Redovni profesori

Katedra: Katedra za geotehniku i saobraćajnice

Kabinet: LG 202

e-mail: mitar@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Mehanika tla
 • Fundiranje

Biografija:

Rođen je 28.10.1961. godine u Vršcu, Republika Srbija. Diplomirao je na Građevinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu 1986. godine sa temom "Projekat izložbene hale". Magistarski rad pod naslovom "Analiza uticaja krutosti na ponašanje pravougaonih ploča na elastičnoj podlozi" odbranio je 1992. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Prilog teoriji proračuna temelja konačne krutosti u višeslojnom sistemu" odbranio  je 1996. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Stručni ispit položio je 1997. godine.

U zvanje asistenta na Građevinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu izabran je 1986. godine. Na istom fakultetu izabran je u zvanje docenta 1997. godine, u zvanje vanrednog profesora je izabran 2005. godine i u zvanje redovnog profesora je izabran 2010. godine.

Na Građevinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka od 1986. godine radi kao asistent i nastavnik na predmetima Mehanika tla, Fundiranje, Geotehnika i Tuneli. Na Arhitektonskom odseku izvodi nastavu iz predmeta Mehanika tla i fundiranje.

Bio je više puta mentor ili član komisija za odbrane diplomskih radova, master radova, magistarskih teza i doktorskih teza na Građevinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka.

Od 1987. godine je saradnik i istraživač na 9 naučnoistraživačkih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

Član je Srpskog i Međunarodnog Društva za Mehaniku tla i Geotehničko inženjerstvo.

 

 

Radio je na rešavanju mnogobrojnih geotehničkih problema iz inženjerske prakse, kao što su problemi fundiranja višespratnih objekata, mostova, administrativnih zgrada, industrijskih objekata, sportskih objekata i drugih značajnih građevinskih objekata.

Služi se ruskim i engleskim jezikom.

Katedra: Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja

Kabinet:  LG 201

e-mail: dramina@uns.ac.rs 

Predmeti:

 • Zgradarstvo 1
 • Zgradarstvo 2
 • Prefabrikacija i tehnologija montaže
 • Industrijske metode u građevinarstvu
 • Teorija sistema i sistemska analiza

Biografija:

Rođena je 29.11.1958. godine u Novom Miloševu. Osnovnu školu završila je u rodnom mestu, a gimnaziju prirodno-matematičkog smera u Novom Bečeju. Na FTN, građevinski odsek, smer industrijska gradnja, upisana je 1977/1978. godine. Sve ispite položila je sa prosečnom ocenom 8,44. Diplomirala je na Fakultetu tehničkih nauka, građevinski odsek, smer industrijska gradnja, 1982. godine, sa temom Armirano-betonski rezervoar kružne osnove, sa ocenom 10.

Magistarske studije upisala je na FTN, građevinski odsek, konstruktivni smer, 1984/85. godine. Položila je sve ispite sa prosečnom ocenom 9,56. Magistarski rad pod nazivom Višekriterijumska optimizacija konstrukcije hale na osnovu tehnološke analize, odbranila je 14.12.1993. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom Analiza međuzavisnosti funkcionalnih i konstrukcijskih karakteristika zgrada kod aseizmičkog projektovanja, odbranila je 14.07.2005.godine.

Pedagošku aktivnost otpočela je na građevinskom odseku FTN, kao demonstrator na predmetu Zgradarstvo, školske 1984/85. godine. Radni odnos je zasnovala kao asistent pripravnik za predmet Prefabrikacija betonskih elemenata 26.06.1985. godine. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Zgradarstvo izabrana je 28.09.1989. godine. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Građevinske konstrukcije izabrana je 3.11.2005. godine, u zvanje vanrednog profesora 21.10.2010. godine, a u zvanje redovnog profesora 24.09.2015. godine za oblast Zgradarstvo - građevinske i arhitektonske konstrukcije.

Na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju FTN predaje predmete: Zgradarstvo 1 (III semestar), Zgradarstvo 2 (IV semestar), Prefabrikacija i tehnologija montaže-izborni (deo predmeta u VIII semestru), Industrijske metode u građevinarstvu (deo predmeta na master studijama), Teorija sistema i sistemska analiza (deo predmeta na master studijama), a od 2020/21. godine na master studijama predmete, Industrijalizacija u građevinarstvu (deo predmeta) i Modelilanje procesa u građevinarstvu (deo predmeta). Od osnivanja, školske 1997/98 godine do 2014. godine, na Departmanu za arhitekturu i urbanizam bila je angažovana u nastavi na predmetima Arhitektonske konstrukcije (vežbe i deo predavanja na predmetima Arhitektonske konstrukcije 2 (III semestar) i Arhitektonske konstrukcije 3 (IV semestar). Na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu od 2013. godine drži predavanja na predmetima Zgradarstvo 1 (III semestar) i Zgradarstvo 2 (IV semestar).

Bila je mentor na jednoj doktorskoj disertaciji, trideset i pet master radova, član komisije za odbranu četiri doktorske disertacije, a kao član i predsednik komisije učestvovala je u odbrani preko tri stotine diplomskih radova (diplomski i master radovi), na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju, Departmanu za arhitekturu i urbanizam i Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu.

