Docenti

Katedra: Katedra za konstrukcije

Kabinet:  LG 210

e-mail: tanya@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Drvene konstrukcije
 • Noseće konstrukcije I
 • Oštećenja i sanacija drvenih konstrukcija

Biografija:

Docent na Fakultetu tehničkih nauka (FTN), Univerziteta u Novom Sadu. Zaposlena na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju, na Katedri za konstrukcije. Nastavnik na predmetima iz oblasti Drvenih konstrukcija na Građevinskom i Arhitektonskom odseku (strukovne, osnovne akademske i master studije).

Istraživačkim radom bavi se u području ispitivanja drveta kao građevinskog materijala (svrstavanje u klase čvrstoće), eksperimentalnim i numeričkim istraživanjima elemenata i veza pod različitim vrstama opterećenja, harmonizacijom domaćih propisa sa EU regulativom. U okviru stručne delatnosti bavi se projektovanjem i sanacijom drvenih konstrukcija različite vrste i namene, kao i rekonstrukcijama i revitalizacijama objekata kulturnog nasleđa. U okviru posebnog interesovanja za oblast montažnih drvenih kuća, bila je uključena u savetodavni rad pri fabrikama MDK u SFRJ i SRJ.

Objavila je preko 70 naučnih i stručnih radova koji su publikovani u časopisima, periodičnim publikacijama i zbornicima radova sa savetovanja održanih u zemlji i inostranstvu. Koautor je jedne monografije i dva poglavlja u monografijama nacionalnog značaja, kao i dva poglavlja u tematskim zbornicima radova monografija međunarodnog značaja. Takođe je kao saradnik učestvovala u izradi 14 naučno-istraživačkih projekata u zemlji i 5 u inostranstvu.

Kao predsednik ili član komisije učestvovala je odbrani preko 60 strukovnih, diplomskih, bečelor i master radova. U svojstvu mentora ili komentora izvela preko 20 studenata. Bila mentor pri izradi dva studentska temeta iz oblasti drvenih konstrukcija za koje su studenti građevinskog odseka FTN dobili izuzetnu nagradu Univerziteta.

Član je SDGKS, DGIT Srbije i Novog Sada (sekretar DGITNS 6 godina), DIMKS, Komisije za izradu standarda pri Institutu za standardizaciju Srbije.

Bila član Management Committee za COST akciju E29, kao i učesnik u akcijama C12, E49.

Učestvuje u akcijama ProHolz Austrija i Agencije za drvo u Srbiji kao izabrani predavač na seminarima, član je Upravnog odbora BSC centra u Novom Sadu i sarađuje sa Austrijskim zavodom za standardizaciju (ON).

Bila je stručni konsultant udžbenika „English in Civil Engineering“ u izdanju FTN 2004.

Govori engleski i francuski jezik, služi se španskim jezikom.

Udata je i ima dvoje dece.

Katedra: Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija

Kabinet: LG311

e-mail: vesnam@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Materijali u građevinarstvu 1
 • Materijali u građevinarstvu 2
 • Aspekti bezbednosti u izgrađenom okruženju

Biografija:

Rođena je 02.09.1981.godine u Šapcu R Srbija. Osnovnu školu i srednju školu (Gimnazija "Vuk Karadžić") završila je u Loznici. Dana 08.12.2006.godine odbranila je Diplomski - master rad sa temom: "Procena stanja, sanacija i rehabilitacija zidanog objekta – spomenika kulture" sa ocenom 10. Time je završila Master studije na studijskom programu Građevinarstvo – Procena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 9.26. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Sulfatna otpornost betona na bazi recikliranog agregata" odbranila je 24. oktobra 2017. godine na Fakultetu tehničkih nauka.

Dobitnik je nagrade za najbolje ocenjenog asistenta od strane studenata na Fakultetu tehničkih nauka u 2011. godini.

Za vreme studija, izlagala je rad na skupu održanom na Zlatiboru zajedno sa kolegama B. Lekić, J. Makević i N. Marković: “Pregled i procena stanja višespratne stambena zgrade“, SGIT Jugoslavije, IV Savetovanje “Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata”, Zlatibor, 2005, Zbornik radova, str.8.

U zvanje istraživača pripravnika za užu naučnu oblast Materijali u građevinarstvu i Tehnologija betona i saradnju u nastavi primljena je nakon diplomiranja. Od 2007. godine radi kao asistent a 2018. godine izabrana je u zvanje Docent.

