Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Rezultati ispita 19.02.2020.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

ponedeljak,  24.02.2020. u 09h

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019 i studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku.

 

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Junskim ispitnim rokom 2020.

U Novom Sadu, 20.02.2020.                                                                    Predmetni nastavnici

Rezultati pismenog dela ispita održanog 04.02.2020.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima od juna 2019., a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

ponedeljak,  10.02.2020. u 09h

studenti koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima od juna 2019. i studenti koji su pismeni ispit položili o ovom roku

 

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2020.

U Novom Sadu, 05.02.2020.                                                         Predmetni nastavnici

Usmeni deo ispita - Decembarski ispitni rok

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima od juna 2019. godini, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Petak,  27.12.2019. u 10:00h

studenti koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima od juna 2019.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

U Novom Sadu, 21.12.2019.                                                                    Predmetni nastavnici

Usmeni deo ispita

Na pismeni deo ispita nije izašao ni jedan student.

 

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima u 2019. godini, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Utorak,  26.11.2019. u 13:30h

studenti koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima u 2019.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

U Novom Sadu, 23.11.2019.                                                         Predmetni nastavnici

Rezultati ispita 19.10.2019.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima u 2019. godini, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

subota,  26.10.2019. u 12h

studenti koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima u 2019. i studenti koji su pismeni ispit položili o ovom roku

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2019.

U Novom Sadu, 22.10.2019.                                                         Predmetni nastavnici