Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Rezultati pismenog dela ispita 30.08.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima u 2018. godini, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u utorak 04.09.2018. u 08h.
Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

Rezultati pismenog ispita 06.07.2018.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima u 2018. godini, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u četvrtak 12.07.2018. u 07:30

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u petak, 13.07.2018. u 08h . Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita. NAPOMENA: Studentima generacije 2017, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2019.

Rezultati pismenog ispita održanog 19.06.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

JUN 2018 - RASPORED SEDENJA PO UČIONICAMA

SALA

STUDENTI

205 (II SPRAT, FTN)

GR2 - GR65/2017

AH A (IV SPRAT, FTN)

GR66 - GR150/2017

AH B (IV SPRAT, FTN)

Generacije 2011-2014

AH 3 (IV SPRAT, FTN)

Generacije 2015-2016

Rezultati i kolokvijuma održanog 28.05.2018.

Rezultate kolokvijuma možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum je položen ako je osvojen najmanje 51 bod.

Studenti koji su osvojili ≥51 bod, a nisu tačno definisali vrstu cementa (oznaka „-„ u koloni), na usmenom delu ispita prvo će dobiti pitanje iz ove oblasti.