Kao autor i/ili koautor do sada je objavila jednu monografiju, jedan udžbenik i sto dvadeset i sedam naučna i stručna rada koji su publikovani u časopisima i zbornicima sa naučnih skupova međunarodnog i nacionalnog značaja. Učestvovala je u obradi petnaest naučnoistraživačkih projekata (tema) i devet stručno tehničkih projekata (studija).

 

Katedra: Katedra za hidrotehniku i geodeziju

Kabinet:  LG 

e-mail: kolak@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Hidrotehnički objekti i sistemi

Biografija:

Školu je završio u Bačkoj Palanci a srednju građevinsku školu u Novom Sadu. Diplomirao na Građevinskom fakultetu - hidrotehnički odsek u Subotici 1982.god. sa temom "Projekat odvodnjavanja mladenovačkog rita". Magistarski rad pod naslovom "Hidraulički skok u zatvorenom provodniku“ odbranio je 1988.god. na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Kritika objekata za evakuaciju velikih voda u Vojvodini i predlozi za buduća rešenja" (mentor Prof. dr Georgije Hajdin) odbranio  je 1993.god. na Građevinskom fakultetu u Subotici. Stručni ispit za projektovanje i izvođenje radova u oblasti hidrotehnike položio je 1995.god.

U zvanje asistenta pripravnika u naučnoistraživačkom radu na Građevinskom fakultetu u Subotici izabran je 1982.god., a u zvanje asistenta za užu naučnu oblast „hidrotehnika“ biran je 1985.god. Zvanje profesora više škole stiče  1989.god. U zvanje docenta na Građevinskom fakultetu u Subotici izabran je 1994.god., a u zvanje vanrednog profesora  1998.god. Tokom 2002. god. prelazi u stalni radni odnos na Fakultet tehničkih nauka – Departman za građevinarstvo u Novom Sadu, gde se bira u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast „hidrotehnika“ 2003.god.

Na Građevinskom fakultetu u Subotici od 1982.god. radi kao asistent i nastavnik na predmetima "Mehanika fluida", "Hidrotehnika", "Regulacije reka i odbrana od poplava", „ Hidrotehničke melioracije“, „Hidrologija“. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu kao nastavnik predaje predmete "Osnove hidromehanike i hidrotehnike", „Hidrotehnika“ i „Hidrotehničke melioracije“ na Departmanu za građevinarstvo i „Osnove zaštite voda“ na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine. U periodu od 1997 do 2001. godine držao je predavanja i na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu iz predmeta „Hidrotehničke melioracije” (do doktoriranja asistenta). Osim angažovanja na nastavi na svom matičnom fakultetu drži i predavanja kao spoljni saradnik na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i na Građevinskom fakultetu u Mostaru na predmetu „Hidrotehničke melioracije“.

Tokom 2004.god. postavlja studijsku grupu za Hidrotehniku na Departmanu za građevinarstvo.

Mentor je na preko 130 diplomskih radova, na pet magistarskih i tri doktorske disertacije.

Od 1990.g. do 1998.g. bio je prodekan za nastavu na Građevinskom fakultetu u Subotici, a od 1998.g. do 2000.g. prodekan za nauku i saradnju sa privredom. U periodu od 2000.g. do 2002.g. bio je dekan Građevinskog fakulteta u Subotici. Od 2006. god. je prodekan za investicije i saradnju sa privredom na Fakultetu tehničkih nauka.

Od čalanstva u naučnim i stručnim asocijacijama i komisijama posebno se izdvaja:

 • sekretar SDHI (Srpskog društva za hidraulička istraživanja)
 • član ekspertskog tima Ministarstva za nauku Vlade RS za građevinarstvo i saobraćajnice,
 • član radne grupe za izardu Nacinalnog programa "Uređenje,  zaštita i korišćenje voda u Srbiji",  rešenjem Ministarstva za nauku Vlade RS,
 • član republičke Komisije za reviziju projekta od važnosti za Republiku Srbiju – za objekte koji se grade na teritoriji AP Vojvodine,
 • predsednik Komisije za građevinarstvo, arhitekturu, saobraćaj i turizam  Univerziteta u Novom Sadu, stručno telo NNV-ća univerziteta (sada član Stručnog veća za tehničko-tehnološke nauke univerziteta),
 • rukovodilac Sektora za vodoprivredu i zaštitu životne sredine u Fondu za kapitalna ulaganja AP Vojvodine,
 • predsednik Komisije za investicije Univerziteta u Novom Sadu,
 • član Upravnog odbora Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika.

Od 1982.god. je saradnik i istraživač na 9 naučnoistraživačkih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju R. Srbije kao i Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine. U periodu od 2004. god. rukovodi naučnim projektom „Primena smernica Evropske zajednice na integralno upravljanje na odabranom slivu“ i učestvuje na dva međunarodna projekta „Integrated management of selected river basin complying with European Water Framework Directive“  i „Regional Water Resources Investigations in the Scope of Sustainable Development”  finasirana od strane EU. U okviru stručnog rada rukovodio je izradom preko 50 studija, generalnih, glavnih i idejnih projekata iz oblasti vodoprivrede i zaštite životne sredine..

Služi se ruskim, mađarskim i engleskim jezikom.

Oženjen je i ima dvoje dece.

