Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 13.02.2023. godine

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, mogu da polažu usmeni deo ispita u sledećem terminu:

  • Ponedeljak 20.02.2023. u 11:00h, prizemlje LG zgrade

 

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  3 ispitna roka.

 

Predmetni profesori

Prof. dr Mirjana Malešev

Doc. dr Slobodan Šupić

O B A V E Š T E NJ E O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

GENERACIJE KOJE SU PREDMET SLUŠALE 2017/18

Studentima, koji su predmet slušali 2017/18 godine ili ranije i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 20. februarom 2023., PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti moraju da se blagovremeno prijave preko studentske službe za slušanje vežbi, kako bi se oformile grupe.

Zbog obaveze plaćanja ponovnog pohađanja nastave, predmetni nastavnici su odobrili zvaničnu prijavu u studentskoj službi samo za vežbe, ali bi bilo poželjno da se studenti uključe i u slušanje predavanja.

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2018/19

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2018/19 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 20. februarom 2023, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2023.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.  

 

 U Novom Sadu, 08.02.2023.                                                   Predmetni nastavnici

Rezultati pismenog dela ispita održanog 30.01.2023. godine

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, mogu da polažu usmeni deo ispita u sledećem terminu:

  • Sreda 08.02.2023. u 08:00h, prizemlje LG zgrade

 

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa aprilskim ispitnim rokom 2023.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 16.09.2022. godine

 

Uvid u radove će se organizovati u ponedeljak 19.09.2022. u 12h, kabinet LG301.

 

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od jula 2022,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, mogu da polažu usmeni deo ispita u sledećem terminu:

  • Utorak 20.09.2022. u 08:30h, prizemlje LG zgrade

 

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  do januarskog ispitnog roka 2023.

Usmeni deo ispita - Avgustovski rok

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2022,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u

  • UTORAK 06.09.2022. u 08h, prizemlje LG zgrade.

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi u svim septembarskim rokovima 2022.

 

U Novom Sadu, 04.09.2022.                                               Predmetni nastavnici