Konstrukcije, materijali i građenje

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Pravila polaganja ispita

Ispit iz premeta konstrukcije, materijali i građenje se polaže pismeno.

Gradivo iz ovog predmeta je podeljeno u tri celine:

 • I deo - Svojstva materijala
 • II deo - Materijali
 • III deo- Konstrukcije i građenje

Ispit u zvaničnim ispitnim rokovima mogu polagati studenti koji su ispunili predispitne obaveze (imaju u indeksu potpis od  predmetnog asistenta).  

Studentima je u toku nastave omogućeno da kroz dva kolokvijuma polože deo Svojstva materijala i deo Materijali.

Prvi ispitni termin u januarsko-februarskom ispitnim roku je za novu generaciju studenata rezervisan za polaganje dela Konstrukcije i građenje. Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe (zbog dobijanja termina i rezervisanja sala). Uslov za polaganje u ovom terminu nisu položeni delovi I i II!    

Nakon prvog ispitnog termina januarsko-februarskog ispitnog roka, objavljuju se rezultati sa predlogom konačne ocene za studente koji su ispunili sve predispitne obaveze i položili sva tri dela. 

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se u roku od 48 sati javi predmetnim nastavicima radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita.  

 U drugom ispitnom terminu, u januarsko-februarskom ispitnim roku, polažu se preostali delovi ispita. U ovom roku studentima je dozvoljeno parcijalno polaganje ispita (student sam bira koje delove i koliko delova će polagati). Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe. Student je obavezan da najkasnije dva dana pre polaganja ispita prijavi  kod asistanata  koje delove ispita će polagati. U ovom roku se rade i „popravni“ zadaci iz građevinske fizike. 

U ostalim zvaničnim ispitnim rokovima polažu se preostali delovi ispita zajedno! (Da bi se položio ispit, svi preostali delovi ispita moraju biti pozitivno ocenjeni!)  Predmetni nastavnici zadržavaju pravo da povremeno omoguće studentima parcijalno polaganje ispita i u narednim rokovima, o čemu blagovremeno obaveštavaju studente prilikom objavljivanja rezultata ispita u prethodnom terminu. 

Ukoliko je student nezadovoljan zaključenom ocenom, može, prema pravilima fakulteta, zvanično poništiti ispit preko studnetske službe. U tom slučaju, poništavaju se svi položeni delovi ispita. 

Položeni  delovi ispita važe dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, položeni delovi ispita se poništavaju.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku sa ispitnim zadacima.

Sveska sa ispitnim zadacima  se ne može iznositi iz sale. 

Student koji ne vrati svesku sa ispitnim zadacima, biće kažnjen zabranom polaganja ispita u tri zvanična ispitna roka i prijavom Dekanu FTN.

Ispitni zadaci se mogu pogledati kod premetnih nastavnika, nakon objavljivanja rezultata, u terminima konsultacija.

Rezultati ispita održanog19.06.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 55 bodova.

Studenti mogu u II junskom ispitnom roku parcijalno polagati delove ispita koji su im ostali.

* Studenti koji su u ovom roku uslovno položili I deo (stoji * pored imena), jer nisu uspešno uradili zadatak iz građevinske fizike, moraju ponovo da urade zadatak u naredna dva ispitna termina (junski 2 i septembar 1). Ukoliko ne urade tačno zadatak u navedenim terminima poništiće se I deo ispita.

Sve ostale informacije u vezi polaganja ispita mogu se pročitati u dokumentu „OBAVEŠTENJE O PRAVILIMA I NAČINU POLAGANJA ISPITA“, koje se nalazi na sajtu Departmana.

Studenti mogu doći da upišu ocenu u redovnim terminima konsultacija (Kabinet LG 212 – Zgrada Departmana za građevinarstvo i geodeziju).  

Rezultati ispita održanog 19.4.2017.

Rezultate ispita možete preuzeti u Download zoni.

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 55 bodova.

Studenti mogu u junskom ispitnom roku parcijalno polagati delove ispita koji su im ostali.

* Studenti koji su u ovom roku uslovno položili I deo (stoji * pored imena), jer nisu uspešno uradili zadatak iz građevinske fizike, moraju ponovo da urade zadatak u naredna dva ispitna termina (junski 1 i 2). Ukoliko ne urade tačno zadatak u navedenim terminima poništiće se I deo ispita.

** Studenti koji nisu u ovom roku uspešno uradili zadatak iz GF, mogu da u junskom roku rade ponovo zadatak. Ukoliko ne urade tačno zadatak u navedenom terminu poništiće se I deo ispita.

Sve ostale informacije u vezi polaganja ispita mogu se pročitati u dokumentu „OBAVEŠTENJE O PRAVILIMA I NAČINU POLAGANJA ISPITA“, koje se nalazi na sajtu Departmana.

Studenti mogu doći da upišu ocenu u redovnim terminima konsultacija (Kabinet LG 212 – Zgrada Departmana za građevinarstvo i geodeziju).  

Konacne ocene nakon ispita održanog 12.2.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Predlog konačnih ocena

Predlog konačnih ocena možete preuzeti u Download zoni.

Preuzimanje grafičkih i potpis od strane asistenta

Mole se studenti da u utorak 7.2.2017. i sredu 8.2.2017. dođu u kabinet LG311 (između 9h i 13h) kako bi preuzeli svoje grafičke i da dobili potpis od strane asistenta. 

Sledeći studenti moraju da predaju/ponoovo urade grafički ukoliko žele potpis za overu semestra:

 • U 72/2016 Milaković Nikolina - nije predat grafički
 • AU 73/2016 Stecenko Nikola - popravka grafičkog
 • AU 82/2016 Milojković Milica - popravka grafičkog
 • AU 91/2016 Živković Andrijana - popravka grafičkog
 • AU 98/2016 Zarić Nataša - nije predat grafički
 • AU 100/2016 Drekić Vanja - nije predat grafički
 • AU 104/2016 Vesović Ivana - popravka grafičkog
 • AU 107/2016 Radovanović Kristina - popravka grafičkog
 • AU 111/2016 Černi Kristian - popravka grafičkog
 • AU 112/2016 Paunović Nikolina - popravka grafičkog

Studenti koji popravljaju grafički dobijaju novu postavku.