Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 10.07.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2017. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku polažu usmeni deo ispita u petak  14.07.2017. u 08h.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku polažu usmeni deo ispita u petak,  14.07.2017. u 13h

 

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

Studentima generacije 2016, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2017.

Rezultati pismenog ispita 23.06.2017. i TERMIN USMENOG

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Pismeni ispit je položen ako je osvojeno najmanje 50 poena.

Studenti iz generacije 2016 , redni brojevi u tabeli od 1 zaključno sa brojem 23 polažu usmeni deo ispita u ponedeljak,  03.07.2017. u 11h.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2017. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i preostali studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita u ponedeljak  03.07.2017. u 08h.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

Studentima generacije 2016, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2017.

 

 

POTPISIVANJE INDEKSA

Studenti koji su pozitivno uradili predispitne obaveze i redovno prisustvovali nastavi i predavanjima, mogu dobiti potpis od predmetnih nastavnika  u utorak, 20.06.2017 od 9:00 do 10:00h             (kabinet LG 212).

Rezultati I kolokvijuma

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

POTPISIVANJE INDEKSA

Potpisivanje indeksa i polaganje nepoloženih testova biće održano u petak 09.06.2017. u 13h, kabinet LG 311.