Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Rezultati pismenog ispita 19.06.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2018. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i preostali studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

ponedeljak,  01.07.2019. u 08h

studenti koji su ispit položili o ovom roku

       od GR 03/2018-GR 40/2018

ponedeljak,  01.07.2019. u 11h

studenti koji su ispit položili o ovom roku:

od GR 41/2018-GR 132/2018 i

ostali studenti iz prethodnih generacija

ponedeljak,  01.07.2019. u 18h

Studenti koji su ispit položili u prethodnim rokovima

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2020.

Studentima koji su pismeni deo ispita položili u periodu jun 2018-januar 2019, prestao je da važi položen pismeni deo!

U Novom Sadu, 24.06.2019.                                     Predmetni nastavnici

Raspored sedenja - ISPIT 19.06.2019.

RASPORED SEDENJA

PISMENI DEO ISPITA 19.06.2019. - 12:30h

STUDENTI

SALA

Generacije: 2012,2013,2014,2015,2016 i stariji studenti

SALA 203

Generacija 2018

Indeks: GR16-GR53

SALA 204

Generacija 2018

Indeks: GR54-GR132

SALA 205

Generacija 2017

Generacija 2018, indeks: GR02-GR15

SALA 208

 

Potpisivanje indeksa

Studenti koji su dolazili redovno na predavanja i vežbe i pozitivno uradili predispitne obaveze mogu dobiti potpis u indeks za redovno pohađanje predavanja i vežbi:

 u petak, 14.06.2019.

od 08-09 i od 13-14

 

Kabinet LG212, II sprat Zgrade Laboratorije za građevinarstvo

 

U slučaju sprečenosti, potpis se može dobiti i naknadno (na usmenom delu ispita ili u kabinetu LG212).

 

 

Novi Sad, 12.06.  2019                              Predmetni nastavnici

                                                              Mirjana Malešev  i Vlastimir Radonjanin

Usmeni deo ispita

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2018. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u Ponedeljak  10.06.2019. u 9h.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

U Novom Sadu, 04.06.2019.      

Potpisi

Materijali 2 - POTPISI: Studenti koji su ispunili predispitne obaveze mogu dobiti potpis od asistenata u indeks u UTORAK 04.06. U 09h, prizemlje zgrade Departmana za građevinarstvo i geodeziju.

Potrebno je poneti:

  1. Indeks (popunjeni podaci: naziv predmeta, ESPB bodovi, šifra...)
  2. Overeni laboratorijski obrasci
  3. Ocenjeni grafički radovi
  4. Lekarska uverenja i opravdanja za studente koji su imali broj izostanaka veći od dozvoljenog i/ili su izostali sa neke od laboratorijskih vežbi