 

Katedra: Katedra za konstrukcije

Kabinet:  LG 211

e-mail: dusan@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Stabilnost i dinamika konstrukcija
 • Teorija površinskih nosača
 • Ispitivanje konstrukcija
 • Modeliranje konstrukcija primenom računara

Biografija:

Rođen je 5.10.1959. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novom Sadu. Diplomirao je 1985. na Građevinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka, sa prosečnom ocenom 9.23. Diplomski rad je rađen iz oblasti teorije konstrukcija i betonskih konstrukcija. Magistarsku tezu "Nelinearna analiza armiranobetonskih okvira u uslovima seizmičkih dejstava" odbranio je 1992. god. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom sadu. Doktorsku disertaciju "Numeričko modeliranje ponašanja armiranobetonskih okvira opterećenih seizmičkim silama" odbranio je 29. juna 2001. na Građevinskom fakultetu u Beogradu.

Kao student demonstrator učestvovao u izvođenju vežbanja na predmetu "Ispitivanje konstrukcija". Izabran je 1985. god. za asistenta u naučnoistraživačkom radu za oblast Teorija konstrukcija na Naučno-obrazovnom institutu za industrijsku gradnju u Novom Sadu. Od izbora za asistenta pa do sada, izvodio je vežbe i predavanja na predmetima "Ispitivanje konstrukcija", "Teorija betonskih konstrukcija", "Teorija površinskih nosača", "Stabilnost i dinamika konstrukcija" i "Modeliranje konstrukcija primenom računara". U zvanje docenta za predmete "Stabilnost i dinamika konstrukcija" i "Ispitivanje konstrukcija", na Arhitektonsko-građevinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu izabran je 2001. U zvanje vanrednog profesora za oblast Teorija konstrukcija izabran je 2006. godine, na Departmanu za građevinarstvo, Fakulteta tehničkih nauka.

Na poslediplomskim studijama na FTN angažovan je u nastavi na predmetu "Odabrana poglavlja teorije konstrukcija - Dinamika konstrukcija", "Stabilnost konstrukcija", "Modeliranje i metoda konačnih elemenata" (MKE).

Bio je više puta predsednik komisije za odbranu diplomskih radova iz oblasti Konstrukcije u građevinarstvu i Organizacija i tehnologija građenja.

Kao član programskog odbora učestvovao je u radu simpozijuma CADForum od 1995-1999. god.

Od 1994. je rukovodilac računskog centra IG FTN.

Od 1987. god. je saradnik i istraživač na 8 naučnoistraživačkih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

Kao autor ili koautor objavio je oko 50 naučnih i stručnih radova. Autor je dva računarska programa za MKE analizu konstrukcija. Objavio je monografiju "MKE modeliranje u analizi konstrukcija".

Kao nosilac zadatka, projektant ili saradnik učestvovao je u oko 20 elaborata:  elaborata o ispitivanju probnim opterećenjem, projekata novih objekata, projekata rekonstrukcije, pregleda i procene stanja objekata, i sl.

Služi se engleskim i nemačkim jezikom.

Oženjen je i ima dvoje dece.

Katedra: Katedra za konstrukcije

Kabinet:  LG209

e-mail: ladjin@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Statika konstrukcija 1
 • Statika konstrukcija 2
 • Seizmička analiza konstrukcija

Biografija:

Rođen je 6. marta 1956. godine u Šidu, gde je 1970. završio osnovnu školu, a 1974. god. gimnaziju. Diplomirao na Građe­vin­skom odseku FTN u Novom Sadu 1980. god. iz oblasti Teorija konstrukcija i Betonske konstrukcije. Magi­starski rad "Prilog statičkoj i dinamičkoj analizi visokih zgrada ukrućenih vertikalnim tankozidnim elementima" odbranio 1995. god. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Na istom fakultetu 2002. godine odbranio doktorsku disertaciju "Višekriterijumska analiza seizmičke otpornosti konstrukcija armiranobetonskih zgrada". Nakon diplo­mira­nja zapošljava se na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je 1980. izabran u zvanje asistenta-pripravnika, 1985. u zvanje asistenta, a 2003. godine u zva­nje docenta za užu naučnu oblast Teorija konstrukcija. Od 2004. godine je šef Katedre za materijale i konstrukcije Građevinskog odseka FTN.

Pedagošku aktivnost otpočeo je školske 1979./80. god. kao demon­strator iz pred­me­ta Statika konstrukcija. Kao asistent vodio vežbe iz predmeta Statika kon­­stru­kcija 1, Statika konstru­kcija 2, Stabilnost i dinamika kon­strukcija i Teorija povr­šinskih nosača na Građe­vinskom odseku, odnosno Teorija konstrukcija na Arhi­tektonskom odseku. Na osnov­nim studi­ja­ma predaje predmete Statika konstrukcija 1 i Sta­tika kon­stru­kcija 2 na Građevinskom odseku i Nose­će konstru­kcije 2 i Teorija konstrukcija na Arhi­tektonskom odseku FTN. Postavio i uveo u nastavu pred­met Seizmička ana­liza kon­strukcija na osno­­­vnim stu­di­jama i, sa prof. R. Folićem, pred­met Zemljo­tresno inže­njer­stvo na magi­starskim studi­ja­ma. Bio je mentor tri diplomska–master i jednog diplomskog rada, predsednik Komisije za odbranu preko 40 diplomskih radova, član Komisije za odbranu jedne magistarske teze i član Komi­si­je za ocenu ili odbranu šest dok­tor­skih diser­tacija na Univerzi­tetima u Novom Sadu i u Beogradu.

