Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA I NAČIN POLAGANJA ISPITA

Ispit iz predmeta Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija se sastoji  iz pismenog (I deo) i usmenog dela (II deo).

Student nije obavezan da u istom ispitnom roku polaže I i II deo ispita.

Pravo da polažu ispit imaju svi studenti koji su odslušali predmet i uspešno odradili predispitne obaveze, bez obzira da li su zvanično upisani na master studije ili nisu.

Pismeni deo (I deo) je u vidu testa i obuhvata predavanja 1-6 (verzija od poslednje generacije koja je slušala predmet). I deo se smatra položenim, ako je osvojeno najmanje 55/100 bodova.

I deo ispita se polaže kroz kolokvijum, koji se organizuje u toku nastave iz TPSBK, ili u redovnim ispitnim terminima (objavljenim u rasporedu polaganja ispita za tekuću školsku godinu na sajtu FTN). Potrebno je da se student javi mail-om predmetnim nastavnicima najkasnije 48 sati pre zvaničnog termina ispita, bez obzira da li se prijavio preko studentske službe ili nije (tj. bez obzira da li je zvanično upisan na master studije ili nije). I deo ispita će biti uvek organizovan, ukoliko ima prijavljenih studenata, jer se održava u terminu ispita MG II, za koji uvek imamo rezervisanu salu i dežurnog asisten

I deo ispita se radi u svesci koja se dobija od dežurnog asistenta i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja.

Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom asistentu potpisanu svesku.

Pismeni deo (I deo) ispita važi dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, ovaj deo ispita se poništava.

Polaganjem I dela student stiče pravo za polaganje usmenog dela ispita (II dela). Usmeni deo (II deo) ispita obuhvata predavanja 7-13 (verzija od poslednje generacije koja je slušala predmet).

Ukoliko student želi da polaže II deo ispita, potrebno je da se javi mail-om predmetnim nastavnicima, najkasnije 48 sati pre zvaničnog termina ispita, bez obzira da li se prijavio preko studentske službe ili nije (tj. bez obzira da li je zvanično upisan na master studije ili nije).  II deo se polaže nekoliko dana nakon organizovanja I dela ispita (zaničnog termina), u terminu koji odaberu predmentni nastavnici. Predmetni nastavnici će blagovremeno informisati studente, koji su se prijavili za polaganje II dela ispita, o terminu i mestu održavanja ispita.

Usmeni ispit

OBAVEŠTENJE o terminu polaganja usmenog dela ispita za FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati u SREDU, 20.02.2019. u 12:00.  u zgradi Departmana za gređevinarstvo i geodeziju.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade u zakazano vreme.

Rezultati ispita 29.01.2019.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

O B A V E Š T E N J E Za studente koji su slušali predmet školske 2018/19

Studenti koji nisu predali grafički rad (nedestruktivne metode ispitivanja) obavezni su da donesu grafički rad u kabinet LG 212, 04.02.2019. u periodu od 12-13h.

  1. Studenti su obavezni da formiraju grupe (4-6 studenata) za izradu seminarskog rada (procena stanja odabranog objekta), da pošalju (mailom) predmetnim nastavnicima spisak studenata po grupama, naziv, lokaciju i sliku odabranog objekta, radi davanja saglasnosti za izbor objekta. Ukoliko studentima treba pismeni zahtev za pristup objektu, moraju lično doći po taj zahtev.
  2. Studenti rade seminarski rad zajedno, kao jedna grupa i svi moraju učestvovati u izradi i odbrani seminarskog rada. Zajednički rad na objektu se potvrđuje fotografijama koje se prilažu, na kojima se moraju videti svi studenti.
  3. Zadatak za izradu seminarskog rada se može preuzeti sa sajta Departmana.
  4. Seminarski rad se predaje u vidu elaborata, kao štampani materijal u jednom primerku, 25. 02. 2018.
  5. Posebno se priprema prezentacija (.ppt) za odbranu seminarskog rada. Datum odbrane seminarskih radova će biti naknadno definisan.

 

ZADATAK

ZA SEMINARSKI RAD

 "PROCENA STANJA GRAĐEVINSKOG OBJEKTA"

 

Za jedan građevinski objekat potrebno je uraditi procenu stanja.

 Seminarski rad treba da sadrži sledeće delove:

 

Uvod

 Osnovni podaci o objektu

 • vrsta objekta (stambeni, poslovni, sportski, industrijski, kulturno-istorijski, itd.)
 • dimenzije u osnovi (dispozicija objekta, karakteristična osnova)
 • spratnost (poprečni presek)
 • projekat objekta (projektant, godina, itd.)
 • godina građenja objekta
 • izvođač objekta
 • konstruktivni sistem (opis, elementi konstrukcije, dimenzije, itd.)
 • upotrebljeni materijali za konstrukciju, krov, fasadu, itd.
 • podaci o kvalitetu ugrađenih materijala (beton, armatura, opeka)
 • fotografije objekta

 Vizuelni pregled

 • vidljivi defekti (opis, uzrok, tehnička skica, fotografija)
 • vidljiva oštećenja (opis, uzrok, tehnička skica, fotografija)

 Nedestruktivna ispitivanja

 • površinska tvrdoća betona – sklerometar
 • dubina karbonatizacije

 Analiza svih prikupljenih podataka

 Zaključak o stanju objekta

 Rok za završetak seminarskog rada je 25.02.2019.

 

USMENI DEO ISPITA

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati u PONEDELJAK, 04.02.2019. u 11:00.  u zgradi Departmana za gređevinarstvo i geodeziju. Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade u zakazano vreme.

 

 

U Novom Sadu, 29.01.2019.                                            Predmetni nastavnici

                                                                                                Mirjana Malešev

                                                                                                Vlastimir Radonjanin

Rezultati ispita održanog 23.12.2018.

Rezultati ispita održanog 23.12.2018.

I deo ispita

 

Broj indeksa

Prezime i ime

Bodovi

Konačna ocena

G1 32/2018

Miljana Stojković

90

 

G1 28/2018

Biljana Ćulibrk

81

 

 

 

 

 

U Novom Sadu 12.01.2019.                                       Predmetni nastavnici