Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

Kraljevo - O B A V E Š T E NJ E O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2015/16

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2015/16 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita u Kraljevu, ali ispit ne polože zaključno sa 18. februarom 2021, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2021.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet do navedenog roka, moraće ponovo da pohađa predavanja i vežbe, da stekne uslov za polaganje ispita i polaže sve delove ispita.  

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2016/17

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2016/17 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita u Kraljevu, ali ispit ne polože zaključno sa 18. februarom 2021, da im predispitne obaveze i položeni delovi usmenog ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2022. Ukoliko student ne položi predmet do navedenog roka, moraće ponovo da pohađa predavanja i vežbe, da stekne uslov za polaganje ispita i polaže sve delove ispita.

Ovakva odluka je doneta uzimanjem u obzir otežanog pripremanja i polaganja ispita u uslovima pandeminje korona virusa.

Obaveštavamo sve studente starijih generacija da se ispit polaže po pitanjima i zadacima koji su pripremljeni prema gradivu iz tekuće školske godine.

U Novom Sadu, 12.02.2021.                                                   Predmetni nastavnici

 

O B A V E Š T E NJ E O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2015/16

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2015/16 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit ne polože zaključno sa 18. februarom 2021, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2021.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet do navedenog roka, moraće ponovo da pohađa predavanja i vežbe, da stekne uslov za polaganje ispita i polaže sve delove ispita.  

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2016/17

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2016/17 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit ne polože zaključno sa 18. februarom 2021, da im predispitne obaveze i položeni delovi usmenog ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2022. Ukoliko student ne položi predmet do navedenog roka, moraće ponovo da pohađa predavanja i vežbe, da stekne uslov za polaganje ispita i polaže sve delove ispita.

Ovakva odluka je doneta uzimanjem u obzir otežanog pripremanja i polaganja ispita u uslovima pandeminje korona virusa.

Obaveštavamo sve studente starijih generacija da se ispit polaže po pitanjima i zadacima koji su pripremljeni prema gradivu iz tekuće školske godine.

U Novom Sadu, 12.02.2021.                                                   Predmetni nastavnici

Rezultati pismenog dela ispita održanog 06.02.2021.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, kao i studenti koji su pismeni deo položili u ovom ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

 

Četvrtak,  18.02.2021. u 08:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

18 studenata

 

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 002 (9 studenata) i

LG 005 (9 studenata)

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstva za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 10.02.2021.                                            Predmetni nastavnici

 

O B A V E Š T E NJ E O PRODUŽETKU VAŽENJA POLOŽENOG PISMENOG DELA ISPITA

Obaveštavamo studente koji su pismeni deo ispita iz Tehnologije betona položili u periodu jun 2019 - maj 2020. da mogu polagati usmeni deo ovog ispita zaključno sa februarskim ispitnim rokom 2021.

 Studenti koji su položili pismeni deo ispita u periodu jun 2020 – januarski rok 2021. mogu u februarskom i aprilskom ispitnom roku 2020/21. da polažu preostale delove usmenog ispita.

 Usmeni deo ispita se polaže prema pitanjima za generaciju 2019/20 koja su postavljena na SOVA platformi i na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju.

 Isto pravilo važi i za studente koji su predmet odslušali u Kraljevu, a polažu ga u Novom Sadu.

 

U Novom Sadu, 28. 01.2021.                                                  Predmetni nastavnici

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.01.2021.

GENERACIJA 2017

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.       

GR 133/2018

Slađana

Milanović

41

2.       

GR 11/2017

Stevan

Drakulić

15

3.       

GR 181/2019

Miljana

Parlić

15

4.       

GR 166/2019

Miloš

Spasić

0

 

GENERACIJA 2016

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 53/2016

Trivunović

Milan

25

 

GENERACIJA 2015

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.       

GR 72/2015

Luka

Vuković

50

2.       

GR 68/2015

Vladimir

Jovanović

32

3.       

GR 35/2015

Vladimir

Grujić

18

4.       

GR 32/2015

Aleksandar

Bojović

0

 

OSTALE GENERACIJE

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

6035

Vanja

Erić

8

 

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2020, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, kao i studenti koji su pismeni deo položili u ovom ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

PETAK,  29.01.2021. u 08:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

19 studenata

 

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 002 (9 studenata) i

LG 005 (10 studenata)

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstva za studente za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 25.01.2021.                                            Predmetni nastavnici