Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Kraljevo - O B A V E Š T E NJ E O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

GENERACIJE KOJE SU PREDMET SLUŠALE 2013/14 ILI RANIJE

Studentima koji su predmet slušali 2013/14 godine ili ranije i tada su stekli uslov za polaganje ispita Građevinski materijali 2 u Kraljevu, ali ispit nisu položili zaključno sa 20. februarom 2019., PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti se moraju blagovremeno prijaviti preko studentske službe za slušanje vežbi iz predmeta Materijalu u građevinarstvu 2, kako bi se oformile grupe.

Zbog obaveze plaćanja ponovnog pohađanja nastave, predmetni nastavnici su odobrili zvaničnu prijavu u studentskoj službi samo za vežbe, ali će voditi evidenciju o prisustvu ovih studenata na predavanjima.

Studenti polažu ispit po pravilima za predmet MG2.

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2014/15

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2014/15 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita ispita Građevinski materijali 2 u Kraljevu, ali ispit nisu položili zaključno sa 20. februarom 2019, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2019.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.  

Studenti polažu ispit po pravilima za predmet GM 2 (Kraljevo).

 

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2015/16

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2015/16 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 20. februarom 2019, da im predispitne obaveze i položeni delovi ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2020. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.

Studenti polažu ispit po pravilima za predmet GM 2 (Kraljevo).

 

 

U Novom Sadu, 17.02.2019.                                                   Predmetni nastavnici

Rezultati pismenog dela ispita 11.02.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima, od juna 2018. godine,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku polažu usmeni deo ispita u sredu  20.02.2019. u 8:00h.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

USMENI DEO ISPITA

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima, od juna 2018. godine,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku polažu usmeni deo ispita u ponedeljak  04.02.2019. u 9:00.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

U Novom Sadu, 29.01.2019.                                                                               

                                                                                                                        predmetni nastavnici

Usmeni dio ispita

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2018. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita u petak,  28.12.2018. u 10:15h.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

Usmeni deo ispita

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2018. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita u sredu,  05.12.2018. u 08:30h.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.