog rada

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Ova predispitna obaveza je ispunjena ukoliko je osvojeno najmanje 5,1 bod.

Studenti koji nisu dobro uradili grafički treba da se jave predmetnom asistentu (preko e-maila) radi popravke, a ne mogu da polažu ispit (ne vredi da prijavljuju preko studentske službe) dok ne isprave grafički. 

Potpis od predmetnog asistenta za overu semestra možete dobiti u ponedeljak od 9-11h (doc. dr Ivan Lukić) i sredu u 12h (ass. Olivera Bukvić).

Rezultati III kolokvijuma, održanog 30.01.2020.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojen najmanje 51 bod.

Konačna lista sa predlogom ocena za studente koji su položili sva tri dela ispita i pozitivno uradili predispitne obaveze, biće objavljena u petak, 07.02.2020.

Podsećamo studente da u narednom  terminu mogu polagati parcijalno delove ispita koji su im ostali i da je potrebno da se prijave preko studentske službe.

Takođe je potrebno da se upišu u spisak (Doc.dr.Ivan Lukić) koji deo polažu (molimo Vas da budete realni i da ne prijavljujete delove koje nećete stići da naučite) najkasnije do 10.02.2020. do 10:00.

Detaljnija objašnjenja se nalaze na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju “Pravila za polaganje ispita KMG januar 2020”