Konstrukcije, materijali i građenje

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Pravila polaganja ispita

Ispit iz premeta konstrukcije, materijali i građenje se polaže pismeno.

Gradivo iz ovog predmeta je podeljeno u tri celine:

 • I deo - Svojstva materijala
 • II deo - Materijali
 • III deo- Konstrukcije i građenje

Ispit u zvaničnim ispitnim rokovima mogu polagati studenti koji su ispunili predispitne obaveze (imaju u indeksu potpis od  predmetnog asistenta).  

Studentima je u toku nastave omogućeno da kroz dva kolokvijuma polože deo Svojstva materijala i deo Materijali.

Prvi ispitni termin u januarsko-februarskom ispitnim roku je za novu generaciju studenata rezervisan za polaganje dela Konstrukcije i građenje. Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe (zbog dobijanja termina i rezervisanja sala). Uslov za polaganje u ovom terminu nisu položeni delovi I i II!    

Nakon prvog ispitnog termina januarsko-februarskog ispitnog roka, objavljuju se rezultati sa predlogom konačne ocene za studente koji su ispunili sve predispitne obaveze i položili sva tri dela. 

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se u roku od 48 sati javi predmetnim nastavicima radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita.  

 U drugom ispitnom terminu, u januarsko-februarskom ispitnim roku, polažu se preostali delovi ispita. U ovom roku studentima je dozvoljeno parcijalno polaganje ispita (student sam bira koje delove i koliko delova će polagati). Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe. Student je obavezan da najkasnije dva dana pre polaganja ispita prijavi  kod asistanata  koje delove ispita će polagati. U ovom roku se rade i „popravni“ zadaci iz građevinske fizike. 

U ostalim zvaničnim ispitnim rokovima polažu se preostali delovi ispita zajedno! (Da bi se položio ispit, svi preostali delovi ispita moraju biti pozitivno ocenjeni!)  Predmetni nastavnici zadržavaju pravo da povremeno omoguće studentima parcijalno polaganje ispita i u narednim rokovima, o čemu blagovremeno obaveštavaju studente prilikom objavljivanja rezultata ispita u prethodnom terminu. 

Ukoliko je student nezadovoljan zaključenom ocenom, može, prema pravilima fakulteta, zvanično poništiti ispit preko studnetske službe. U tom slučaju, poništavaju se svi položeni delovi ispita. 

Položeni  delovi ispita važe dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, položeni delovi ispita se poništavaju.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku sa ispitnim zadacima.

Sveska sa ispitnim zadacima  se ne može iznositi iz sale. 

Student koji ne vrati svesku sa ispitnim zadacima, biće kažnjen zabranom polaganja ispita u tri zvanična ispitna roka i prijavom Dekanu FTN.

Ispitni zadaci se mogu pogledati kod premetnih nastavnika, nakon objavljivanja rezultata, u terminima konsultacija.

Rezultati pismenog dela ispita i KONAČNE OCENE održanog 09.02.2016.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Prijava za polaganje ispita u II terminu januarsko-februarskog roka

Studenti generacije 2015/2016 koji planiraju da polažu ispit iz KMG moraju prijaviti ispit preko studentske službe, u suprotnom neće moći da izađu na ispit.

Na vratima kabineta LG311 se nalazi spisak za upisivanje dela ispita koji se polaže (obavezo), u suprotnom se smatra da se polaže sve što nije položeno. Studenti koji nisu uradili zadatak iz građevinske fizike, rade i zadatak.

Studenti starijih generacija u prvom terminu ispitnog roka polažu ceo ispit (ispit mora biti prijavljen preko studentske službe).

Ispravka grafičkog rada

Grafičke radove možete preuzeti u kabinetu LG311. 

Mole se sledeći studenti da se što pre jave asistentu radi ispravke grafičkog rada:

 • AU 4\2015 - Šijakov Lana
 • AU 13\2015 - Vujović Jelena
 • AU 24\2015 - Pavlović Mina
 • AU 32\2015 - Božulić Ines
 • AU 48\2015 - Lovrić Lenka
 • AU 49\2015 - Bečelić Dragana                          
 • AU 58\2015 - Likić Ivana
 • AU 72\2015 - Uzelac Bojana
 • AU 82\2015 - Petković Milan
 • AU 83\2015 - Vidaković Tamara
 • AU 86\2015 - Milivojević Vuk
 • AU 92\2015 - Jerković Nikola
 • AU 94\2015 - Horvat Bator
 • AU 95\2015 - Vukobratović Mihailo
 • AU 99\2015 - Kesić Sonja

Termin za preuzimanje rada je:

 • Utorak 2.2.2016. - 1100-1400
 • Sreda 3.2.2016. - 900-1400
 • Četvrtak 4.2.2016. - 900-1400
 • Petak 5.2.2016. - 900-1400

Rezultati ispita održanog 28.01.2016. i KONAČNE OCENE

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Rezultati III kolokvijuma održanog 28.01.2016.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.