Vanredni profesori

Katedra: Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja

Kabinet:  LG 201

e-mail: dramina@uns.ac.rs 

Predmeti:

 • Zgradarstvo 1
 • Zgradarstvo 2
 • Prefabrikacija i tehnologija montaže
 • Industrijske metode u građevinarstvu
 • Teorija sistema i sistemska analiza

Biografija:

Rođena je 29.11.1958. godine u Novom Miloševu. Osnovnu školu završila je u rodnom mestu, a gimnaziju prirodno-matematičkog smera u Novom Bečeju. Na FTN, građevinski odsek, smer industrijska gradnja, upisana je 1977/1978. godine. Sve ispite položila je sa prosečnom ocenom 8,44. Diplomirala je na Fakultetu tehničkih nauka, građevinski odsek, smer industrijska gradnja, 1982. godine, sa temom Armirano-betonski rezervoar kružne osnove, sa ocenom 10.

Magistarske studije upisala je na FTN, građevinski odsek, konstruktivni smer, 1984/85. godine. Položila je sve ispite sa prosečnom ocenom 9,56. Magistarski rad pod nazivom Višekriterijumska optimizacija konstrukcije hale na osnovu tehnološke analize, odbranila je 14.12.1993. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Analiza međuzavisnosti funkcionalnih i konstrukcijskih karakteristika zgrada kod aseizmičkog projektovanja, odbranila je 14.07.2005.godine.

Pedagošku aktivnost otpočela je na građevinskom odseku FTN, kao demonstrator na predmetu Zgradarstvo, školske 1984/85. godine. Radni odnos je zasnovala kao asistent pripravnik za predmet Prefabrikacija betonskih elemenata 26.06.1985. godine. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Zgradarstvo izabrana je 28.09.1989. godine. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Građevinske konstrukcije izabrana je 3.11.2005. godine, a u zvanje vanrednog profesora, za oblast Zgradarstvo-građevinske i arhitektonske konstrukcije 21.10.2010. godine.

Na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju FTN predaje predmete Zgradarstvo 1 (III semestar), Zgradarstvo 2 (IV semestar), Prefabrikacija i tehnologija montaže-izborni (deo predmeta u VIII semestru), Industrijske metode u građevinarstvu (deo predmeta na master studijama) i Teorija sistema i sistemska analiza (deo predmeta na master studijama). Od osnivanja, školske 1997/98 godine, na Departmanu za arhitekturu i urbanizam bila je angažovana u nastavi na predmetima Arhitektonske konstrukcije (deo predavanja na predmetima Arhitektonske konstrukcije 2 (III semestar) i Arhitektonske konstrukcije 3 (IV semestar).

Bila je mentor na 17 master radova, član komisije za odbranu tri doktorske disertacije, a kao član i predsednik komisije učestvovala je u odbrani preko 250 diplomska rada (diplomska i diplomska-master rada), na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju, Departmanu za arhitekturu i urbanizam i Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu.

Kao autor i/ili koautor do sada je objavila jednu monografiju, jedan udžbenik i osamdeset i dva naučna i stručna rada koji su publikovani u časopisima i zbornicima sa naučnih skupova nacionalnog i međunarodnog značaja. Učestvovala je u obradi petnaest studija i naučnoistraživačkih tema, a kao projektant saradnik u realizaciji izvesnog broja projekata i studija.

Služi se ruskim i engleskim jezikom.

Živi u Novom Sadu, udata je i majka je dvoje dece.

 

Katedra: Katedra za hidrotehniku i geodeziju

Kabinet:  LG

e-mail:

Predmeti:

 • Hidrotehničke konstrukcije

Biografija:

Rođen je 1949. godine u Lađevićima, opština Ilijaš, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio u rodnom mestu, a potom nastavio školovanje u Sarajevu gde je završio Srednju geodetsku školu i Građevinski fakultet - hidrotehnički smer. Na građevinskom fakultetu diplomirao je 1977. godine. Poslediplomske studije pohađao je školske 1981/82. godine u Delftu-Holandija na Međunarodnom institutu za hidrauličko inženjerstvo i zaštitu životne sredine. Stečenu diplomu nostrifikovao je na građevinskom fakultetu u  Zagrebu  gde je i magistrirao 1987. godine na temu ²Prilog izboru kompleksnog uređenja donjih rečnih tokova². Doktorsku disertaciju  odbranio je 1999. godine na Građevinskom fakultetu u Beogradu  na temu ²Smanjenje neodređenosti parametara modela i karakteristika urbanih hidrotehničkih sistema ².

