Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Julski ispitni rok - Usmeni deo ispita

U julskom ispitnom roku, usmeni deo ispita će se održati u dva termina: 21. jul i 29. avgust. Studenti koji su u prethodnim rokovima položili pismeni deo ispita i studenti koji pismeni ispit polože u julskom roku 20.07. treba da se opredele za jedan od dva ponuđena termina putem sledećeg linka: 

LINK PRIJAVE ZA USMENI

Usmeni deo ispita JUNSKI ROK

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od aprila 2022,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Sreda,  13.07. u 0800

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, brojevi indeksa:

GR1/2021 - GR50/2021

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

36 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG

 

Sreda,  13.07. u 1030

Preostali studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku i studenti koji su pismeni deo položili u prethodnim rokovima

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

38 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG

 

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Prvim septembarskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 22.06.2022.                                     Predmetni nastavnici

PISMENI ISPIT 02.07.2022. – Raspored sedenja

POPRAVNI TESTOVI

Popravni laboratorijski testovi će se održati u ponedeljak 06. juna u 13:40h, prizemlje LG zgrade.

Predmetni asistenti

Usmeni deo ispita

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2021,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Četvrtak,  02.06.2022. u 900

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

1 student

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

Zgrade Departmana za građevinarstvo i geodeziju)

 

 

U Novom Sadu, 27.05.2022.                                                                    Predmetni nastavnici