Kao autor ili koautor objavila je više od 50 radova u časopisima i Zbornicima radova sa naučno-stručnih skupova. Objavila je i četiri rada u vodećim međunarodnim časopisima. Teme radova se prevenstveno odnose na na istraživanje mogućnosti primene novih građevinskih materijala, poboljšanje svojstava različitih vrsta betonskih kompozita, posebno primenom recikliranih i otpadnih materijala. Deo radova se odnosi na dijagnostiku stanja postojećih objekata oštećenih delovanjem: požara, bombardovanja, agresivnih materija, atmosferskih uticaja itd. Učesnik je na 3 nacionalna i 2 međunarodna naučno-istraživačaka projekta:

 • TR 36017: Istraživanje mogućnosti primene otpadnih i recikliranih materijala u betonskim kompozitima, sa ocenom uticaja na životnu sredinu, u cilju promocije održivog građevinarstva u Srbiji (2011-2017, rukovodilac: Prof. dr Vlastimir Radonjanin)
 • III 42012:Poboljšanje energetske efikasnosti zgrada u Srbiji i unapređenje nacionalnih regulativnih kapaciteta za njihovu sertifikaciju (2011-2017, rukovodilac: Prof. dr Dragoslav Šumarac)
 • TR 16004: Istraživanje savremenih betonskih kompozita na bazi domaćih sirovina, sa posebnim osvrtom na mogućnosti primene betona sa recikliranim agregatom u betonskim konstrukcijama (2008-2010, rukovodilac: Prof. dr Vlastimir Radonjanin)
 • Eureka Project "LIGHT-WASTE": Development of Lightweight Aggregate from Waste Material and Further Processing into Thermal Insulation Concrete (2010-2012, rukovodilac: Prof. dr Miroslava Radeka)
 • COST C25: Sustainability of Constructions: Integrated Approach to Life-time Structural Engineering (2007-2009, rukovodilac: Prof. dr Snežana Marinković)

U okviru rada na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu učestvoval je u mnogim terenskim i laboratorijskim ispitivanjima različitih materijala i konstrukcija za potrebe privrede. Radi na standardnim i nestandardnim ispitivanjima građevinskih materijala sa naglaskom na konstrukcijske materijale. Učestvuje u pregledu, ispitivanju i sanaciji građevinskih objekata, uključivši i složene inženjerske objekte kao što su mostovi, rezervoari i dr.

U periodu 11-23. marta 2018. godine boravila je na Danskom tehničkom univerzitetu u Kopenhagenu u okviru razmene nastavnog osoblja preko ERASMUS+ projekta.  

Poseduje licencu odgovornog projektanta iz oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu (381).

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama:

 • Inženjerska komora Srbije
 • Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije 
 • Društvo građevinskih inženjera Novog Sada

Služi se engleskim jezikom.

Živi u Novom Sadu, udata je i ima dvoje dece.

Katedra: Katedra za konstrukcije

Kabinet: LG - Kabinet 306

e-mail: idzolev@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Statika konstrukcija 1   (Građ)
 • Statika konstrukcija 2   (Građ)
 • Ispitivanje konstrukcija   (Građ)
 • Modeliranje konstrukcija primenom računara   (Građ)
 • Teorija konstrukcija   (Arh)
 • Konstruktivni sistemi   (Arh)

Biografija:

Rođen je 04.07.1983. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu „Prva vojvođanska brigada” i gimnaziju „Jovan Jovanović – Zmaj”. Diplomski – master rad sa temom „Projekat armiranobetonske višespratne stambeno-poslovne zgrade“ odbranio je 2008. godine na Fakultetu tehničkih nauka (FTN) – Građevinski odsek, smer Konstrukcije, sa prosečnom ocenom u toku studiranja 9,59 (devet i 59/100).

Od 2005. godine učestvuje kao Demonstrator na izvođenju vežbi na Departmanu za građevinarstvo i Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. U zvanje Saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Teorija konstrukcija, izabran je 2007. godine, a reizabran 2008. godine. U zvanje Asistenta za užu naučnu oblast Teorija konstrukcija, izabran je 2009. godine, a reizabran 2012. godine.

