Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

Rezultati pismenog 25.06. i termin usmenog ispita

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2018. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i preostali studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

četvrtak,  04.07.2019. u 08h

studenti koji su ispit položili o ovom roku

        GR 2/2016- GR 79/2016

četvrtak,  04.07.2019. u 11h

studenti koji su ispit položili o ovom roku:

ostali studenti iz prethodnih generacija i

Studenti koji su ispit položili u prethodnim rokovima

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 01.07. u 11h, kabinet LG 301.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2019.

Studentima koji su pismeni deo ispita položili u periodu jun 2018-januar 2019, prestao je da važi položen pismeni deo!

U Novom Sadu, 24.06.2019.                                     Predmetni nastavnici

Raspored sedenja - ISPIT 25.06.2019.

RASPORED SEDENJA

PISMENI DEO ISPITA 25.06.2019. - 12:30h

STUDENTI

SALA

Generacija 2016

SALA 205

Ostale generacije

SALA 208

 

Rezultati kolokvijuma održanog 20.05.2019.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Potpisivanje indeksa

Studenti koji su dolazili redovno na predavanja i vežbe i pozitivno uradili predispitne obaveze mogu dobiti potpis u indeks za redovno pohađanje predavanja i vežbi:

 

u petak, 14.06.2019.

od 08-09 i od 13-14

Kabinet LG212, II sprat Zgrade Laboratorije za građevinarstvo

 

U slučaju sprečenosti, potpis se može dobiti i naknadno (na usmenom delu ispita ili u kabinetu LG212)

  

 

Novi Sad, 12.06.          2019                    Predmetni nastavnici

                                                              Vlastimir Radonjanin i Mirjana Malešev

Rezultati pismenog dela ispita održanog 02.06.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku polažu usmeni deo ispita u ponedeljak  10.06.2019. u 08h.