Posle završene srednje škole radio je četiri godine u Geodetskom zavodu Sarajevo na poslovima državnog premera i katastra nekretnina. Nakon završenog fakulteta radio je nepune dve godine u Unioninvestu Sarajevo na izvođenju objekata za snabdevanje vodom naselja i industrije, i na kanalisanju otpadnih voda. Zatim je zasnovao radni odnos u Zavodu za vodoprivredu Sarajevo, gde je samostalno ili timski radio oko trinaest godina na izradi studijske i projektne dokumentacije iz oblasti vodoprivrede (rečne i komunalne hidrotehnike, hidrotehničkih melioracija, hidrotehničkih objekata, hidraulički transport šljake i pepela, odvodnjavanje površinskih kopova itd.).

Zasnivanjem radnog odnosa u Zavodu za vodoprivredu BiH 1978. godine,  počinje aktivno  da se bavi  izradom studijske i projektne dokumentacije, kao i naučno istraživačkim radom iz oblasti hidrotehnike. Prošao je sve faze projektovanja (pripremu podloga, idejna rešenja, glavne projekte, studije, vodoprivredne osnove) u svojstvu obrađivača, projektanta i na kraju odgovornog projektanta, konsultanta i koordinatora. Godine 1980. položio je stručni ispit  iz oblasti ²Uređenje voda² u odgovarajućem ministarstvu u Sarajevu.

U toku 1992. godine radni odnos je zasnovao u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direkcija za vode Republike Srpske, čiji je bio direktor u trajanju od četiri godine. Jedan je od glavnih organizatora Vodoprivrede Republike Srpske u toku 1993. godine. Samostalno i timski više godina radio je na izradi zaonske regulative iz oblasti voda i institucionalnog jačanja vodoprivrede Republike Srpske.

U periodu od 1997. do 2000. godine radio je u svojstvu supervizora na poslovima implementacije studija i projekata iz oblasti  vodosnabdevanja u Republici Srpskoj, koje je kreditirala Svetska banka.

Učestvovao je kao autor ili rukovodilac projektnog tima u više projekata integralnog upravljanja vodoprivrednih sistema, u projektima međunarodnog značaja od kojih su svakako najznažajniji projekti LIFE koje je finansirala Evropska Unija. Ovi projekti se najvećim delom zasnivaju na doktorskoj disertaciji autora. Kandidat je bio rukovodilac više uspešnih razvojnih projekta koji su finansirani od strane Svetske banke, Evropske Unije, Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID), Republičke direkcije za vode Republike Srpske, Ministarstva za urbanizam, stambeno komunalne djelatnosti, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Pored domaćeg naučno istraživačkog iskustva stekao je značajno međunarodno iskustvo tokom stručnih boravaka u zapadnoj i istočnoj Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama.

Objavio je više stručnih i naučnih radova iz oblasti hidrotehnike. Autor je  udžbenika Snabdevanje vodom za piće, priručnika iz oblasti urbanih voda Održivost gradskih sistema životne sredine i monografije Sliv reke Save na području Republike Srpske – neki aspekti korišćenja i zaštite voda.  Član je nekoliko domaćih i inostranih naučnih i stručnih udruženja. Godine 2001. izabran je za eksperta Evropske Unije u Briselu iz oblasti zaštite voda i upravljanja vodnim resursima.

Značajno je angažovanje kandidata na smanjenju neodređenosti ulaznih parametara za hidrodinamičke modele podzemnih tokova, njihovoj kvantifikaciji, uvođenju merenja hidrauličkih veličina u vodovodnim sistemima, merenju nivoa podzemnih voda, te kalibraciji modela na osnovu merenih podataka.

Od 1996. godine angažovan je na Arhitektonsko-Građevinskom fakultetu u Banja Luci u svojstvu višeg asistenta na predmetima Komunalna hidroitehnika i Hidrotehnički objekti, a od 1999. do 2005. godine bio je stalno zaposlen u zvanju docenta na istim predmetima. Bio je prodekan za nastavu i naučno istraživačku djelatnost od 1999. do 2005. godine. Jedan je od osnivača  Instituta za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju pri Fakultetu, čiji je bio direktor od 2002. do 2005. godine.