Na Departmanu za građevinarstvo FTN, izvodi vežbe iz predmeta „Statika konstrukcija 1“, „Statika konstrukcija 2“, „Ispitivanje konstrukcija“ i „Modeliranje konstrukcija primenom računara“, a na Departmanu za arhitekturu i urbanizam FTN, iz predmeta „Teorija konstrukcija“ i „Konstruktivni sistemi“.

Od 2008. godine je saradnik na 2 naučnoistraživačka projekta koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Od 2011. godine je saradnik na 2 naučnoistraživačka projekta koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Stručni ispit za oblast Građevinske konstrukcije je položio 09.11.2012. godine ispred Inženjerske komore Srbije (br. licence: 310M32213 (projektovanje), 410H63513 (izvođenje)). Stručni ispit za oblast Energetska efikasnost zgrada je položio 25.11.2012. godine ispred Inženjerske komore Srbije (br. licence: 381074213).

Kao autor ili koautor objavio je 22 naučna i stručna rada.

Služi se engleskim i nemačkim jezikom.

Živi u Novom Sadu.

Katedra: Katedra za konstrukcije

Kabinet: LG 306

e-mail: leksa@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Teorija površinskih nosača
 • Teorija konstrukcija

Biografija:

Rođena je 23.11.1966. godine u Vinkovcima R Hrvatska.

Osnovnu i srednju školu završila je u Novom Sadu. Diplomirala na Fakultetu tehničkih nauka - Građevinski odsek 1991. god. sa temom "Projekat armiranobetonskog bunkera za smeštaj uglja". Magistarski rad pod naslovom "Analiza mehanizama loma kod temeljnih konstrukcija na elastoplastičnoj podlozi" odbranila je 1999. god. na FTN u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Analiza parametara za procenu seizmičkog odgovora višespratnih armiranobetonskih okvira" odbranila je 2015. godine.

U zvanje asistenta pripravnika za užu naučnu oblast Teorija konstrukcija na FTN u Novom Sadu izabrana je 1994. god., a u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Teorija konstrukcija birana je 2000. god. U zvanje predavača izabrana je  2015. godine.

Na Građevinskom odseku FTN radi kao asistent na predmetima Statika konstrukcija 1, Statika konstrukcija 2, Seizmička analiza konstrukcija i Teorija površinskih nosača, a na Arhitektonskom odseku radi kao asistent na predmetu “Teorija konstrukcija”.

Bila je sekretar Izvršnog odbora iNDiS'2000.

Kao saradnik i istraživač učestvovala je na 5 naučnoistraživačkih projekata u zemlji. Kao autor ili koautor objavila je 51 naučni i stručni rad.

Služi se engleskim jezikom.

Udata je i ima jedno dete.

 

 

Katedra: Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija

Kabinet: LG 301

e-mail: slobodansupic@gmail.com 

Predmeti:

 • Materijali u građevinarstvu II
 • Tehnologija betona
 • Savremeni kompoziti na bazi poljoprivrednog, industrijskog i građevinskog otpada
 • Graditeljstvo i životna sredina
 • Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije
 • Planovi zaštite i spasavanja
 • Proračun i modelovanje evakuacije
 • Analiza rizika u procesu donošenja odluka

Biografija:

Rođen je 15.10.1989. godine u Trebinju, BiH. Osnovnu i srednju školu završio je u Trebinju. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka - Građevinski odsek 2012. god. sa temom "Projekat tehnologije i organizacije građenja poslovnog objekta u Trebinju". Master akademske studije završio je 2013. sa temom za master rad - "Procena stanja i sanacija montažne AB konstrukcije nakon požara".

Tokom studija je proglašavan za najboljeg studenta građevinarstva, a 2013. je proglašen za najboljeg studenta Fakulteta tehničkih nauka.

U zvanje saradnika u nastavi izabran je 2013.god. Iste godine upisuje doktorske akademske studije na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju. U zvanje Asistent-master za užu naučnu oblast Građevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija izabran je 2014. godine. Učestvuje u izvođenju nastave na odsecima: Građevinarstvo, Arhitektura, Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu i Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara.

