Konstrukcije, materijali i građenje

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Pravila polaganja ispita

Ispit iz premeta konstrukcije, materijali i građenje se polaže pismeno.

Gradivo iz ovog predmeta je podeljeno u tri celine:

  • I deo - Svojstva materijala
  • II deo - Materijali
  • III deo- Konstrukcije i građenje

Ispit u zvaničnim ispitnim rokovima mogu polagati studenti koji su ispunili predispitne obaveze (imaju u indeksu potpis od  predmetnog asistenta).  

Studentima je u toku nastave omogućeno da kroz dva kolokvijuma polože deo Svojstva materijala i deo Materijali.

Prvi ispitni termin u januarsko-februarskom ispitnim roku je za novu generaciju studenata rezervisan za polaganje dela Konstrukcije i građenje. Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe (zbog dobijanja termina i rezervisanja sala). Uslov za polaganje u ovom terminu nisu položeni delovi I i II!    

Nakon prvog ispitnog termina januarsko-februarskog ispitnog roka, objavljuju se rezultati sa predlogom konačne ocene za studente koji su ispunili sve predispitne obaveze i položili sva tri dela. 

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se u roku od 48 sati javi predmetnim nastavicima radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita.  

 U drugom ispitnom terminu, u januarsko-februarskom ispitnim roku, polažu se preostali delovi ispita. U ovom roku studentima je dozvoljeno parcijalno polaganje ispita (student sam bira koje delove i koliko delova će polagati). Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe. Student je obavezan da najkasnije dva dana pre polaganja ispita prijavi  kod asistanata  koje delove ispita će polagati. U ovom roku se rade i „popravni“ zadaci iz građevinske fizike. 

U ostalim zvaničnim ispitnim rokovima polažu se preostali delovi ispita zajedno! (Da bi se položio ispit, svi preostali delovi ispita moraju biti pozitivno ocenjeni!)  Predmetni nastavnici zadržavaju pravo da povremeno omoguće studentima parcijalno polaganje ispita i u narednim rokovima, o čemu blagovremeno obaveštavaju studente prilikom objavljivanja rezultata ispita u prethodnom terminu. 

Ukoliko je student nezadovoljan zaključenom ocenom, može, prema pravilima fakulteta, zvanično poništiti ispit preko studnetske službe. U tom slučaju, poništavaju se svi položeni delovi ispita. 

Položeni  delovi ispita važe dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, položeni delovi ispita se poništavaju.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku sa ispitnim zadacima.

Sveska sa ispitnim zadacima  se ne može iznositi iz sale. 

Student koji ne vrati svesku sa ispitnim zadacima, biće kažnjen zabranom polaganja ispita u tri zvanična ispitna roka i prijavom Dekanu FTN.

Ispitni zadaci se mogu pogledati kod premetnih nastavnika, nakon objavljivanja rezultata, u terminima konsultacija.

Rezultati III kolokvijuma održanog 30.1.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 55 bodova.

Konačna lista sa predlogom ocena za studente koji su položili sva tri dela ispita i pozitivno uradili predispitne obaveze, biće objavljena u utorak, 07.02.2017.

Podsećamo studente da u narednom terminu mogu polagati parcijalno delove ispita koji su im ostali i da je potrebno da se prijave studentskoj službi. Takođe je potrebno da upišu u spisak (kabinet LG311 - Doc.dr.Ivan Lukić) koji deo polažu (molimo Vas da budete realni i da ne prijavljujete delove koje nećete stići da naučite) najkasnije do 10.02. do 10:00.

Rezultati II kolokvijuma održanog 17.1.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Laboratorijske vežbe - grupe 1 do 8

Mole se studenti da dođu na laboratorijske vežbe prema sledećem rasporedu:

  • grupe 5,6,7,8 - petak 13.1.2017. u 1030 (učionica LG 005)
  • grupe 1,2,3,4 - petak 13.1.2017. u 1215 (učionica AH4)

Rezultati I kolokvijuma

Rezultate I kolokvijuma možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 55 bodova.

Zadatak iz građevinske fizike mora biti pozitivno ocenjen da bi se priznao I kolokvijum. Studenti, koji su osvojili dovoljan broj bodova na I kolokvijumu, ali nisu uspešno uradili zadatak iz građevinske fizike, moraju ponovo da urade zadatak u II januarskom ispitnom roku, da bi se I kolokvijum priznao.

Predaja grafičkog rada

Obaveštavamo studente da je rok za predaju grafičkog rada pomeren na 20.1.2016. u terminu vežbi grupa 5,6 (7,8).

Vežbe u periodu 9.1. - 13.1.2017. zbog odsustva asistenta neće biti održane.