Asistenti

Katedra: Katedra za konstrukcije

Kabinet: LG 302

e-mail: borjan@uns.ac.rs

Termin konsultacija: 

Predmeti:

Betonske konstrukcije 1

Biografija:

Rođen je 13.11.1959. god. u Beogradu. Diplomirao je 06.09.1983. godine na Građevinskom fakultetu u Beogradu (Konstruktivni smer, Odsek za betonske konstrukcije) sa prosečnom ocenom 8.86 tokom studija i ocenom diplomskog rada 10.0. Na poslediplomskim studijama na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Industrijska gradnja, položio je sve ispite sa prosečnom ocenom 9.78. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu odbranio je 03.07.1991. godine magistarski rad pod nazivom "Prilog analizi uticaja tečenja i skupljanja betona kod armiranobetonskih i parcijalno prethodno napregnutih elemenata". Položio je stručni ispit propisan za diplomiranog građevinskog inženjera – Odsek za konstrukcije (P. K. Srbije, rešenje br. 3628⁄G od 15.07.1991. god.). Ima Licencu odgovornog projektanta građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje br. 310B08805 od 24 februara 2005. godine, izdatu od strane Inženjerske komore Srbije.

Zaposlen na FTN-u u kontinuitetu od 1983. god. gde je: 1983. god. izabran za asistenta u naučno istraživačkom radu, 1988. god. izabran u zvanje asistenta za oblast Teorija betonskih konstrukcija, 1992. god. izabran u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Betonske konstrukcije, 1995. i 1999. god. izabran u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Konstrukcije u građevinarstvu - predmet "Betonske konstrukcije",  2003. god. izabran u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Konstrukcije u građevinarstvu.

Bio je angažovan na poslovima održavanja vežbi i nastave pod mentorstvom iz predmeta: "Teorija betonskih konstrukcija", "Montažne betonske konstrukcije", "Betonske konstrukcije" i  "Konstrukcije, materijali, građenje", koji su se izvodili na Građevinskom i Arhitektonskom odseku FTN-a. Tokom poslednjih 8 godina angažovan je na poslovima održavanja vežbi i nastave pod mentorstvom iz predmeta: "Betonske konstrukcije I", "Betonske konstrukcije II",  "Konstruktivni sistemi" i "Noseće konstrukcije II", koji se izvode na Građevinskom i Arhitektonskom odseku FTN-a.

Tokom rada na fakultetu aktivno je učestvovao kao komentor, pri izradi i odbrani više od 120 diplomskih radova na GO FTN-a. U periodu od 1992. do 2003. godine bio je član komisije za ocenu ferijalne prakse studenata GO FTN-a. U periodu oktobar 2000. – april 2002. godina obavljao je dužnost Zamenika direktora Instituta za arhitekturu i građevinarstvo FTN-a. Od oktobra 2004. god. obavlja dužnost Sekretara Katedre za materijale i konstrukcije GO FTN-a.

U periodu od 1994. do 2002. god. bio je član Predsedništva DGIT Novog Sada. U periodu od 1995. god. do 1999. god. obavljao je funkciju Sekretara DGIT Novog Sada. U periodu februar 1999.god. - oktobar 2001. god. obavljao je dužnost Potpresednika DGIT Novog Sada. U periodu novembar 2001. - jun 2002. godine obavljao je  dužnost Predsednika DGIT Novog Sada.

Objavio je kao autor ili koautor 77 radova u časopisima i zbornicima radova naučnih skupova nacionalnog i međunarodnog značaja i koautor je 1 zaštićenog patenta. Kao istraživač saradnik učestvovao je u izradi 18 naučno-istraživačkih tema, podprojekata i projekata na FTN-u. U periodu 1996.-2001. god. bio je sekretar naučno istraživačkog podprojekta: ”Istraživanje elemenata i konstrukcija sa aspekta nosivosti, upotrebljivosti i trajnosti uključujući revitalizaciju“, obrađivanog na GO FTN-a. Na tehnološkom projektu ”Uvođenje sistema EVROKODOVA i osvajanje novih metoda projektovanja proizvoda i tehnologija u građevinskom konstrukterstvu Srbije˝, bio je prevodilac Dela 2-4 Dejstva vetra, koji je u sklopu Evrokoda 1, kao i stručni redaktor za Delove 1-1, 1-2, 1-3 i Deo 2 Mostovi, koji su u sklopu Evrokoda 8.

