Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

Rezultati usmenog dela ispita 03.02.2020.

 

Br. indeksa

Student

Bodovi

I deo

Bodovi

II deo

Ukupno bodova

Konačna ocena

GR 126/2017

Jovanović Dušan

 

91

66

7

GR 26/2014

Božić Ljiljana

 

65

63

7

GR 24/2014

Pavlovič Milan*

 

62

63

7*

GR 108/2014

Privizer Andrej

60

 

 

 

GR 61/2013

Babić Helena

 

100

82

9

 

Usmeni deo je položen ako je osvojen najmanje 51 bod za svaki deo.

 

* Student nije prijavio ispit. Ocena mu nije upisana u zapisnik. Obavezno da se javi profesorima kada prijavi ispit.

 

Novom Sadu, 04.02.2020.                              Predmetni nastavnici

                                                                                Prof. dr Mirjana Malešev

Prof. dr Vlastimir Radonjanin

Rezultati pismenog ispita održanog 28.01.2020.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019 godine, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

ponedeljak,  03.02.2020. u 11h

Studenti koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima od juna 2019 godine i studenti koji su pismeni ispit položili o ovom roku

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2020.

U Novom Sadu, 30.01.2020.                                     Predmetni nastavnici

Rezultati ispita 21.12.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019 godine,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

petak,  27.12.2019. u 10h

Studenti koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima od juna 2019 godine

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2020.

U Novom Sadu, 23.12.2019.                                     Predmetni nastavnici

Rezultati pismenog ispita održanog 23.11.2019.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2019 godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

utorak,  26.11.2019. u 12h

Studenti koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima u 2019 godini i studenti koji su pismeni ispit položili o ovom roku

 

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2020.

U Novom Sadu, 23.11.2019.                                     Predmetni nastavnici

Rezultati ispita 19.10.2019.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2019 godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

petak,  25.10.2019. u 11h

Studenti koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima u 2019 godini i studenti koji su pismeni ispit položili o ovom roku

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2019.

U Novom Sadu, 22.10.2019.                                     Predmetni nastavnici