Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

Rezultati pismenog dela ispita 03.02.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima u 2018. godini, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u petak 08.02.2019. u 08:30.

USMENI DEO ISPITA

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2018. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita u ponedeljak  28.01.2019. u 9h.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

Rezultati pismenog dijela ispita 23.12.2018.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima u 2018. godini, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u petak 28.12.2018. u 10:15h.
Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

Rezultati pismenog dela ispita 25.11.2018.

GENERACIJA 2015

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 129/2016

Teodora

Stojanović

25

2.

GR 124/2017

Živan

Doknić

5

 

GENERACIJA 2014

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 27/2014

Strahinja

Milosavljević

52

2.

GR 9/2014

Lazo

Biserčić

30

 

GENERACIJA 2012

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 29/2012

Tibor

Zebić

30

 

OSTALE GENERACIJE

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

5989

Nikola

Mojić

50

Pismeni ispit je položen ako je osvojeno najmanje 50 poena.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2018. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita u sredu  05.12.2018. u 08:30h.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

Rezultati ispita 21.10.2018.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2018. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem rasporedu:

Studenti čiji je godina upisa 2015 polažu u četvrtak, 25.10.2018. u 08h.

Ostali studenti  polažu u četvrtak, 25.10.2018. u 10:30h.