Naučna i stručna oblast rada kojom se bavi je Teorija konstrukcija, a u okviru nje analiza konstrukcija pri linearnom i nelinearnom pona­šanju, razvoj numeričkih modela i seizmička analiza. Učestvovao u obradi devet naučno-istraživačkih tema, projekata i podpro­jekata u zemlji i jednog međunarod­nog naučno-istraživačkog projekta, tri naučno-istraživačka projekta od značaja za razvoj naučnih disciplina i tri istra­­ži­vačka projekta za poboljšanje postojećih proizvoda i tehnologija. Bio je član Redakcionog i orga­niza­cionog odbo­ra jugoslo­venskog nau­č­nog skupa INDIS'83 i INDIS'06, kao i član Orga­­­niza­cionog odbora među­na­rodnog naučnog skupa "5th Inter­national Conference on Bridges Across the Danube – 2003". Učestvovao je u radu više domaćih i među­na­ro­dnih nauč­nih skupova, pri čemu je bio predse­dava­jući sednica na četiri među­narodna i šest domaćih naučnih skupova.

Objavio je 96 naučnih i stručnih radova, koji su publi­ko­vani u časopisima i zborni-cima radova sa naučnih skupova nacio­­nal­nog i međunarodnog značaja. Pet objavljenih radova su monografskog kara­ktera, a 44 rada je publi­kovano u inter­nacional­nim časo­pisima ili zbornicima rado­va sa međunarodnih naučnih skupova. Po pozivu održao je osam pre­davanja na naci­onal­nim naučnim skupovima i jedan uvodni referat na među­na­rodnom naučnom skupu. Rad "Seismic analysis of building structures using damage spectra", koji je 2003. god. objavljen na internacionalnoj konferenciji SE 40EEE, povo­dom 40 godina zemljotresa u Skoplju, uvršten je u arhivu tekstova biblioteke kalifor­ni­jskog univer­ziteta u Berkliju (University of Berkeley, Earthquake Engineering Research Center Library: The Earthquake Engineering Online Archive – Text: LIB–050305).

Za doktor­sku diser­ta­­ciju "Višekriterijumska analiza seizmičke otpornosti kon­stru­k­cija armiranobetonskih zgrada" dobio je Povelju JDGK u znak priznanja za najbolje ostva­renje u građe­vin­skom konstru­kter­stvu Srbije i Crne Gore u 2002. godini iz obla­sti nauke.

Položio je stručni ispit i poseduje licencu za Odgovornog projektanta građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, nisko­grad­nje i hidrogradnje. Bavi se projekto­va­njem armiranobeton­skih, čeličnih, drvenih i zida­nih kon­stru­kcija, posebno dinamičkom analizom konstrukcija. Učestvovao je u izradi preko 100 glavnih i izvo­đačkih pro­­­­jekata (stambeni kompleksi, poslovni centri, mostovi, sportske dvorane, silosi, vodo­tornjevi, specifični inženjerski objekti), kao i u izradi više elaborata za sanaciju, ojača­nje i rekon­tru­kciju postojećih objekata. Pored proje­kto­va­nja, učestvovao i na poslo­vima stručnog nadzora, izradi stu­dija, ekspertiza i stručnih mišlje­nja, ispitivanja konstrukcija, kon­trol­nih pregleda i tehničkih prijema. Konsultant i saradnik više projektnih biroa ("Pro-Ing" Novi Sad, "Euro Gardi Group" Novi Sad, "CIP" Beograd, "Šid­projekt" Šid, "Mašino­projekt" Beograd, itd.) na velikim i značajnim projektima u zemlji i inostranstvu. Pored origi­nal­nih struč­nih ostva­renja (Gla­v­ni projekti zna­čajnih obje­ka­ta – Sportska dvorana u Beoči­nu, Sanacija i rekonstru­kcija tunela "Mišeluk" u Novom Sadu, Prethodno napre­­gnu­­ti silos za klinker u Kos­je­riću, Temelj rotacione peći u Beo­či­nu, Sanacija i rekon­stru­kcija silosa za ce­ment u Popovcu, Sanacija i rekonstru­kcija zgrade suda u Nema­njinoj ulici u Beogradu, Poslovni centar "Merkator" u Novom Sadu, Stambeno poslovna 25. spratna zgrada u Sočiju – Rusija, itd.), kao član autor­skog tima učestvovao je na Među­na­rodnom konkursu za idejno rešenje mosta preko boko­kotorskog zaliva u Crnoj Gori. Od strane "Evropske komisije za rekon­strukciju mosta Slobode u Novom Sadu" bio je angažovan na poslovima pregleda projektne tehničke dokumen­tacije izgradnje mosta i na izradi Glavnog i izvođačkog projekta rekon­strukcije tunela Mišeluk u Novom Sadu, oštećenog za vreme bombardovanja 1999. godine. Kao ekspert za statički i dinamički proračun konstrukcija, angažovan je od strane firmi Louis Berger Group Inc. i Euro Gardi Group, koje su pobedile na međuna­rodnom konkursu za Rukovodioca pro­jekta i inženjera (RPI) za projekat i izgradnju mosta preko reke Save u Beogradu.

