Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA I NAČIN POLAGANJA ISPITA

Ispit iz predmeta Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija se sastoji  iz pismenog (I deo) i usmenog dela (II deo).

Student nije obavezan da u istom ispitnom roku polaže I i II deo ispita.

Pravo da polažu ispit imaju svi studenti koji su odslušali predmet i uspešno odradili predispitne obaveze, bez obzira da li su zvanično upisani na master studije ili nisu.

Pismeni deo (I deo) je u vidu testa i obuhvata predavanja 1-6 (verzija od poslednje generacije koja je slušala predmet). I deo se smatra položenim, ako je osvojeno najmanje 55/100 bodova.

I deo ispita se polaže kroz kolokvijum, koji se organizuje u toku nastave iz TPSBK, ili u redovnim ispitnim terminima (objavljenim u rasporedu polaganja ispita za tekuću školsku godinu na sajtu FTN). Potrebno je da se student javi mail-om predmetnim nastavnicima najkasnije 48 sati pre zvaničnog termina ispita, bez obzira da li se prijavio preko studentske službe ili nije (tj. bez obzira da li je zvanično upisan na master studije ili nije). I deo ispita će biti uvek organizovan, ukoliko ima prijavljenih studenata, jer se održava u terminu ispita MG II, za koji uvek imamo rezervisanu salu i dežurnog asisten

I deo ispita se radi u svesci koja se dobija od dežurnog asistenta i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja.

Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom asistentu potpisanu svesku.

Pismeni deo (I deo) ispita važi dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, ovaj deo ispita se poništava.

Polaganjem I dela student stiče pravo za polaganje usmenog dela ispita (II dela). Usmeni deo (II deo) ispita obuhvata predavanja 7-13 (verzija od poslednje generacije koja je slušala predmet).

Ukoliko student želi da polaže II deo ispita, potrebno je da se javi mail-om predmetnim nastavnicima, najkasnije 48 sati pre zvaničnog termina ispita, bez obzira da li se prijavio preko studentske službe ili nije (tj. bez obzira da li je zvanično upisan na master studije ili nije).  II deo se polaže nekoliko dana nakon organizovanja I dela ispita (zaničnog termina), u terminu koji odaberu predmentni nastavnici. Predmetni nastavnici će blagovremeno informisati studente, koji su se prijavili za polaganje II dela ispita, o terminu i mestu održavanja ispita.

O B A V E Š T E NJ E o početku nastave

Obaveštavamo studente da će nastava na ovom predmetu početi u utorak, 22.10.2019 prema sledećem rasporedu:

 

Datum

Vreme

sala

utorak

22.10.2019

730-1000

LG107*

Predavanja

1030-1200

LG107

Predavanja

 

*Nastava za predmet TPSBK će biti u Sali LG107 ( raspored važi za ceo semestar) umesto u Sali LG005.

O B A V E Š T E NJ E o terminu polaganja usmenog dela ispita za OKTOBARSKI ISPITNI ROK

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati u SUBOTU, 28.09.2019. u 11:00.  u zgradi Departmana za gređevinarstvo i geodeziju. Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade u zakazano vreme.

Usmeni deo ispita - oktobarski ispitni rok

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati u SUBOTU, 28.09.2019. u 11:00.  u zgradi Departmana za gređevinarstvo i geodeziju. Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade u zakazano vreme.

Rezultati ispita održanog 11.09.2019. i obaveštenje o terminu polaganja usmenog dela ispita za septembarski ispitni rok

Rezultat pismenog dela ispita možete preuzeti u Download  zoni.

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati u SREDU, 18.09.2019. u 13:30.  u zgradi Departmana za gređevinarstvo i geodeziju.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade u zakazano vreme.

Rezultati ispita održanog 30.08.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.