Kao autor i koautor objavio je preko 130 naučnih radova na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i u naučnim časopisima. Deo svojih istraživanja i radova realizovao je kao istraživač na sledećim nacionalnim i međunarodnim naučno-istraživačkim projektima:

 1. TR 36017 – nacionalni naučnoistraživački projekat koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, pod nazivom: „Istraživanje mogućnosti primene otpadnih i recikliranih materijala u betonskim kompozitima, sa ocenom uticaja na životnu sredinu, u cilju promocije održivog građevinarstva u Srbiji“ (2015-2020),
 2. Kratkoročni projekat od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini, pod nazivom: „Istraživanje pepela nastalog sagorevanjem biomase, kao bioveziva u cementnim kompozitima“ (2015),
 3. Dvogodišnji projekat bilateralne saradnje sa Slovenijom: „Mehanizmi vezivanja agregata napravljenih od elektrofilterskog pepela, geopolimernih i cementnih veziva“ (2016-2017),
 4. Dvogodišnji projekat bilateralne saradnje sa Hrvatskom: „Razvoj modela za procenu energetske efikasnosti zgrada sa aspekta zaptivenosti“ (2016-2017),
 5. Erasmus+ project “Knowledge FOr Resilient soCiEty”- K-FORCE (2017-2020),
 6. Trogodišnji projekat bilateralne saradnje sa Hrvatskom INTERREG IPA CBC: ECO-BUILD - Poljoprivredni otpad - izazovi i poslovne mogućnosti (2017-2020),
 7. Kratkoročni projekat od posednog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini: Uticaj vrste agregata na osnovna svojstva cementnih kompozita sa pepelom koji je nastao sagorevanjem biomase (2018-2019),
 8. Kratkoročni projekat od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini, pod nazivom: „Mehanička aktivacija otpadnih materijala iz poljoprivrede i industrije u cilju dobijanja održivih mineralnih dodataka optimalne finoće mliva i reaktivnostii“ (2022-2023),
 9. Dugoročni projekat od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini za ciklus 2021-2024, pod nazivom: „Razvoj novih veziva na bazi poljoprivrednog i industrijskog otpada sa područja Vojvodine za proizvodnju ekoloških maltera“ (2021-2024),
 10. Dvogodišnji projekat bilateralne saradnje sa Austrijom: ''Bio-cementni kompoziti sa recikliranim agregatima'' (2022-2024), na kojem je Rukovodilac.

Stručni ispit za procenu rizika položio je 21.05.2015. i nosilac je licence za izradu Procene ugroženosti i Planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

Nosilac je licence odgovornog projektanta i licence odgovornog izvođača radova za stručnu oblast Građevinsko inženjerstvo za užu stručnu oblast Građevinske konstrukcije.

Tokom avgusta 2016. (u okviru projekta COST Action TU1404) učestvovao je u trening školi za studente Doktorskih studija DTU-COST-RILEM u Kopenhagenu, pod nazivom: ’’Service life of cement based materials and structures’’ i uspešno završio evaluaciju.

Tokom juna 2018. pohađao je trening školu na Univerzitetu u Lundu, Švedska, u okviru projekta: Erasmus+ “Knowledge FOr Resilient soCiEty”- K-FORCE, na temu modelovanja evakuacije u požarima. 

Jula 2018. učestvovao je na svetskoj konferenciji Građevinarstva i arhitekture: ICACEE 2018 u Stokholmu, prezentovao deo istraživanja na temu uvođenja mogućnosti primene biopepela u građevinskim proizvodima i, u konkurenciji od 162 naučna rada, osvojio nagradu za najbolji naučni rad konferencije.

Na međunarodnoj konferenciji građevinarstva i arhitekture Indis 2022, dobio je plaketu za najboljeg mladog naučnog istraživača.

Laureat je nagrade Fonda ''Momčilo Momo Novković'' na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u 2022. za entuzijazam i izvanredne rezultate u radu sa studentima, za posvećenost poslu, postignute naučne rezultate, kao i za promociju Fakulteta tehničkih nauka na nacionalnom i internacionalnom nivou.

U okviru rada na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu obavio je više laboratorijskih i terenskih ispitivanja različitih građevinskih materijala.

Učestvovao je u izradi više projekata i elaborata procene stanja i sanacije konstrukcija. 

Član je  Inženjerske komore Srbije, Društva građevinskih inženjera Novog Sada i Društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije. 

Govori i piše engleski jezik.