Kao ekspert za dinamičku analizu konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo učestvo­vao je u izradi Glavnog projekta mosta "Varadinska Duga" preko Dunava u Novom Sadu. Ovaj most i njegovi autori (prof. Gojko Nenadić i ass. mr Lj. Đukić), dobio je Povelju JDGK u znak priznanja za najbolje ostvarenje u građevinskom konstruk­terstvu Srbije i Crne Gore iz oblasti projektovanja i izvođenja konstru­k­cija za 2000. godinu.

Član je više nacionalnih i međunarodnih naučnih i stručnih udru­že­nja: Jugo­sloven­sko društvo gra­đevinskih konstruktera (JDGK), Jugoslo­vensko društvo za mehaniku (JDM), Društvo građe­vinskih inženjera i tehničara (DGIT) Novog Sada, Jugoslovensko udruže­nje za zem­ljotresno inženjerstvo (JUZI), Međunarodno društvo za zem­ljo­tres­no inže­njerstvo (International Association for Earth­quake Eng­­ineer­ing – IAEE) i Među­narodno društvo za mostove i konstru­kcije (Inter­­national Association for Bridge and Structural Engineer­ing – IABSE). Od 2002. član je Nad­zor­nog odbora, a od 2006. član Predsedništva JDGK i podpredsenik Društva za zemljotresno inženjerstvo Srbije. Na XIII svetskom kongresu za zemljotresno inženjerstvo u Vankuveru (Kanada) 2004. god., izabran je za zamenika delegata Srbije i Crne Gore u organima IAEE. Stalni je član Stručnog tima za obnovu i izgradnju mostova Novog Sada. Od 2005. godine u Inženjerskoj komori Srbije je član Izvršnog odbora matične sekcije projektanata i Predsednik podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera

 

Katedra: Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija

Kabinet: LG 212

e-mail:  miram@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Materijali u građevinarstvu II
 • Tehnologija betona
 • Konstrukcije, materijali i građenje (arhitektonski odsek)
 • Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija
 • Sanacija betonskih konstrukcija
 • Oštećenja i sanacija, zidanih, čeličnih i drvenih konstrukcija
 • Upravljanje mostovima
 • Konstrukcije, materijali i građenje
 • Materijali u graditeljstvu
 • Novi materijali i tehnologije u graditeljstvu
 • Odabrana poglavlja teorije i tehnologije betona

Biografija

Rođena 11.07.1958 u Zmajevu, Republika Srbija. Na Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, građevinski odsek upisala se školske 1977/78.godine. Diplomirala 18.02.1983.godine sa diplomskim radom iz predmeta Betonske konstrukcije pod nazivom "Projekat zatvorenog plivačkog stadiona za bazen olimpijskih razmera" koji je ocenjen sa ocenom 10 (deset). Sve ispite položila sa prosečnom ocenom 8.97 (osam i 97/100). Povodom dana Fakulteta 1983. g. Savet FTN dodelio joj je priznanje za najbolji diplomski rad u školskoj 1982/83. godini na Građevinskom odseku. Na završnim godinama studija učestvovala u održavanju  vežbanja, kao student demonstrator, na predmetu Betonske konstrukcije.

Na Fakultet tehničkih nauka - Institut za industrijsku gradnju izabrana za asistenta pripravnika u naučnom radu 16.01.1984. godine. 1988. godine, na istom fakultetu, izabrana za saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Materijali u građevinarstvu, a 1992. i 1995. godine reizabrana u isto zvanje. Studije za stepen magistra nauka na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer industrijska gradnja, upisala školske 1984/85. godine,  položila sve predviđene ispite sa prosečnom ocenom 9.89 (devet i 89/100) i izradila pet seminarskih radova, koji su ocenjeni sa  prosečnom ocenom 10.00 (deset i 00/100).

Magistarski rad pod naslovom "Primena metode ultrazvuka pri određivanju otpornosti betona na dejstvo mraza" odbranila 11.03.1994. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Parametarska analiza uticaja novih vrsta cementa proizvedenih prema EN 197-1 na osnovna svojstva betona" odbranila 11.07.2003. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U zvanje docenta za užu naučnu oblast "Materijali u građevinarstvu i Tehnologija betona", na Fakultetu tehničkih nauka- Institutu za građevinarstvo u Novom Sadu, izabrana 20 novembra 2003. godine.

Stručni ispit za diplomiranog građevinskog inženjera položila u Privrednoj komori Srbije u Beogradu 1996. godine. Licencu odgovornog projektanta (br. 311927604)  dobila 2004 godine (Inženjerska Komora Srbije).

Član je komisija Saveznog zavoda za standardizaciju iz oblasti: "Zidani zidovi zgrada"  od 1994. godine, "Cement" od 1999 godine i "Beton i armirani beton" od 2001 godine. Član je komisije za ocenjivanje kvaliteta na međunarodnom sajmu građevinarstva, keramike i opreme u Novom Sadu od 1995. godine. 

