Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA I NAČIN POLAGANJA ISPITA

Ispit iz predmeta Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija se sastoji  iz pismenog (I deo) i usmenog dela (II deo).

Student nije obavezan da u istom ispitnom roku polaže I i II deo ispita.

Pravo da polažu ispit imaju svi studenti koji su odslušali predmet i uspešno odradili predispitne obaveze, bez obzira da li su zvanično upisani na master studije ili nisu.

Pismeni deo (I deo) je u vidu testa i obuhvata predavanja 1-6 (verzija od poslednje generacije koja je slušala predmet). I deo se smatra položenim, ako je osvojeno najmanje 55/100 bodova.

I deo ispita se polaže kroz kolokvijum, koji se organizuje u toku nastave iz TPSBK, ili u redovnim ispitnim terminima (objavljenim u rasporedu polaganja ispita za tekuću školsku godinu na sajtu FTN). Potrebno je da se student javi mail-om predmetnim nastavnicima najkasnije 48 sati pre zvaničnog termina ispita, bez obzira da li se prijavio preko studentske službe ili nije (tj. bez obzira da li je zvanično upisan na master studije ili nije). I deo ispita će biti uvek organizovan, ukoliko ima prijavljenih studenata, jer se održava u terminu ispita MG II, za koji uvek imamo rezervisanu salu i dežurnog asisten

I deo ispita se radi u svesci koja se dobija od dežurnog asistenta i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja.

Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom asistentu potpisanu svesku.

Pismeni deo (I deo) ispita važi dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, ovaj deo ispita se poništava.

Polaganjem I dela student stiče pravo za polaganje usmenog dela ispita (II dela). Usmeni deo (II deo) ispita obuhvata predavanja 7-13 (verzija od poslednje generacije koja je slušala predmet).

Ukoliko student želi da polaže II deo ispita, potrebno je da se javi mail-om predmetnim nastavnicima, najkasnije 48 sati pre zvaničnog termina ispita, bez obzira da li se prijavio preko studentske službe ili nije (tj. bez obzira da li je zvanično upisan na master studije ili nije).  II deo se polaže nekoliko dana nakon organizovanja I dela ispita (zaničnog termina), u terminu koji odaberu predmentni nastavnici. Predmetni nastavnici će blagovremeno informisati studente, koji su se prijavili za polaganje II dela ispita, o terminu i mestu održavanja ispita.

Rezultati ispita održanog 5.4.2022.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

O B A V E Š T E NJ E o terminu polaganja usmenog dela ispita za APRILSKI ISPITNI ROK

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati prema sledećem planu:

 

ČETVRTAK,  14.04.2022. u 12:15

 

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

4

Mesto održavanja ispita

Prizemlje zgrade Departmana

 

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za ovaj deo ispita.

 

Mole se studenti da sačekaju u hodniku u prizemlju zgrade, da se pronađe slobodna učionica.

 

 

 

U Novom Sadu, 07.04.2022.                                                                    Predmetni nastavnici

O B A V E Š T E NJ E o terminu polaganja usmenog dela ispita za MARTOVSKI ISPITNI ROK

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati prema sledećem planu:

 

PETAK ,  01.04.2022. u 10:15

 

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

3

Lazarević Nemanja

Jokić Boško

Despotović Predrag

Prizemlje zgrade Departmana

 

PETAK ,  01.04.2022. u 11:15

 

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

2

Nikolić Radomir

Kanjevac Aleksandar

Prizemlje zgrade Departmana

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za ovaj deo ispita.

 

Mole se studenti da sačekaju u hodniku u prizemlju zgrade, da se pronađe slobodna učionica.

 

 

 

U Novom Sadu, 29.03.2022.                                                         Predmetni nastavnici

Rezultati ispita održanog 23.02.2022.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Obaveštenje o odbrani seminarskih radova

Prezentacija seminarskih radova je planirana za sredu, 16.03.2022 u Sali LG104 (I sprat).

Studenti treba da pripreme ppt prezentacije. Planirano vreme za prezentaciju je 20min po grupi. Svi studenti u okviru grupe treba da učestvuju u prezentaciji.

Redosled po grupama je:

 • I grupa: 8:30 - 9:00
 • II grupa: 9:00 - 9:30
 • III grupa: 9:30 - 10:00

 I grupa

 • Despotović Predrag G1 10/2021
 • Kanjevac Aleksandar G1 42/2021
 • Mitrović Stefan G1 35/2021
 • Pantić Vladan G1 25/2021
 • Plakalović Zoran G1 39/2021
 • Zubac Marko G1 53/2021
 • Martinović Uroš GR 15/2017

 II grupa

 • Marjanov Aleksandar G1 17/2021
 • Trzin Ilija G1 26/2021
 • Ćorilić Marija GR 45/2013
 • Despotović Dušan GR 38/2017
 • Kaljević Dragan GR 60/2017
 • Leković Jovana GR 37/2015

 III grupa

 • Ašanin Andrej GR 61/2016
 • Bijelić Sergej GR 37/2016
 • Pekija Aleksandar GR 109/2016
 • Šušnjević Zoran GR 8/2016
 • Tadić Aleksandra GR 19/2016

Nisu bili na terenskoj vežbi

 • Ademović Omer G1 29/2021 - Nije dolazio ceo semester na predavanja
 • Racković Vladimir GR 102/2011 - Može da se priključi III grupi
 • Bošković Darko GR 22/2016 - Bio na terenskoj vežbi, ali nije dolazio ceo semester na predavanja