Katedra: Katedra za hidrotehniku i geodeziju

Kabinet: FTN – Kula, 7 sprat, kabinet 705

e-mail: marko_m@uns.ac.rs

Termin konsultacija: sreda 1500-1600

Predmeti:

 • Uvod u Geodeziju
 • Tehnike Geodetskih Merenja
 • Račun Izravnanja
 • Metode Preciznih Geodetskih Merenja i Obrade Podataka
 • Geodezija (Gradjevina)

Biografija:

Rođen je 14.03.1986. godine u Indjiji, gde je završio osnovnu školu „Petar Kočić” i gimnaziju , prirodno-matematički smer. Na Građevinskom fakultetu u Beogradu, odsek za Geodeziju i Geoinformatiku, 2008. godine završio je osnovne akademske studije sa temom: Analiza merenja i izravnanje sa ocenom tačnosti 2D mreže TV tornja na Avali, a nakon toga 2010. godine i master studije sa temom: Projekat osnovne 1D mreže i projekat obeležavanja pruge Batajnica – Golubinci.

Doktorske akademske studije upisuje 2011. godine na studijskom programu Geodezija i Geomatika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Pripravnički staž je završio u Agenciji za geodetske usluge „Geo-in“ u Indjiji na poziciji inženjera pripravnika. U periodu od 2011. do 2012. godine u saradnji sa privrednim društvom GeoGIS Konsultanti iz Beograda, učestvovao je u realizaciji različitih i kompleksnih projekata iz oblasti inženjerske geodezije, deformacione analize građevinskih objekata, geo-informacionih sistema, fotogrametrije i daljinske detekcije.

Izabran je u zvanje Asistent – master za užu naučnu oblast Geodezija u aprilu  2012. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. 

Kao autor ili koautor objavio je 4 naučno-stručna rada publikovana na domaćim i međunarodnim konferencijama.

Govori engleski jezik.

Katedra: Katedra za hidrotehniku i geodeziju

Kabinet: 214 – blok F

e-mail: zsusic@uns.ac.rs

Predmeti:

 •  Inženjerska geodezija 2
 • Inženjerska geodezija 3
 • Deformaciona analiza
 • Deformaciona analiza i merenja
 • Inženjerska geodezija (Hidrotehnika i Saobraćajnice)

Biografija:

Rođen je 13.07.1978. godine u Nikšiću, gde je završio osnovnu školu „Luka Simonović” i gimnaziju „Stojan Cerović”, prirodno-matematički smer. Na Građevinskom fakultetu u Beogradu, odsek za geodeziju, diplomirao je 2002. godine sa temom: Geometrijska kalibracija DeskTop Publishnig skenera Epson Expression 1640XL za fotogrametrijske potrebe. Izabran je u grupi studenata ,,najbolji diplomirani studenti” na Građevinskom fakultetu u 2002. godini.

Pripravnički staž je završio u Direkciji za nekretnine Vlade Republike Crne Gore na poziciji projektanta geo-informacionih sistema. Kao stručni saradnik učestvovao je u realizaciji nastave na Građevinskom fakultetu u Podgorici, u periodu od 2002. do 2007. godine. U periodu od 2007. do 2010. radio je u privrednom društvu GeoGIS Konsultanti iz Beograda, na poziciji projektanta geodetskih radova.

Doktorske studije je upisao 2007. godine na Građevinskom fakultetu u Beogradu, gde je položio sve ispite sa prosečnom ocenom 9.88. Izabran je u zvanje asistenta  u oktobru 2010. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde nastavlja dalji rad na disertaciji. Drugi put je izabran u zvanje asistenta u oktobru 2013. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Geodinamička analiza pomeranja Zemljine kore regionalnog karaktera” odbranio je u martu 2014. godine, i time stekao zvanje doktor nauka – geodezija. U zvanje docenta izabran je u oktobru 2014. godine.

Stručni ispit za projektovanje i izvođenje radova u oblasti geodezije položio je 2011. godine u Inženjerskoj komori Srbije. Poseduje geodetsku licencu prvog reda izdatu od strane Republičkog geodetskog zavoda. Kao projektant geodetskih radova i stručni nadzor, učestvovao je u realizaciji različitih i kompleksnih projekata iz oblasti deformacione analize i geodetskog osmatranja građevinskih objekata (brane, mostovi, zgrade, potporni zidovi). Učestvovao je u realizaciji projekata iz oblasti geo-informacionih sistema i daljinske detekcije.

Kao autor ili koautor objavio je 40 naučno-stručnih radova, publikovanih na domaćim i međunarodnim skupovima, kao i domaćim i međunarodnim naučno-stručnim časopisima.