Od izbora u zvanje docenta, na fakultetu, angažovana je na izvođenju predavanja i vežbi iz predmeta:

 • Materijali u građevinarstvu - u školskoj 2003/2004 u I i II semestru sa fondom časova 2+2, na građevinskom odseku,
 • Tehnologija betona - od školske 2003/2004 u VI semestru sa fondom časova 2+2, na građevinskom odseku,
 • Konstrukcije, materijali i građenje - od školske 2003/2004 u I i II semestru sa fondom časova 2+2 i 2+2, na odseku za arhitekturu.
 • Praćenje, procena stanja i održavanje građevinskih objekata - od školske 2004/2005 u IX semestru sa fondom časova 4+2, na građevinskom odseku,
 • Materijali i tehnike sanacije i zaštite građevinskih objekata - od školske 2004/2005 u IX semestru sa fondom časova 2+2, na građevinskom odseku.

U okviru rada na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, obavila je veliki broj laboratorijskih i terenskih ispitivanja različitih građevinskih materijala i proizvoda: neorganska veziva, malteri, agregat i kamen, opeke, blokovi i crepovi od pečene gline, sveži i očvrsli beton, armatura,  betonska galanterija, fert gredice, elementi od lakog betona, reparaturni malteri, injekcione smese, neoprenska ležišta, azbest-cementni proizvodi, ploče od trske, PVC šine, itd. Uradila je veliki broj projekata sastava betona i izveštaja o naknadnom utvrđivanju kvaliteta ugrađenog betona.

Samostalno ili u okviru stručne ekipe Instituta za arhitekturu i građevinarstvo, uradila je više od 80 elaborata, ekspertiza, projekata, sanacija i ispitivanja konstrukcija.

Član je sledećih asocijacija:

 • Jugoslovensko društvo za ispitivanje materijala i konstrukcija,
 • Društvo građevinskih konstruktera Jugoslavije,
 • Društvo građevinskih inžinjera i tehničara Srbije i
 • Društvo građevinskih inžinjera i tehničara Novog Sada.

Govori engleski i ruski jezik.

Živi u Novom Sadu, udata je i majka je jednog ženskog deteta.

 

Katedra: Katedra za hidrotehniku i geodeziju

Kabinet:  LG 

e-mail:

Predmeti:

 • Geodezija

Biografija:

Rođen je 06.02.1949. godine u Padeju, R Srbija. Osnovnu školu i srednju školu završio je u Padeju i gimnaziju u Kikindi. Diplomirao na Gradjevinskom fakultetu u Beogradu 1972. god. sa temom "Geodetsko osmatranje TV tornja na Avali". Magistarski rad pod naslovom "Primena nelinearnog programiranja kod optimizacije radova i tacnosti u geodeziji:" odbranio je 1979. god. na Gradjevinskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Matematicka optimizacija projektovanja geodetskih mreza" odbranio  je 1982. god. na Gradjevinskom fakultetu u Beogradu.

Od diplomiranja 1972 do 1976 radio kao inzenjer pripravnik i inzenjer saradnik u Birou za geodeziju Energoprojekt- Hidroinzenjeringu. Od 1976 do 1989 radio na geodetskom odseku Gradjevinskog fakultate u Beogradu kao asistent pripravnik, asistent na skoro svim predmetima geodetskog odseka i Geodezije za gradjevince gradjevinskih smerova. Po doktoriranju 1982 i povratka sa post doktorske specijalizacije na Univerzitetu Karlsruhe (DAAD stipendija) biva izabran za Docenta na predmetu geodezija za Gradjevince. 1989 godine prelazi na rad u preduzece Energoprojekt- Hidroinzenjering na radon mesto glavnog inzenjera za geodeziju i sefa vise velikih projekata iz oblasti geodezije. Iste godine je izabran u zvanje vanrednog profesora na FTN-u Univerziteta Novi Sad. Od tada je radio na oba radna mesta uz stalno strucno i naucno napredovanje. U Energoprojektu je vrlo brzo posle toga postao sef biroa za geodeziju, GIS i saobracajnice, zatim pomocnik direktora 2003 godine i direktor Energoprojekt-Hidroinzenjeringa. Na fakultetu je na bazi svojih istrazivackih aktivnosti, uvodjenja novih tehnologija u procese rada, ucesca na medjunarodnim simpozijumima i kongresima sa referatima i publikovanja svojih radova u domacim u medjunarodnim referentnim casopisima izabran u zvanje redovnog profesora na predmetu Geodezija Gradjevinskog departmenta FTN-a Univerziteta Novi Sad. Od 2005 godine izvodi i nastavu na predmetu Inzenjerska geodezija za studente hidrotehnickog usmerenja gradjevinskog departmenta.

Dodatno stručno usavršavanje:

 • Karlsruhe, Univerzitet Karlsruhe, Technishe Hochschule, 10 meseci
 • 1982/83, postdoktorsko usavršavanje, naučni saradnik, Institut fur Geodasie;
 • Oxford, Institut for Surveying, 45 dana, 1979;
 • Hannover, Institut Fur Geodasie, 30 dana, 1981;
 • London, North East London Polytechnic, 30 dana, 1984;
 • New Castle, Surveying Department University New Castle, 30 dana, 1986.

