Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA I NAČIN POLAGANJA ISPITA

Ispit iz predmeta Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija se sastoji  iz pismenog (I deo) i usmenog dela (II deo).

Student nije obavezan da u istom ispitnom roku polaže I i II deo ispita.

Pravo da polažu ispit imaju svi studenti koji su odslušali predmet i uspešno odradili predispitne obaveze, bez obzira da li su zvanično upisani na master studije ili nisu.

Pismeni deo (I deo) je u vidu testa i obuhvata predavanja 1-6 (verzija od poslednje generacije koja je slušala predmet). I deo se smatra položenim, ako je osvojeno najmanje 55/100 bodova.

I deo ispita se polaže kroz kolokvijum, koji se organizuje u toku nastave iz TPSBK, ili u redovnim ispitnim terminima (objavljenim u rasporedu polaganja ispita za tekuću školsku godinu na sajtu FTN). Potrebno je da se student javi mail-om predmetnim nastavnicima najkasnije 48 sati pre zvaničnog termina ispita, bez obzira da li se prijavio preko studentske službe ili nije (tj. bez obzira da li je zvanično upisan na master studije ili nije). I deo ispita će biti uvek organizovan, ukoliko ima prijavljenih studenata, jer se održava u terminu ispita MG II, za koji uvek imamo rezervisanu salu i dežurnog asisten

I deo ispita se radi u svesci koja se dobija od dežurnog asistenta i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja.

Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom asistentu potpisanu svesku.

Pismeni deo (I deo) ispita važi dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, ovaj deo ispita se poništava.

Polaganjem I dela student stiče pravo za polaganje usmenog dela ispita (II dela). Usmeni deo (II deo) ispita obuhvata predavanja 7-13 (verzija od poslednje generacije koja je slušala predmet).

Ukoliko student želi da polaže II deo ispita, potrebno je da se javi mail-om predmetnim nastavnicima, najkasnije 48 sati pre zvaničnog termina ispita, bez obzira da li se prijavio preko studentske službe ili nije (tj. bez obzira da li je zvanično upisan na master studije ili nije).  II deo se polaže nekoliko dana nakon organizovanja I dela ispita (zaničnog termina), u terminu koji odaberu predmentni nastavnici. Predmetni nastavnici će blagovremeno informisati studente, koji su se prijavili za polaganje II dela ispita, o terminu i mestu održavanja ispita.

Raspored laboratorijskih vežbi i predavanja

O B A V E Š T E NJ E

O rasporedu laboratorijskih vežbi i predavanja

 

Datum

 

Vreme

Laboratorija

Grupa

utorak

18.12.2018

Vežbe

730-1000

LG S01

(suteren)

Svi studenti

Predavanja

1030-1200 

LG107

Svi studenti

petak

28.12.2018

Vežbe

800-930

LG S03

(suteren)

I grupa

Vežbe

945-1115

LG S03

(suteren)

II grupa

Utorak

08.01.2019

Predavanja

915-1100

LG107

Svi studenti

 

R.br

Prezime i ime

Broj indeksa

I grupa

1.       

Blagojević Ana

GR 164/2013

2.       

Budinčić Teofan

GR 75/2014

3.       

Cvetkov Aleksandar

G 5065

4.       

Filip Petaković

G1 55/2018

5.       

Grujić Milica

G1 22/2018

6.       

Ikonić Marko

GR 34/2017

7.       

Jovanović Ivan

G1 49/2018

8.       

Kapor Vladimir

GR 9/2013

9.       

Kojić Strahinja

G1 31/2018

10.    

Kozić Stefan

G1 57/2018

11.    

Krčo Pero

GR 78/2014

12.    

Krsmanović Marko

GR 133/2017

13.    

Kućerović Vladimir

G1 56/2018

II grupa

1.       

Majkić Tijana

G1 30/2018

2.       

Muzalevski Vladimir

G1 25/2018

3.       

Starović  Savo

GR 92/2014

4.       

