Građevinski materijali i konstrukcije

Pravila polaganja ispita

Ispit iz premeta konstrukcije, materijali i građenje se polaže pismeno.

Gradivo iz ovog predmeta je podeljeno u tri celine:

  • I deo - Svojstva materijala
  • II deo - Materijali
  • III deo- Konstrukcije i građenje

Ispit u zvaničnim ispitnim rokovima mogu polagati studenti koji su ispunili predispitne obaveze (imaju u indeksu potpis od  predmetnog asistenta).  

Prvi ispitni termin u junskom ispitnim roku je za novu generaciju studenata rezervisan za polaganje dela Konstrukcije i građenje. Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe (zbog dobijanja termina i rezervisanja sala). Uslov za polaganje u ovom terminu nisu položeni delovi I i II!    

Nakon prvog ispitnog termina junskog ispitnog roka, objavljuju se rezultati sa predlogom konačne ocene za studente koji su ispunili sve predispitne obaveze i položili sva tri dela. 

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se u roku od 48 sati javi predmetnom nastaviku radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita.  

U drugom ispitnom terminu, u junskom ispitnom roku, polažu se preostali delovi ispita. U ovom roku studentima je dozvoljeno parcijalno polaganje ispita (student sam bira koje delove i koliko delova će polagati). Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe. Student je obavezan da  najkasnije dva dana pre polaganja ispita prijavi kod asistanata koje delove ispita će polagati. U ovom roku se rade i „popravni“ zadaci iz građevinske fizike. 

U ostalim zvaničnim ispitnim rokovima polažu se preostali delovi ispita zajedno! (Da bi se položio ispit, svi preostali delovi ispita moraju biti pozitivno ocenjeni!)  Predmetni nastavnik zadržava pravo da povremeno omoguće studentima parcijalno polaganje ispita i u narednim rokovima, o čemu blagovremeno obaveštavaju studente prilikom objavljivanja rezultata ispita u prethodnom terminu. 

Ukoliko je student nezadovoljan zaključenom ocenom, može, prema pravilima fakulteta, zvanično poništiti ispit preko studnetske službe. U tom slučaju, poništavaju se svi položeni delovi ispita. 

Položeni delovi ispita važe dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, položeni delovi ispita se poništavaju.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku sa ispitnim zadacima.

Sveska sa ispitnim zadacima  se ne može iznositi iz sale. 

Student koji ne vrati svesku sa ispitnim zadacima, biće kažnjen zabranom polaganja ispita u tri zvanična ispitna roka i prijavom Dekanu FTN . 

Ispitni zadaci se mogu pogledati kod premetnog nastavnika, nakon objavljivanja rezultata, u terminima konsultacija.

 

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

Rezultati ispita održanog 6.7.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Minimalan broj bodova, da bi deo bio položen, iznosi 50.

U prvom terminu narednog ispitnog roka moguće je parcijalno polaganje ispita, pri čemu su studenti obavezni da prijave ispit i na studentskoj službi i da se na vratima kabineta LG311 upišu u spisak sa naznakom koji deo polažu.

Studenti koji nisu zadovoljni ocenom mogu, najkasnije, do četvrtka 13.7.2017. godine da jave (e-mail) da im se poništi neki od delova.

Prijavljivanje delova ispita

Studenti koji žele da polažu neki od delova ispita koji su im ostali, pored prijave na studentskoj službi, moraju da se upišu i na spisak na vratima kabineta LG 311.

Za studenti koji se ne upišu na spisak, a prijavili su ispit, podrazumevaće se da polažu sve delove kao celinu, ineće biti mogućnosti za parcijalno priznavanje.

Rezultati kolokvijuma II i III i konačne ocene

Rezultate kolokvijuma II i III i predlog konačnih ocena možete videti u Download zoni.

Minimalan broj bodova, da bi deo bio položen, iznosi 50.

U drugom terminu ispitnog roka je moguće parcijalno polaganje ispita, pri čemu su studenti obavezni da prijave ispit i na studentskoj službi i da se na vratima kabineta LG311 upišu u spisak sa naznakom koji deo polažu.

Studenti koji nisu zadovoljni ocenom mogu, najkasnije, do subote 24.6.2017. godine da jave da im se poništi neki od delova.

III kolokvijum

OBAVEŠTENJE O TERMINU ODRŽAVANJA I OBLASTIMA KOJE OBUHVATA

U prvom terminu junskog roka (19.6.2017.) polaže se III oblast. Svi studenti treba da budu u holu ISPRED učionice, 15 minuta pre početka ispita.

Studenti koji žele da polažu III oblast, moraju se prijaviti do sreda nedelje 18.6.2017. godine do 1500 (spisak za prijavljivanje će biti okačen na vrata kabineta LG311). Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se odjave do predviđenog termina, kako bi štampali samo potreban broj kolokvijuma.

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

Predavanja 17-23 za generaciju 2016-17 (materijal se nalazi na sajtu Departmana):

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2015-16

Studenti, generacije 2015-16, koji žele da polažu III kolokvijum, treba da se obavezno prijave za polaganje Doc.dr Ivanu Lukiću do nedelje 18.6.2017. godine do 1500(spisak za prijavljivanje će biti okačen na vrata kabineta LG311). Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

Studenti ostalih generacija polažu ceo ispit (sve delove), izuzev ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet.

 

PRAVO POLAGANJA IMAJU SAMO ONI STUDENTI KOJI PRIJAVE ISPIT U STUDENTSKOJ SLUŽBI!!!!! 

II kolokvijum

OBAVEŠTENJE O TERMINU ODRŽAVANJA I OBLASTIMA KOJE OBUHVATA

II kolokvijum će biti održan u četvrtak, 8.6.2017. u 800. Svi studenti treba da budu u holu ISPRED učionice 206, 15 minuta pre početka kolokvijuma.

Studenti koji žele da polažu II kolokvijum, moraju se prijaviti do sreda 7.6.2017. godine do 1500 (spisak za prijavljivanje će biti okačen na vrata kabineta LG311). Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se odjave do predviđenog termina, kako bi štampali samo potreban broj kolokvijuma.

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

Predavanja 7-16 za generaciju 2016-17 (materijal se nalazi na sajtu Departmana):

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2015-16

Studenti, generacije 2015-16, koji žele da polažu II kolokvijum, treba da se obavezno prijave za polaganje Doc.dr Ivanu Lukiću do srede 7.6.2017. godine do 1500 (spisak za prijavljivanje će biti okačen na vrata kabineta LG311). Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.  Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet.