Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

I KOLOKVIJUM

 

I KOLOKVIJUM će se održati u četvrtak  (04.04.2019) u 20:00.

 Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasne table za građevinarstvo 10 minuta pre početka kolokvijuma.

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se upisati na SPISAK istaknut na oglasnoj tabli, pored kabineta LG301, do ponedeljka, 01.04. do 15:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se obavezno odjave do predviđenog termina!

 

 OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

 Predavanja I - IX za generaciju 2018-19 (materijali se nalaze na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju)

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2017-18

Studenti,  generacije 2017-18, koji žele da polažu I kolokvijum, treba da se upišu na SPISAK istaknut na oglasnoj tabli, pored kabineta LG301, do ponedeljka, 01.04. do 15:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev  ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

 

Novi Sad, 15.03.2019.                                Predmetni nastavnici

                                                                Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin 

O B A V E Š T E N J E IZMENJENIM TERMINIMA PREDAVANJA U LETNJEM SEMESTRU 2018-19 MART I APRIL

Zbog odsustva oba predmetna nastavnika nastava na ovom predmetu NEĆE BITI ODRŽANA:

u UTORAK, 22.03.2019. i

u PONEDELJAK, 25.03.2019

 

Radi nadoknade izgubljenih časova, planirana su dva dodatna termina za predavanja u mesecu martu:

 

Petak,         15.03.2019 od 08:15 do 10:00, sala 205  (održano!)

 

Petak,         29.03.2019 od 08:15 do 10:00, sala ___  (studenti će biti blagovremeno obavešteni))

 

 

 

Novi Sad, 16.03.  2019                     Predmetni nastavnici

                                                                Mirjana Malešev  i Vlastimir Radonjanin

Postavka za vežbe za četvrtak 14.3.2019.

Postavka za vežbe u četvrtak 14.3.2019. godine se nalazi u Download zoni. Obavezno je poneti na vežbi.

Postavka za vežbe za četvrtak 7.3.2019.

Postavka za vežbe za četvrtak 7.3.2019. godine nalazi se u Download zoni u folderu Vežbe, pod nazivom "Metoda najmanjih kvadrata-Postavka za vežbe 7.3.2019.", potrebno ju je odštampati i doneti na vežbe. 

O B A V E Š T E NJ E O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

GENERACIJE KOJE SU PREDMET SLUŠALE 2013/14 ILI RANIJE

Studentima koji su predmet slušali 2013/14 godine ili ranije i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 20. februarom 2019., PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti se moraju blagovremeno prijaviti preko studentske službe za slušanje vežbi, kako bi se oformile grupe.

Zbog obaveze plaćanja ponovnog pohađanja nastave, predmetni nastavnici su odobrili zvaničnu prijavu u studentskoj službi samo za vežbe, ali će voditi evidenciju o prisustvu ovih studenata na predavanjima.

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2014/15

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2014/15 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 20. februarom 2019, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2019.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.  

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2015/16

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2015/16 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 20. februarom 2019, da im predispitne obaveze i položeni delovi ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2020. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.

 

U Novom Sadu, 17.02.2019.                                                   Predmetni nastavnici