Glavne kvalifikacije:

 • Rukovođenje i koordinacija projektima iz oblasti digitalne fotogrametrije, GIS-a i geodetskih radova,
 • Projektovanje i realizacija geodetskih mreža za potrebe inženjerske geodezije i aerofotogrametrije,
 • Rukovođenje i izrada projekata geodetskog osmatranja inženjerskih objekata i odredjivanje stabilnosti geodetskim metodama,
 • Dugogodišnje iskustvo na projektovanju i izradi informacionih sistema o prostoru (GIS/LIS)
 • Rukovodio i izradio više desetina projekata širom sveta iz inzenjerske geodezije, geodetskih mreza gradova kao osnova premera i odrzavanja katastra, analogne i digitalne topografije, digitalne fotogrametrije, daljinske detekcije i GIS-a,

Neki karakteristični projekti;

 • Projekat informacionog sistema postojece kanalizacione mreze Beograda i 3D modela sadrzaja na fizickoj povrsine zemlje koristeci GPS merenja, satelitski snimak sistema IKONOS i postojecu dokumentaciju (Beograd 2006)
 • Projekat lokalne geodetske mreze, topografski radovi i izrada 3D digitalnih topografskih podloga projekta brade Bassara i sistema za navodnjavanje (Iraq 2006)
 • Obnova lokalne geodetske mreze, izrada topografskih podloga projekta i projekta izvedenog stanja povrsinskih radova i tunela projekta brane Bekhme u Iraku (2005)
 • Projekat lokalne geodetske mereze, topografski radovi i izrada topografskih podloga projekta TaqTaq u Iraku (2004)
 • Izrada Osnovne državne karte u razmeri 1:5000 za deo teritorije opštine Pančevo  (Jugoslavija) (u saradnji sa ZZF – Geoinženjering i GEOINCO) 2003, Clan tima za izradu projekta i Koordinator realizacije dela projekta
 • Izrada ortofoto planova za potrebe projekta Kanalizacione mreže grada Nikozije (Kipar)2000-2001 Šef projekta u fazama projektovanja i realizacije
 • Izrada Digitalnog modela terena površina ulica grada Nikozije (Kipar) za potrebe projekta kanalizacione mreže 2001 Šef projekta u fazi projektovanja i realizacije
 • GIS projekat Naftnog i gasnog distributivnog sistema QGPC-a (Qatar General Petroleum Corporation)1999-2000  Sef projekta za GIS
 • Izrada digitalnih ortofoto planova grada Novog Sada (Jugoslavija) za projekat identifikovanja objekata divlje gradnje u procesu legalizacije 1998-1999
 • Obrada satelitskih snimaka dolina reka Chire i Piure u cilju indentifikacije oštećenja izazvanih dejstvom El-Ninja (Peru) 1998
 • Generalni projekta zaštite od poplava i uredjenja rečnog korita donjeg toka Drine (Jugoslavija) 1997
 • Projekat formiranja informacione osnove područja za navodnjavanje u Severnom Alžiru primenom daljinske detekcije i GIS-a (Alžir)1991-1994. Koordinator projekta za GIS i daljinsku detekciju
 • Snimanje akulmulacije i prilaznih puteva za HE Milo iz fotogrametrijskih merenja (Milo Dam, Guinea)1993-1994Koordinator projekta za fotogrametrijska i geodetska merenja.

Članstvo u domacim i medjunarodnim organizacijama:

 • Član je Saveza geodetskih inženjera i tehničara Srbije.
 • Do 1991. godine bio je član Special Study Group 4.41 ("Geodetic networks") pri IAG (International Association of Geodesy).
 • Od 1989. do 1992. godine bio je nacionalni delegat Jugoslavije u Komisiji 2 FIG-e (Professional education and literature FIG-e)
 • Od 1992-2002. godine je nacionalni delegat Jugoslavije u Komisiji 6 FIG-e Engineering Surveying.

Služi se engleskim i nemačkim jezikom.

Katedra: Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija

Kabinet: LG 213

e-mail: mirka@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Materijali u građevinarstvu 1

Biografija:

Rođena je 30.07.1956. godine u Temerinu, Republika Srbija. Osnovnu i srednju školu završila je u Novom Sadu. Diplomirala je na Tehnološkom fakultetu - smer Procesno inženjerstvo 1979. god. sa temom "Primena dvofaznog modela pri projektovanju reaktora sa fluidizovanim slojem". Magistarski rad pod naslovom "Prilog proučavanju procesa presovanja i sinterovanja keramičkih pločica" odbranila je 1985. god. na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Izučavanje uticaja atmosfere na proces sinterovanja polidisperznih keramičkih sistema" odbranila  je 1998. god. takođe na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu.

U zvanje asistenta u naučnoistraživačkom radu na FTN IIG u Novom Sadu izabrana je  1979. god., a u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Materijali u građevinarstvu izabrana je 1984. god., a reizabrana 1988, 1992, 1995, 1999. god. 

U zvanje docenta na FTN IAG u Novom Sadu izabrana je 2003. god.

Na Građevinskom odseku FTN od 1979. god. radi kao asistent a od 2003. godine kao predavač i asistent na predmetu "Materijali u građevinarstvu", dok od 2004. godine radi kao predavač i asistent na predmetu "Materijali u građevinarstvu I".

Na Tehnološkom fakultetu je bila komentor magistarskog rada, i član komisije za ocenu i odbranu istog magistarskog rada.

Član je JUDIMK-e i SHT.

