Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

POSETA FABRIKAMA BETONA

TEHNOLOGIJA BETONA

U ponedeljak 09.05.2022. organizovaće se poseta studenata III godine fabrikama betona: Karin Komerc i Best Izgradnja.

Mesto okupljanja: Plato ispred Ekonomskog fakulteta, Liman 1

Vreme: 10:50h

Raspored studenata po autobusima:

BUS 1: Grupe 1 i 3

BUS 2: Grupe 2 i 4

KOLOKVIJUM

TERMIN ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA

 KOLOKVIJUM će se održati u petak,  20.05.2021. u 20:00h.

Studenti koji žele da polažu kolokvijum, moraju se prijaviti za polaganje putem linka:

PRIJAVA ZA KOLOKVIJUM

 do srede, 18.05. u 23:59h.

 Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum.

Svi studenti treba da budu u predviđenoj sali 15 minuta pre početka kolokvijuma. Raspored sala će biti istaknut u četvrtak 19.05.

 

OBLASTI KOJE OBUHVATA KOLOKVIJUM

Materijal sa predavanja (I - VI predavanje)

Za sva predavanja pogledati poslednju verziju koja je postavljena na sajt Departmana za građevinarstvo i geodeziju (predavanja za školsku 2021/22 godinu).

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE koji su predmet  slušali 2020-21

Studenti,  koj su predmet slušali 2020/21, koji žele da polažu kolokvijum, moraju se prijaviti za polaganje putem istog linka u gore navedenom roku.

Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum.

 Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev  ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

 

Novi Sad, 04.05.2022.                              Predmetni nastavnici

                                                             

Rezultati pismenog dela ispita održanog 04.04.2022. godine

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2021,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Ponedeljak,  11.04. u 0800

Studenti sa brojevima indeksa: od GR105/2013 zaključno sa GR109/2016

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

12 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG

 

Preostali studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2021,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Ponedeljak,  11.04. u 0930

Preostali studenti koji su položili ranije pismeni deo i studenti sa ovog spiska

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

12 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Julskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 04,04.2022.                                            Predmetni nastavnici

O B A V E Š T E NJ E O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

GENERACIJE KOJA JE PREDMET SLUŠALE 2015/16 i  2016/17

Studentima, koji su predmet slušali 2015/16 i 2016/17 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa februarskim rokom 2022., PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti moraju da se blagovremeno prijave preko studentske službe za slušanje vežbi, kako bi se oformile grupe.

Zbog obaveze plaćanja ponovnog pohađanja nastave, predmetni nastavnici su odobrili zvaničnu prijavu u studentskoj službi samo za vežbe, ali bi bilo poželjno da se studenti uključe i u slušanje predavanja.  

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2017/18

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2017/18 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno februarskim rokom 2022, da im predispitne obaveze i položeni delovi usmenog ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2023. Ukoliko student ne položi predmet do navedenog roka, moraće ponovo da pohađa predavanja i vežbe, da stekne uslov za polaganje ispita i polaže sve delove ispita.

 

Obaveštavamo sve studente starijih generacija da se ispit polaže po pitanjima i zadacima koji su pripremljeni prema gradivu iz tekuće školske godine.

 

 

U Novom Sadu, 25.02.2022.                                                  Predmetni nastavnici

 

O B A V E Š T E NJ E O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita - KRALJEVO

GENERACIJE KOJA JE PREDMET SLUŠALE 2015/16 i 2016/17

Studentima, koji su predmet slušali 2015/16 i 2016/17 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita u Kraljevu, ali ispit nisu položili zaključno februarskim rokom 2022, PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti moraju da se blagovremeno prijave preko studentske službe za slušanje vežbi, kako bi se oformile grupe.

Zbog obaveze plaćanja ponovnog pohađanja nastave, predmetni nastavnici su odobrili zvaničnu prijavu u studentskoj službi samo za vežbe, ali bi bilo poželjno da se studenti uključe i u slušanje predavanja.  

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2017/18

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2016/18 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita u Kraljevu, ali ispit nisu položili zaključno sa februarskim rokom 2022, da im predispitne obaveze i položeni delovi usmenog ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2023. Ukoliko student ne položi predmet do navedenog roka, moraće ponovo da pohađa predavanja i vežbe, da stekne uslov za polaganje ispita i polaže sve delove ispita.

 

Obaveštavamo sve studente starijih generacija da se ispit polaže po pitanjima i zadacima koji su pripremljeni prema gradivu iz tekuće školske godine.

 

 

U Novom Sadu, 25.02.2022.                                                  Predmetni nastavnici