Izrada seminarskog rada

Izrada seminarskog rada

 

 1. Studenti rade seminarski rad zajedno, kao jedna grupa i svi moraju učestvovati u izradi i odbrani seminarskog rada. Zajednički rad na objektu se potvrđuje fotografijama koje se prilažu, na kojima se moraju videti svi studenti.
 2. Zadatak za izradu seminarskog rada se može preuzeti sa sajta Departmana.
 3. Seminarski rad se predaje u vidu elaborata, kao štampani materijal u jednom primerku, 25. 02. 2018.
 4. Posebno se priprema prezentacija (ppt) za odbranu seminarskog rada. Datum odbrane seminarskog rada će biti naknadno definisan.

 

Seminarski rad treba da sadrži sledeća poglavlja:

Uvod

 Osnovni podaci o mostu

 • vrsta mosta
 • dispozicija mosta
 • karakteristične dimenzije
 • podaci mosta (projektant, godina građenja, izvođač ...)
 • konstruktivni sistem (opis, elementi konstrukcije, dimenzije, itd.)
 • karakteristične osnove i preseci
 • upotrebljeni materijali za građenje.
 • podaci o kvalitetu ugrađenih materijala (beton, armatura, opeka, kamen)
 • fotografije mosta

 Vizuelni pregled

 • vidljivi defekti (opis, uzrok, tehnička skica, fotografija)
 • vidljiva oštećenja (opis, uzrok, tehnička skica, fotografija)

 Nedestruktivna ispitivanja

 • površinska tvrdoća betona – sklerometar
 • dubina karbonatizacije

 Analiza svih prikupljenih podataka

 Zaključak o stanju mosta

 Rejting mosta

 • inventarski list mosta
 • zapisnik o pregledu mosta
 • sračunavanje karakterističnih brojeva i određivanje rejtinga mosta

 

Rok za završetak seminarskog rada je 25.02.2019.