Stojanović Aleksandar

G1 53/2018

5.       

Stojanović Teodora

GR 129/2016

6.       

Šipovac Dejan

G1 50/2018

7.       

Šobot Ljubiša

GR 3/2014

8.       

Terzić Mirjana

GR 16/2013

9.       

Todić Aleksandar

GR 21/2014

10.    

Tomić Uroš

GR 15/2014

11.    

Trišić Stanko

GR 45/2014

12.    

Vasiljević Đorđe

GR 135/2017

13.    

Vlačić Mihailo

G1 3/2018

 

U Novom Sadu, 23.12.2018.                                     Predmetni nastavnici

                                                                                Mirjana Malešev

                                                                                Vlastimir Radonjanin

Usmeni dio ispita

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati u petak, 28.12.2018. u 11:30.  u zgradi Departmana za gređevinarstvo i geodeziju. Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade u zakazano vreme.

Raspored nastave

O B A V E Š T E NJ E

O rasporedu laboratorijskih vežbi i predavanja

 

Datum

 

Vreme

Laboratorija

Grupa

utorak

18.12.2018

Vežbe

730-1000

LG S01

(suteren)

Svi studenti

Predavanja

1030-1200 

LG107

Svi studenti

Utorak

08.01.2019

Vežbe

730-900

LG S03

(suteren)

I grupa

Predavanja

915-1100

LG107

Svi studenti

Vežbe

1115-1245

LG S03

(suteren)

II grupa

 

 

R.br

Prezime i ime

Broj indeksa

I grupa

1.       

Blagojević Ana

GR 164/2013

2.       

Budinčić Teofan

GR 75/2014

3.       

Cvetkov Aleksandar

G 5065

4.       

Filip Petaković

G1 55/2018

5.       

Grujić Milica

G1 22/2018

6.       

Ikonić Marko

GR 34/2017

7.       

Jovanović Ivan

G1 49/2018

8.       

Kapor Vladimir

GR 9/2013

9.       

Kojić Strahinja

G1 31/2018

10.    

Kozić Stefan

G1 57/2018

11.    

Krčo Pero

GR 78/2014

12.    

Krsmanović Marko

GR 133/2017

13.    

Kućerović Vladimir

G1 56/2018

II grupa

1.       

Majkić Tijana

G1 30/2018

2.       

Muzalevski Vladimir

G1 25/2018

3.       

Starović  Savo

GR 92/2014

4.       

Stojanović Aleksandar

G1 53/2018

5.       

Stojanović Teodora

GR 129/2016

6.       

Šipovac Dejan

G1 50/2018

7.       

Šobot Ljubiša

GR 3/2014

8.       

Terzić Mirjana

GR 16/2013

9.       

Todić Aleksandar

GR 21/2014

10.    

Tomić Uroš

GR 15/2014

11.    

Trišić Stanko

GR 45/2014

12.    

Vasiljević Đorđe

GR 135/2017

13.    

Vlačić Mihailo

G1 3/2018

 

U Novom Sadu, 14.12.2018.                                     Predmetni nastavnici

                                                                                Mirjana Malešev

                                                                                Vlastimir Radonjanin

Usmeni deo ispita

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati u SREDU, 05.12.2018. u 10:30.  u zgradi Departmana za gređevinarstvo i geodeziju. Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade u zakazano vreme.

O B A V E Š T E NJ E o početku nastave

Na predlog Rukovodioca master akademskih studija Prof.dr Milana Trivunića, odlaže se početak nastave na master studijama za sledeću sedmicu.

 

Početak nastave

Datum

Vreme

sala

utorak

30.10.2018

730-1000

LG107*

Predavanja

1030-1200

LG107

Predavanja

 

*Nastava za predmet TPSBK će biti u Sali LG107 ( raspored važi za ceo semestar) umesto u Sali LG005.

 

 

U Novom Sadu, 22.10.2018.                                     Predmetni nastavnici

                                                                                Mirjana Malešev

                                                                                Vlastimir Radonjanin