Oženjen je.

Govori engleski jezik.

 

Katedra: Katedra za hidrotehniku i geodeziju

Kabinet: FTN – Kula, 7 sprat, kabinet 705

e-mail: dvasic@uns.ac.rs

Termin konsultacija: ponedeljak 1400-1500

Predmeti:

 • Geodezija 1
 • Inženjerska geodezija 1
 • Integrisani sistemi premera
 • Komunalni informacioni sistemi
 • Aktivne geodetske referentne mreže
 • Geodezija (Građevina)

Biografija:

Rođen je 07.09.1980. godine u Sarajevu. Završio je srednju geodetsku školu u Beogradu. Na Građevinskom fakultetu u Beogradu, odsek za geodeziju, diplomirao je 2006. godine sa temom: Ispitivanje tačnosti merenja u AGROS mreži.

U periodu od 2006. do 2010. radio je u privrednom društvu GeoGIS Konsultanti iz Beograda, na poziciji projektanta geodetskih radova.

Izabran je u zvanje saradnika u nastavi  u septembru 2010 a u zvanje asistenta u oktobru 2012 godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Državni ispit je položio u februaru 2011 godine. Stručni ispit za projektovanje i izvođenje radova u oblasti geodezije položio je u martu 2011. godine u Inženjerskoj komori Srbije. Poseduje geodetsku licencu prvog reda izdatu od strane Republičkog geodetskog zavoda kao i licence odgovornog izvođača i projektanta geodetskih radova. Kao projektant geodetskih radova i stručni nadzor, učestvovao je u realizaciji različitih i kompleksnih projekata iz oblasti inženjerske geodezije, geo-informacionih sistema i daljinske detekcije.

Kao autor ili koautor objavio je 20 naučno-stručnih radova publikovanih na domaćim i međunarodnim skupovima, kao i domaćim i međunarodnim naučno-stručnim časopisima.

Govori engleski jezik.

Katedra: Katedra za hidrotehniku i geodeziju

Kabinet: LG 310

e-mail: ljubabu@gmail.com

Predmeti:

 • Hidraulika
 • Hidrologija

Biografija:

Budinski Ljubomir je rođen 29. oktobra 1976. godine, u Kuli.

Završio je Građevinski fakultet u Subotici, odsek za Hidrotehniku, na Univerzitetu u Novom Sadu 2001. godine.

Magistarske studije završio je na Građevinskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, smer za Hidrotehniku, gde je odbranio magistarsku tezu pod nazivom „Numeričko modeliranje toka u burnom režimu“.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „ Matematičko modeliranje ravanskih (osrednjenih po dubini) jednačina strujanja vode, transporta nanosa i  morfoloških promena u prirodnim aluvijalnim vodotocima “ odbranio je na Građevinskom fakultetu u Subotici.

U periodu od 2001-2013. godine radi na Građevinskom fakultetu u Subotici, dok na Fakultetu tehničkih nauka, Departmanu za Građevinarstvo i Geodeziju, radi od 2013. godine, a u zvanju docenta od 2011. godine.

Kao autor ili koautor objavio je 25 stručnih radova.

Govori engleski jezik

 

 

Katedra: Katedra za hidrotehniku i geodeziju

Kabinet: LG 309

e-mail: cole86grb@gmail.com

Predmeti:

 • Regulacija reka i odbrana od poplava
 • Hidrotehničke konstrukcije
 • Arhitektonska fizika i instalacije u arhitekturi
 • Osnove građevinarstva

Biografija:

Rođen je 14.04.1986.godine u Bačkoj Palanci, R Srbija. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Subotici. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka - Građevinski odsek 2011.god. sa temom "Priprema podloga za izgradnju brane Basara". Master akademske studije završio je 2011. god. sa odbranjenom temom „Navodnjavanje zalivnih polja Basara".

U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Hidrotehnika na katedri za hidrotehniku i geodeziju  na FTN – Institut za građevinarstvo u Novom Sadu izabran je u septembru 2011.god.