U okviru rada na Institutu za građevinarstvo FTN-a u Novom Sadu, učestvovao je u svojstvu saradnika, projektanta-saradnika i odgovornog projektanta u izradi 45  projekata, studija, ekspertiza i elaborata. Pored navedenog, izvan FTN-a, kao odgovorni projektant  samostalno je izradio 12 projekata konstrukcije objekata. Na FTN-u je bio angažovan i na poslovima stručnog nadzora, tehničkog prijema, tehničke kontrole, izrade ekspertiza i stručnih mišljenja, kontrolnih pregleda i ispitivanja objekata, i to na ukupno 47 poslova. Izvan Fakulteta tehničkih nauka bio je angažovan na: poslovima izrade studija procene vrednosti imovine preduzeća (saradnik na 12 studija), poslovima konsultantskih usluga (glavni konsultant na 2 posla), na poslu rukovodioca sektora tehničke pripreme za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, kao i na poslovima sudskih veštačenja, procena i mišljenja u građevinarstvu (ukupno 10 veštačenja).

Govori i piše engleski i ruski jezik.

Oženjen je i ima dvoje dece.

Katedra: Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija

Kabinet: LG 301

e-mail:  suzanav@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije
 • Primenjene informacione tehnologije
 • Modelovanje i simulacija u upravljanju rizikom
 • Projektovanje građevinskih mera zaštite od požara
 • Planiranje i projektovanje zaštite od požara
 • Graditeljstvo i životna sredina

Biografija:

Rođena je 23.11.1988. godine u Subotici. Osnovnu školu „Vuk  Karadžić“ završila je u Lovćencu, a srednju Gimnaziju „Žarko Zrenjanin“ u Vrbasu. Diplomirala je na Fakultetu tehničkih nauka - odsek Građevinarstvo- 2012. god. sa temom "Projekat betona za višespratnu stambenu zgradu u Zrenjaninu". Master akademske studije završila je 2013. sa odbranjenom temom „Procena stanja i sanacija železničkog podvožnjaka u Temerinskoj ulici u Novom Sadu".

U zvanje saradnika u nastavi izabrana je 2013. godine, a u zvanje asistenta 2014.

Na Građevinskom odseku FTN-a, od 2013. godine učestvuje u izvođenju nastave na predmetima „Materijali u građevinarstvu 1“ i „Tehnologija betona“ . Na odseku za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu učestvuje u izvođenju nastave na predmetima „Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije“ i „Projektovanje građevinskih mera zaštite od požara“.

U okviru rada na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, obavila je nekoliko laboratorijskih i terenskih ispitivanja različitih građevinskih materijala.

Kao student i saradnik, učestvovala je u izradi nekoliko projekata i elaborata procene stanja i sanacije konstrukcija.

Govori i piše engleski jezik i služi se ruskim jezikom.

Katedra: Katedra za konstrukcije

Kabinet: LG 305

e-mail: manojlovic.dragan@uns.ac.rs

Predmeti:

Građevinarstvo

 • Osnove projektovanja građevinskih objekata
 • Teorija površinskih nosača
 • Drvene konstrukcije
 • Zidane konstrukcije

Arhitekturu i urbanizam

 • Noseće konstrukcije

Biografija:

Rođen je 07.11.1990. godine u Ljubljani, Republika Slovenija. Osnovnu školu - „Vasa Stajić“ i srednju školu - T.Š. „Jovan Vukanović“ smer - građevinski tehničar za visokogradnju, završio je u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka, odsek Građevinarstvo, upisao je 2009. godine i diplomirao je na usmerenju Konstrukcije, sa temom: „Projekat konstrukcije izložbenog auto salona od LLD”. Master studije građevinarstva na FTN Novi Sad, upisao je 2013. godine i diplomirao je na usmerenju Konstrukcije, sa temom: „Modeliranje i proračun mostovske konstrukcije od LLD sa spregnutom betonskom kolovoznom pločom“. Tokom master studija, proširio je svoj kurikulum ispita sa još dva dodatna izborna predmeta "Specijalne drvene konstrukcije" i "Metod konačnih elemenata" radi upotpunjavanja znanja i specifične profilacije. Na Fakultetu tehničkih nauka 2016. godine upisao je Doktorske akademske studije, modul Građevinarstvo.

U zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Konstrukcije u građevinarstvu izabran je 2015. godine, a reizabran 2016. godine. Učestvuje u izvođenju nastave na odsecima Građevinarstvo i Arhitektura. Na Departmanu za građevinarstvo FTN, izvodi vežbe iz predmeta „Osnove projektovanja građevinskih objekata“, „Teorija površinskih nosača“, „Drvene konstrukcije“ i „Zidane konstrukcije“, a na departmanu za Arhitekturu i urbanizam FTN, izvodi vežbe iz predmeta „Noseće konstrukcije 1“.

Kao autor i koautor objavio je naučne radove na međunarodnim konferencijama.

Služi se engleskim jezikom. 

Živi u Novom Sadu.

Katedra: Katedra za konstrukcije

Kabinet: LG - Kabinet 301

e-mail: rajic.nikola@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Statika konstrukcija 1  
 • Statika konstrukcija 2
 • Stabilnost i dinamika konstrukcija
 • Teorija konstrukcija  

Biografija:

Rođen 26.06.1992. u Zrenjaninu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne i master akademske studije Građevinarstva, smer Konstrukcije, završio je na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. U školskoj 2016/2017 upisao se na Doktorske akademske studije smer Građevinarstvo.

Od 2016. godine učestvuje, kao Saradnik u nastavi, a od 2017. godine kao Asistent, na izvođenju vežbi na predmetima iz oblasti Teorije konstrukcija na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju i Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Položio je stručni ispit za užu stručnu oblast građevinske konstrukcije i poseduje licencu za obavljanje stručnih poslova izrade tehničke dokumentacije. Bavi se izradom projekata konstrukcije armirano betonskih, prethodno napregnutih, čeličnih i spregnutih konstrukcija zgradarstva, inženjerskih objekata i mostova. Kao projektant i projektant saradnik učestvovao u izradi većeg broja projekata konstrukcija zgradarstva (stambenih, poslovnih, industrijskih, sportskih i ugostiteljskih objekata), inženjerskih objekata i mostova (rezervoara, bazena, reflektorskih stubova, temelja mašina i opreme, objekata za eksploataciju nafte i gasa, cevnih mostova, drumskih mostova, itd.).

Služi se engleskim, ruskim i nemačkim jezikom.

Živi u Novom Sadu.

Katedra: Katedra za hidrotehniku i geodeziju

Kabinet: FTN blok 213

e-mail: marijana.petkovic@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Geodezija
 • IT sistemi premera
 • Metode preciznih geodetskih merenja i obrada podataka
 • Inženjerska geodezija 1.

Biografija:

Rođena je 22.06.1991. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu „Ivo Lola Ribar“ i gimnaziju  „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu je završila kao nosilac Vukove diplome. Osnovne studije je završila na Fakultetu tehničkih nauka - odsek Geodezija i geomatika 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,70. Završni rad sa temom „OGC SOS sistemi za praćenje nivoa voda" odbranila je sa ocenom 10. Master akademske studije završila je 2015. sa prosečnom ocenom 9,89. i odbranjenom temom „Lokalne geodetske mreže i ocene standard merenih pravaca u zavisnosti od načina stabilizacije tačaka" sa ocenom 10. Tokom studija je bila stipendista fonda za mlade talente za studente završnih i master studija. 

U zvanje asistenta izabrana je u martu 2016. godine. Na departmanu za građevinarstvno i geodeziju na FTN-a, od 2014. godine učestvuje u izvođenju nastave na predmetima „Geodezija“, „IT sistemi premera“, „Metode preciznih geodetskih merenja i obrada podataka“, „Inženjerska geodezija 1“.

Govori i piše engleski jezik.

Kao autor i koautor objavila je nekoliko naučnih radova u časopisima nacionalnog značaja.

