Konstrukcije, materijali i građenje

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Pravila polaganja ispita

Ispit iz premeta konstrukcije, materijali i građenje se polaže pismeno.

Gradivo iz ovog predmeta je podeljeno u tri celine:

  • I deo - Svojstva materijala
  • II deo - Materijali
  • III deo- Konstrukcije i građenje

Ispit u zvaničnim ispitnim rokovima mogu polagati studenti koji su ispunili predispitne obaveze (imaju u indeksu potpis od  predmetnog asistenta).  

Studentima je u toku nastave omogućeno da kroz dva kolokvijuma polože deo Svojstva materijala i deo Materijali.

Prvi ispitni termin u januarsko-februarskom ispitnim roku je za novu generaciju studenata rezervisan za polaganje dela Konstrukcije i građenje. Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe (zbog dobijanja termina i rezervisanja sala). Uslov za polaganje u ovom terminu nisu položeni delovi I i II!    

Nakon prvog ispitnog termina januarsko-februarskog ispitnog roka, objavljuju se rezultati sa predlogom konačne ocene za studente koji su ispunili sve predispitne obaveze i položili sva tri dela. 

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se u roku od 48 sati javi predmetnim nastavicima radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita.  

 U drugom ispitnom terminu, u januarsko-februarskom ispitnim roku, polažu se preostali delovi ispita. U ovom roku studentima je dozvoljeno parcijalno polaganje ispita (student sam bira koje delove i koliko delova će polagati). Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe. Student je obavezan da najkasnije dva dana pre polaganja ispita prijavi  kod asistanata  koje delove ispita će polagati. U ovom roku se rade i „popravni“ zadaci iz građevinske fizike. 

U ostalim zvaničnim ispitnim rokovima polažu se preostali delovi ispita zajedno! (Da bi se položio ispit, svi preostali delovi ispita moraju biti pozitivno ocenjeni!)  Predmetni nastavnici zadržavaju pravo da povremeno omoguće studentima parcijalno polaganje ispita i u narednim rokovima, o čemu blagovremeno obaveštavaju studente prilikom objavljivanja rezultata ispita u prethodnom terminu. 

Ukoliko je student nezadovoljan zaključenom ocenom, može, prema pravilima fakulteta, zvanično poništiti ispit preko studnetske službe. U tom slučaju, poništavaju se svi položeni delovi ispita. 

Položeni  delovi ispita važe dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, položeni delovi ispita se poništavaju.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku sa ispitnim zadacima.

Sveska sa ispitnim zadacima  se ne može iznositi iz sale. 

Student koji ne vrati svesku sa ispitnim zadacima, biće kažnjen zabranom polaganja ispita u tri zvanična ispitna roka i prijavom Dekanu FTN.

Ispitni zadaci se mogu pogledati kod premetnih nastavnika, nakon objavljivanja rezultata, u terminima konsultacija.

Konačne ocene i ispunjenost uslova za dobijanje potpisa

Predlog konačnih ocena i pregled ispunjenosti uslova za dobijanje potpisa za overu semestra možete preuzeti u Download zoni.

Studentima, koji su zadovoljni sa predloženom ocenom, ocena u undeks će biti upisana u utorak, 06.02.2018. u 9:00 (Kabinet LG 212 – Zgrada Departmana za građevinarstvo i geodeziju).

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se javi predmetnim nastavicima, radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita (najkasnije do ponedeljka, 05.02.2018. do 09h) putem mail-a. Ako se studenti ne jave do tog roka smatraće se da je to konačna ocena i biće uvedena u zapisnik i prosleđena studentskoj službi.

Studenti kojima u koloni “uslov za dobijanje potpisa“ piše (Nije ispunjen) nisu stekli uslov za dobijanje potpisa o redovnom pohađanju nastave i vežbi i moraju sledeće školske godine ponovo da upišu i slušaju predmet.

Studenti mogu u II januarskom roku polagati parcijalno delove ispita koji su im ostali. Potrebno je da se prijave studentskoj službi. Takođe je potrebno da upišu u spisak (Doc.dr.Ivan Lukić) koji deo polažu (molimo Vas da budete realni i da ne prijavljujete delove koje nećete stići da naučite)

Rezultati III kolokvijuma, održanog 23.1.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bod.

Konačna lista sa predlogom ocena za studente koji su položili sva tri dela ispita i pozitivno uradili predispitne obaveze, biće objavljena u ponedeljak, 29.01.2018.

Podsećamo studente da u narednom  terminu mogu polagati parcijalno delove ispita koji su im ostali i da je potrebno da se prijave preko studentske službe. Takođe je potrebno da se upišu u spisak (Doc.dr.Ivan Lukić) koji deo polažu (molimo Vas da budete realni i da ne prijavljujete delove koje nećete stići da naučite) najkasnije do 03.02.2018. do 10:00.

Rezultati II kolokvijuma održanog 13.01.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bod.

Prvi termin ispitnog roka - III kolokvijum

U prvom terminu januarskog ispitnog roka (25.1.2017.) polaže se III kolokvijum (Predavanja 12-17 u Download zoni).

Da bi student imao pravo da izađe na kolokvijum, obavezno je da ispit prijavi preko studentske službe kao i da se upiše na spisak koji je na vratima kabineta LG311. Studenti koji ne prijave ispit ili se ne upišu na spisak, neće moći da polažu ispit.

Preuzimanje grafičkih radova

Termini za preuzimanje grafičkih radova su:

  • četvrtak 18.1.2018. od 14h do 16h
  • petak 19.1.2018. od 10h do 12h