Na studijskom program Građevinarstvo angažovan je u održavanju vežbi iz predmeta “Regulacija reka i odbrana od poplava”, “Hidrotehničke konstrukcije” i “Plovni putevi i luke”. Na studijskom program Geodezija i geomatika angažovan je u održavanju vežbi na predmetu “Osnove građevinarstva” i na studijskom programu Arhitektura angažovan je u izvođenju vežbi na predmetu “Arhitektonske tehnologije 3”

Od 2011.god. angažovan je na naučnoistraživačkom projektu koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju R Srbije “Razvoj hidroinformacionog sistema za građenje i ranu najavu suša”.

Kao autor ili koautor objavio je 25 naučnih radova.

 

Služi se engleskim jezikom.

Katedra: Katedra za hidrotehniku i geodeziju

Kabinet: LG 307

e-mail: goran.jeftenic@yahoo.com

Termin konsultacija: utorak 1100 - 1300

Predmeti:

 • Osnovi hidromehanike i hidrotehnike
 • Hidrotehnički objekti i sistemi
 • Osnove građevinarstva

Biografija:

Rođen je 03.07.1984. godine u Travniku, Republika Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu „Jovan Jovanović Zmaj“, završio je u Sremskoj Kamenici, a srednju tehničku školu „Jovan Vukanović“, završio u Novom Sadu. Master akademske studije na Fakultetu Tehničkih Nauka – Građevinski odsek, smer hidrotehnika završio je 2010 godine sa odbranjenom temom - „Snabdevanje vodom istočnog dela opštine Sombor.

U zvanje istraživača pripravnika izabran je 2011. godine, a u zvanje istraživača saradnika izabran je 2014. godine na projektu pod nazivom „Razvoj hidroinformacionog sistema za praćenje i ranu najavu suša TR37003“ pod rukovodstvom prof. dr Slaviše Trajkovića, Univerzitet u Nišu, Građevinsko- arhitektonski fakultet.

01.02.2016. izabran je u zvanje asistenta. Na studijskom programu Građevinarstvo angažovan je u održavanju vežbi iz predmeta „Osnove hidromehanike i hidrotehnike“, „Hidrotehnički objekti i sistemi“, „Hidrotehničke melioracije“, „Hidraulika 2“. Na studijskom programu Geodezija i geomatika angažovan je u održavanju vežbi na predmetu „Osnove građevinarstva“ i na studijskom programu Inženjerstvo zaštite zivotne sredine angažovan je u izvođenju vežbi na predmetu „Mere kod odbrane od poplava“, „Postupci i postrojenja za tretman voda“ i „Osnove zaštite voda“ .

Kao autor ili koautor objavio je 23 naučna rada.  

 

Katedra: Katedra za geotehniku i saobraćajnice

Kabinet: LG 301

e-mail: milan.marinkovic@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Putevi i saobraćajnice
 • Drumske i gradske saobraćajnice i čvorišta
 • Kolovozne konstrukcije
 • Upravljanje objektima uz podršku informacionih sistema

Biografija:

Rođen je 04.11.1990. godine u Sanskom Mostu. Osnovnu školu „Desanka Maksimović“ i Gimnaziju „Sveti Sava“ – opšti smjer, završio je u Prijedoru. 

Fakultet tehničkih nauka  je upisao 2009. godine. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka (modul putevi) 2013. godine sa temom „Idejni projekat rehabilitacije lokalnog puta, dionica Beočin (Lafarž)-Mutalj od km 0+000 do km 15+291.25“. Master studije građevinarstva (modul putevi), upisao je 2013. godine i položio sve predviđene ispite,  a 2015. godine položio je i dodatne ispite (Projektovanje železničkih pruga, Gornji stroj železničkih pruga i održavanje, Aerodromi). Obranio je master rad sa temom: „Razvoj GIS-a za saobraćajnice lokalnih samouprava“.

Od oktobra 2014. je volontirao na navedenim predmetnima. U zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Saobraćajnice izabran je 2015. godine. Učestvuje u izvođenju nastave na odsjecima Građevinarstvo i Saobraćaj. Na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju izvodi vježbe iz predmeta „Putevi i saobraćajnice“, „Kolovozne konstrukcije“ i „Upravljanje objektima uz podršku informacionih sistema“, a na Departmanu za saobraćaj izvodi vježbe iz predmeta „Drumske i gradske saobraćajnice i čvorišta“.

Kao autor i koautor objavio je naučne radove na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i u naučnim časopisima.

Govori i piše engelski jezik i služi se njemačkim jezikom.