Katedra: Katedra za hidrotehniku i geodeziju

Kabinet: FTN blok 213

e-mail: lazicjelena@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Геодезија 2
 • Катастар
 • Комасација
 • Катастар непокретности

Biografija:

Рођена је 18.04.1991. године у Врбасу. Основну школу “Вук Караџић” у Ловћенцу завршила је као носилац Вукове дипломе. Гимназију “Жарко Зрењанин ” у Врбасу, завршила је 2010. године, као одличан ученик. Факултет техничких наука, смер геодезија и геоматика, уписала је 2010. године, а у септембру 2014. године завршила је основне студије са просечном оценом 9,62. Завршни рад на тему “Израда главног пројекта геодетске 2Д мреже за потребе обнове премера катастарске општине Ловћенац”, одбранила је са оценом 10. Мастер академске студије завршила је у септембру 2015. године, са просечном оценом 9,89. Мастер рад на тему “Примена Copras методе за рангирање катастарских општина у граду Рума”, одбранила је са оценом 10. Током студирања била је стипендиста Фонда за младе таленте Доситеја. 

Од 2015. године, студент је докторских студија на Факултету техничких наука, област: геодетско инжењерство. 

У звање асистента изабрана је у марту 2016. године за ужу научну област геодезија. Учествује у реализацији наставе на предметима: Геодезија 2, Катастар, Комасација и Катастар непокретности. 

Као аутор и коаутор објавила је, до сада, неколико научних радова, публикованих у часописима националног значаја.

 

Katedra: Katedra za hidrotehniku i geodeziju

Kabinet: Kabinet: 214 (FTN Blok F)

e-mail: igorsabados@gmail.com

Predmeti:

 

Biografija:

Rođen je 29.05.1986. u Novom Sadu gde je završio i osnovnu školu „Svetozar Marković Toza“. Srednju građevinsku školu, smer geodezija, završio je u Novom Sadu 2005. godine. Na Fakultetu tehničkih nauka diplomirao je 29. marta 2013. sa temom „Izrada projekta lokalne geodetske mreže mosta Žeželj“. Zvanje master inženjera geodezije stekao je 28.01.2014. godine odbranom master rada pod nazivom „Projekat i realizacija poligonske mreže naselja Feketić kao osnove premera i inženjerskih radova“.

U zvanje asistenta izabran je 2015. godine za užu naučnu oblast geodezija. Učestvuje u realizaciji nastave na predmeta iz oblasti inženjerske geodezije.

Od 2015. godine kao autor i koautor objavio je preko 10 naučnih radova publikovanih kako na domaćim i međunarodnim skupovima u Srbiji, tako i u međunarodnim stručnim časopisima.

Katedra: Katedra za konstrukcije

Kabinet: LG 301

e-mail: zivaljevic.vladimir@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Ispitivanje konstrukcija
 • MKE modeliranje u analizi konstrukcija
 • Stabilnost i dinamika konstrukcija
 • Teorija konstrukcija i konstrukcijski sistemi

Biografija:

Rođen je 27.08.1991. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novom Sadu. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka – Građevinski odsek 2014. godine sa temom diplomskog rada ˝Projekat konstrukcije sportske hale˝. Master akademske studije završio je 2015. godine sa temom master rada ˝Testframe – Laboratorijski okvir za ispitivanje konstrukcijskih elemenata probnim opterećenjem˝.

Kao student je tokom 2015. godine je učestvovao u izradi projekata procene stanja i predloga sanacije 10 kamenih i čeličnih mostova u Crnoj Gori, kao i u ispitivanju mosta probnim opterećenjem preko kanala DTD u Novom Sadu. Od decembra 2015. do juna 2016. godine je obavljao stručnu praksu u projektnom birou u Dubaiju (UAE), gde je učestovavo u izradi projekata za Saudijsku Arabiju, Kuvajt, Bahrein, Katar i UAE.

Na Fakultetu tehničkih nauka 2016. godine je upisao doktorske studije, a u zvanje asistent-master za užu naučnu oblast Teorija konstrukcija je izabran 2017. godine. Kao autor i koautor objavio je naučne radove na međunarodnim konferencijama.

Služi se engleskim i nemačkim jezikom.