Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA I NAČIN POLAGANJA ISPITA

Ispit iz predmeta Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija se sastoji  iz pismenog (I deo) i usmenog dela (II deo).

Student nije obavezan da u istom ispitnom roku polaže I i II deo ispita.

Pravo da polažu ispit imaju svi studenti koji su odslušali predmet i uspešno odradili predispitne obaveze, bez obzira da li su zvanično upisani na master studije ili nisu.

Pismeni deo (I deo) je u vidu testa i obuhvata predavanja 1-6 (verzija od poslednje generacije koja je slušala predmet). I deo se smatra položenim, ako je osvojeno najmanje 55/100 bodova.

I deo ispita se polaže kroz kolokvijum, koji se organizuje u toku nastave iz TPSBK, ili u redovnim ispitnim terminima (objavljenim u rasporedu polaganja ispita za tekuću školsku godinu na sajtu FTN). Potrebno je da se student javi mail-om predmetnim nastavnicima najkasnije 48 sati pre zvaničnog termina ispita, bez obzira da li se prijavio preko studentske službe ili nije (tj. bez obzira da li je zvanično upisan na master studije ili nije). I deo ispita će biti uvek organizovan, ukoliko ima prijavljenih studenata, jer se održava u terminu ispita MG II, za koji uvek imamo rezervisanu salu i dežurnog asisten

I deo ispita se radi u svesci koja se dobija od dežurnog asistenta i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja.

Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom asistentu potpisanu svesku.

Pismeni deo (I deo) ispita važi dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, ovaj deo ispita se poništava.

Polaganjem I dela student stiče pravo za polaganje usmenog dela ispita (II dela). Usmeni deo (II deo) ispita obuhvata predavanja 7-13 (verzija od poslednje generacije koja je slušala predmet).

Ukoliko student želi da polaže II deo ispita, potrebno je da se javi mail-om predmetnim nastavnicima, najkasnije 48 sati pre zvaničnog termina ispita, bez obzira da li se prijavio preko studentske službe ili nije (tj. bez obzira da li je zvanično upisan na master studije ili nije).  II deo se polaže nekoliko dana nakon organizovanja I dela ispita (zaničnog termina), u terminu koji odaberu predmentni nastavnici. Predmetni nastavnici će blagovremeno informisati studente, koji su se prijavili za polaganje II dela ispita, o terminu i mestu održavanja ispita.

Rezultati ispita održanog 15.12.2020. I deo ispita

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje  51bod.

Obaveštenje o rasporedu sudenata i terminima održavanja laboratorijskih vežbi

Laboratorijske vežbe će biti organizovane u laboratorijama u suterenu zgrade Laboratorije za građevinarstvo i geodeziju.

Studenti treba da sačekaju predmetnog nastavnika u holu zgrade u prizemlju. Broj studenata u grupi je određen uz poštovanje pravila o obezbeđenju minimalog potrebnog prostora od 4m2 po osobi.

Ukoliko neko od studenata ne može da dođe u predviđenu grupu, potrebno je da se zameni sa studentom iz grupe u koju želi da dođe. Drugačija organizacija nije moguća zbog strogog poštovanja broja osoba u laboratorijama.

Utorak, 29.12.2020.

Termin 8:15 - 10:45

 1. Gojkov Nikola
 2. Lilić Milica
 3. Malić Tamara
 4. Simeunović Tijana
 5. Vasić Jovana
 6. Vrbovski Svetlana

Termin 11:00 - 13:30

 1. Đorđević Aleksandar
 2. Petrović Dunja
 3. Krstić Slavenko
 4. Salatić Petar
 5. Petković Zoran
 6. Novaković Miroslav

Utorak, 12.01.2021.

Termin 8:15 - 10:45

 1. Mitrović Maja
 2. Filipović Danilo
 3. Janjušević Marijana
 4. Bačić Pero
 5. Sandić Vojislav
 6. Radmnović Boban
 7. Radojević David

Termin 11:00 - 13:30

 1. Mašković Marko
 2. Nikša Nenad
 3. Dragičević Maja
 4. Miletić Sonja
 5. Vojinović Marko
 6. Bakić Srđan
 7. Terzić Tomislav

O B A V E Š T E NJ E o terminu polaganja usmenog dela ispita za SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati prema sledećem planu

 

SREDA,  16.09.2020. u 12:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

2

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG 005

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u učionicu predviđenu za usmeni.

 

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju Uputstava za studente za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

 

 

U Novom Sadu, 11.09.2020.                                                         Predmetni nastavnici

O B A V E Š T E NJ E o terminu polaganja usmenog dela ispita za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati prema sledećem planu

 

PETAK,  04.09.2020. u 13:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

2

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG 005

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u učionicu predviđenu za usmeni.

 

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju Uputstava za studente za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

 

 

U Novom Sadu, 31.08.2020.                                                         Predmetni nastavnici

O B A V E Š T E NJ E o terminu polaganja usmenog dela ispita za JULSKI ISPITNI ROK

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati prema sledećem planu

 

PETAK,  24.07.2020. u 13:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

2

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG 005

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u učionicu predviđenu za usmeni.

 

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju Uputstava za studente za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

 

 

U Novom Sadu, 20.07.2020.                                                                    Predmetni nastavnici