 

 

 

Katedra: Katedra za konstrukcije

Kabinet: LG 304

e-mail: dragozarkovic@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Betonske konstrukcije
 • Teorija betonskih konstrukcija
 • Montažne betonske konstrukicje

Biografija:

Rođen je 25.11.1985. u Zadru. Osnovnu školu "Đorđe Natošević" je završio u Novom Sadu kao odličan učenik sa Vukovom diplomom 2000. godine, a srednju tehničku školu "Jovan Vukanović" u Novom Sadu, kao građevisnki tehničar visokogradnje je završio 2004. godine.

Diplomirao je na Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, na studijskom programu građevinarstvo-konstrukcije sa prosečnom ocenom 9,00. Diplomski-master rad sa temom "Računarski program za statičku analizu i dimenzionisanje armiranobetonskih konstrukcija" odbranio 2009. godine, prvi u generaciji.

Od 2009. do 2015. je radio kao stalno zaposleni u projektnom birou u Novom Sadu. Radio na projektima industrijskih armiranobetonskih i čeličnih konstrukcija (naftna industrija, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, objekti za preradu i skladištenje žitarica) i stambenih armiranobetonskih objekata.

Kompletirao program za statičku analizu, proračun izvijanja i modalnu analizu konstrukcija, metodom konačnih elemanata, sačinjene od linijskih, površinskih i prostornih elemenata i objavio studentsku verziju programa.

Od 2015. godine radi kao stalno zaposleni na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u svojstvu asistenta na predmetima Betonske konstrukcije, Teorija betonskih konstrukcija, Montažne betonske konstrukicje.

Katedra: Katedra za konstrukcije

Kabinet: LG 305

e-mail:djordje.jovanovic@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Metalne konstrukcije 1
 • Metalne konstrukcije 2
 • Metalni mostovi
 • Specijalne metalne konstrukcije

Biografija:

Rođen je 4.5.1988. u Novom Sadu. Osnovnu školu i  gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ završio je ubrzano sa Vukovim diplomama. Na Fakultetu teničkih nauka diplomirao je 2012. godine sa prosečnom ocenom 9,25 i kod profesora Brujića odbranio diplomski rad na temu „Projekat konstrukcije višespratno stambeno-poslovne zgrade u Novom Sadu Po+P+7“. Naredne godine odbranio je master rad kod profesora Kisina sa temom „Teorija lančanica sa primerom visećeg instalacionog mosta raspona 44m“. Na istom fakultetu 2013. godine upisao je doktorske studije.

U zvanje saradnik u nastavi izabran je 2013. godine, a naredne godine u zvanje asistent-master na katedri za konstrukcije. Pored fakulteta radio je na izradi projekata konstrukcija, samostalno i u projektnom birou.

Kao autor i koautor objavio je naučne radove na međunarodnim konferencijama i časopisima.

Stručni ispit za oblast Građevinske konstrukcije položio je oktobra 2015. i nosilac je licence za odgovornog projektanta.

Član je:

 • Mense Srbije
 • Društva građevinskih konstruktera Srbije
 • Inženjerske komore Srbije,
 • i nije član nijedne druge organizacije, sem sportskih.

Govori engleski, ruski i služi se francuskim jezikom.

 

 

Katedra: Katedra za geotehniku i saobraćajnice

Kabinet: LG 301

e-mail: slavijasrb@gmail.com

Predmeti:

 • Upravljanje putnom mrežom
 • Aerodromi
 • Odabrana poglavlja iz projektovanja puteva
 • Odabrana poglavlja iz planiranja i projektovanja gradskih saobraćajnica

Biografija:

Rođen je 11.12.1987. godine u Novom Sadu, Republika Srbija. Osnovnu školu "Ivo Lola Ribar" je zaršio u Novom Sadu, a srednju tehničku školu "Jovan Vukanović" takođe u Novom Sadu.

Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na departmanu za građevinarstvo i geodeziju 2010. godine sa temom rada "Projekat rekonstrukcije magistralnog puta M-24 Deonica: Padej-Sajan od km 58+500 do km 62+714". Master rad je odbranio 2011. godine na Faklutetu tehničkin nauka u Novom Sadu sa temom rada "Strateška analiza putne mreže sa primerom na putnoj mreži AP Vojvodine".

U zvanje istraživača pripravnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu izabran je 2011.godine, nakon toga prelazi u zvanje asistenta-master izabran 2015. godine.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.