Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Usmeni deo ispita

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u ČETVRTAK, 22.03.2018. u 11:00h. Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

NADOKNADA PREDAVANJA

U kalendaru za izvođenje nastave u školskoj 2017-18. godine u letnjem semestru, nenastavni dani su  02.04.2018. i 09.04.2018. Takođe, predavanja iz ovog predmeta neće biti održana 16.04.2018. zbog odsustva oba predmetna nastavnika i panirano je da se nastava ne održi 30.04.2018.

 

Da bi se realizovao planirani broj časova predavanja i da bi se I deo gradiva ispredavao, kako bi se na vreme mogao organizovati I kolokvijum, planirana su dva dodatna termina za predavanja u mesecu martu:

 

Subota,     17.03.2018 od 11:15 do 13:00, sala LG107  

 

Subota,     24.03. 2018 od 11:15 do 13:00, sala LG107  

 

 

 

 

Novi Sad, 13.03.         2018                   Predmetni nastavnici

                                                            Vlastimir Radonjanin i Mirjana Malešev

 

Materijal za vežbe

Za vežbe iz predmeta, koje će se održati u četvrtak 08.03.2018., potrebno je preuzeti obrasce iz Download zone, odštampati i poneti na nastavu.

Sa predmeta

O B A V E Š T E NJ E O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

O B A V E Š T E NJ E

O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

 

GENERACIJE KOJE SU PREDMET SLUŠALE 2012/13 ILI RANIJE

Studentima koji su predmet slušali 2012/13 godine ili ranije i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 18. februarom 2018., PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti se moraju blagovremeno prijaviti preko studentske službe za slušanje vežbi, kako bi se oformile grupe.

Zbog obaveze plaćanja ponovnog pohađanja nastave, predmetni nastavnici su odobrili zvaničnu prijavu u studentskoj službi samo za vežbe, ali će voditi evidenciju o prisustvu na ovih studenata na predavanjima.

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2013/14

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2013/14 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 18. februarom 2018, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2018.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.  

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2014/15

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2014/15 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 18. februarom 2018, da im predispitne obaveze i položeni delovi ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2019. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.

 

U Novom Sadu, 27.02.2018.                                                  Predmetni nastavnici

 

O B A V E Š T E N J E O PRIVREMENOJ PROMENI TERMINA PREDAVANJA

U prvoj nedelji nastave, u letnjem semestru 2017/18 godine,

PREDAVANJA NEĆE BITI ODRŽANA U PETAK, 23.02.2018.

 

TERMIN NADOKNADE PREDAVANJA :

Subota,     03.03. 2018 od 11:15 do 13:00, sala LG107  

 

 

 

Novi Sad, 19.02.         2018                   Predmetni nastavnici

                                                            Vlastimir Radonjanin i Mirjana Malešev