Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 03.10.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Usmeni deo ispita, za studente koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima, a prijavili su se za polaganje ispita u ovom roku  i  za  studente koji su pismeni ispit položili u ovom roku, održaće se u UTORAK, 10.10.2017 u 8:00.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 16.09.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Usmeni deo ispita, za studente koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima, a prijavili su se za polaganje ispita u ovom roku  i  za  studente koji su pismeni ispit položili u ovom roku, održaće se u UTORAK, 26.09.2017 u 8:00.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 04.09.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Radovi se mogu pogledati kod asistenta u četvrtak 07.09. u 11h.

Usmeni deo ispita, za studente koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima, a prijavili su se za polaganje ispita u ovom roku  i  za  studente koji su pismeni ispit položili u ovom roku, održaće se u PONEDELJAK, 11.09.2017 u 8:00.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.08.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 05.07.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Usmeni deo ispita, za studente koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima, a prijavili su se za polaganje ispita u ovom roku  i  za  studente koji su pismeni ispit položili u ovom roku, održaće se u SREDU, 12.07.2017 u 8:00.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.