Godine 2005. zasniva radni odnos na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde u svojstvu vanrednog profesora na Građevinskom odseku drži nastavu na predmetima Komunalna hidrotehnika i Regulacija reka i odbrana od poplava, a na Arhitektonskom odseku iz predmeta Instalacije u arhitekturi.

Govori aktiv­no engle­ski jezik, a služi se nemačkim.

Oženjen je i otac je troje dece.

Katedra: Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja

Kabinet:  LG - kabinet 203,

Službeni telefon: 021/450-993

e-mail: alt96@uns.ac.rs 

Predmeti:

 • Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije – Upravljanje rizikom od KDP
 • Osnove projektovanja građevinskih objekata - Građevinarstvo
 • Arhitektonske tehnologije 2 - Arhitektura
 • Zgradarstvo 2 - Građevinarstvo
 • Završni radovi i instalacije u objektima - Građevinarstvo

Biografija:

Rođen je 15.10.1962.godine u Zemunu R. Srbija. Osnovnu školu je upisao u Valjevu, a osmi razred i srednju školu završio je u Novom Sadu. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1988.god. sa temom "Idejni projekat trgovinsko-poslovnog centra Danubius". Magistarski rad pod naslovom "Transformacija tradicionalne vojvođanske kuće u tip gradskog stana" odbranio je 1996.god. na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Stručni ispit za projektovanje i izvođenje radova položio je 1999.god. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Koncept perfotmans i upotrebna vrednost stanova u objektima višeporodičnog stanovanja“, odbranio je 2007.god na FTN-u, Univerziteta u Novom Sadu.

U zvanje asistenta u naučnoistraživačkom radu na FTN IIG u Novom Sadu izabran je 1989.god., a u zvanje asistenta za užu naučnu oblast arhitektura biran je 1997.god., a reizabran 2001.god. U zvanje docenta izabran je 2008.god., a u zvanje vanrednog profesora 2013.god.

Na Građevinskom odseku FTN od 1989.god. radi kao asistent na predmetima "Zgradarstvo" i "Osnovi projektovanja zgrada". Na Arhitektonskom odseku FTN učestvuje u izvođenju vežbi na predmetima “Elementi i sklopovi zgrada” i  “Arhitektonske konstrukcije“. Od 2008 predavač je na predmetu „Arhitektonske konstrukcije 2 i 3“, a od 2010. god. i na predmetu „Završni radovi i instalacije u objektima“. Od 2013.g. je predavač na predmetu „Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije“ sa polovinom fonda časova.

Bio je u više navrata član komisije za odbranu diplomskih radova na Departmanu za građevinstvo, Departmanu za arhitekturu i urbanizam i Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine, član komisije za odbranu specijalističkih radova i magistarskih teza. Takođe je bio član komisije za izbor klandidata u zvanje saradnika, asistenta i nastavnika na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju

Takođe bio je tehnički urednik zbornika radova Devetog nacionalnog i Trećeg međunarodnog naučnog skupa iNDiS 2003.god.

Od 2002.god. je skretar katedre za Proizvodne sisteme u građevinarstvu, a od 2004.god. je sekretar katedre za Organizaciju i tehnologiju građenja Građevinskog odseka FTN.

Od 1989.god. je saradnik i istraživač na 8 naučnoistraživačkih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju R Srbije.

Kao autor ili koautor objavio je 36 naučnih i stručnih radova.

Kao odgovorni projektant ili nosilac zadatka učestvovao je u oko 77 elaborata:  projekti novih objekata i projekti rekonstrukcije (20), studije opravdanosti (2), elaborati i studije (4), pregled i procena stanja objekata (4), nadzor nad izgradnjom objekata (7), revizija i tehnička kontrola projekata (3), tehnički prijem objekata (12), veštačenja iz oblasti građevinarstva (25) i sl.)

Član je inženjerske komore Srbije, broj licence 300 0332 03 - 14.08.2003.god

Govori i piše na engleskom jeziku.

Oženjen je i ima dvoje dece.