Od 1981. god. je saradnik i istraživač na 10 naučnoistraživačkih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju R Srbije, kao i na temi u okviru programa EUREKA..

Kao autor ili koautor objavila je 47 naučnih i stručnih radova. Od tog broja 13 radova je objavljeno u stranim časopisima od kojih 11 u međunarodnim časopisima sa Scientific Citation Index-om.

U toku rada najviše se bavila keramičkim materijalima (gruba i fina građevinska keramika). Poslednjih godina se bavi problemima definisanja brzih metoda za određivanje otpornosti na mraz i biokorozijom građevinske keramike.

Učesnik je i nekoliko studija vezanih za rešavanje problema iz industrije keramičkih materijala.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Udata je i ima jedno dete.

Katedra: Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija

Kabinet: LG 212

e-mail: radonv@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Materijali u građevinarstvu II
 • Tehnologija betona
 • Konstrukcije, materijali i građenje (arhitektonski odsek)
 • Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija
 • Sanacija betonskih konstrukcija
 • Oštećenja i sanacija, zidanih, čeličnih i drvenih konstrukcija
 • Upravljanje mostovima
 • Konstrukcije, materijali i građenje
 • Materijali u graditeljstvu
 • Novi materijali i tehnologije u graditeljstvu
 • Odabrana poglavlja teorije i tehnologije betona

Stručna biografija:

Redovni je profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Predaje veliki broj predmeta na studijama Građevinarstva, Arhitekture i Upravlјanja rizicima od katastrofalnih događaja i požara na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, u Banja Luci, Kralјevu i Nišu. Bio je rukovodilac doktorskih studija iz oblasti građevinarstva i rukovodilac akademskih specijalističkih studija "Energetska efikasnost u zgradarstvu".

Autor je više od 450 naučnih i stručnih radova, od čega 20 radova u časopisima na SCI listi. U međunarodnim časopisima na SCI listi citiran je više od 650 puta. Koautor je rada "GRAC - Green Recycled Aggregate Concrete", koji je nagrađen na međunarodnoj konferenciji u Edinburgu 2012 g. kao najbolјi istraživački rad. Koautor je rada „Application of biomass ashes as supplementary cementitious materials in the cement mortar production“, koji je nagrađen kao najbolji rad na konferenciji  u  Stokholmu 2018 g. na međunarodnoj konferenciji "Architectural, Civil and Environmental Engineering". Član je "HIO tima", koji je osvojio prvo mesto na takmičenju za najbolјu tehnološku inovaciju u Srbiji za 2007. godinu, koje je organizovalo Ministarstvo nauke. Držao je pozvana predavanja na drugim univerzitetima i istraživačkim centrima: Mc Gill Montreal – Kanada, Univerzitet u Osijeku - Građevinski fakultet, WJE Čikago – SAD, Lund Univerzitet – Švedska, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banja Luci.

Bio je predsednik ili član naučnog komiteta i organizacionog odbora mnogih međunarodnih i nacionalnih konferencija. Recenzent je u velikom broju međunarodnih časopisa.

Šef je katedre za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija. Direktor je Departmana za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka i bio je dugogodišnji rukovodilac Laboratorije za ispitivanje građevinskih materijala. Bio je mentor pri izradi i odbrani 14 doktorskih disertacija, a pod njegovim mentorstvom odbranjen je i veliki broj diplomskih, master, magistarskih i specijalističkih radova. Učestvovao je u većem broju međunarodnih (EUREKA, COST, IPA, ERAZMUS, BILATERAL) i nacionalnih naučno-istraživačkih projekata (projekti nadležnog Ministarstva i Pokrajinskog sekretarijata). U poslednja dva ciklusa rukovodio je velikim naučnim projektima koji su ocenjeni kao najbolјi projekti u Srbiji u oblasti građevinarstva, arhitekture i saobraćaja:  Istraživanje savremenih betonskih kompozita na bazi domaćih sirovina, sa posebnim osvrtom na mogućnosti primene betona sa recikliranim agregatom u betonskim konstrukcijama, rukovodilac prof. dr Vlastimir Radonjanin, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj (2008 - 2010) i Istraživanje mogućnosti primene otpadnih i recikliranih materijala u betonskim kompozitima, sa ocenom uticaja na životnu sredinu, u cilјu promocije održivog građevinarstva u Srbiji, rukovodilac prof. dr Vlastimir Radonjanin, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj (2011 - 2019). Pored navedenog nacionalnog projekta, rukovodilac je projekta Erasmus+ Capacity building in Higher Education: Knowledge for resilient society K-FORCE, finansiran od strane EU-EACEA (2016-2019), rukovodilac projekta bilateralne naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Srbije „Applying waste materials for Eco concrete“ (2019-2020), kao i član projektnog tima u projektima: ECO BUILD  Agricultural waste – Challenges and bussiness opportunities (2017-2020), finansiran u okviru programa prekogranične saradnje „INTERREG-IPA CBC Croatia – Serbia“; Towards the next generation of standards for service life of cement-based materials and structures, finansiran u okviru COST ACTION TU1404 (2015-2018).

Počasni je član Društva građevinskih konstruktera Makedonije i Društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije. Bio je predsednik Društva za ispitivanje materijala i konstrukcija Srbije. Predsednik je Društva građevinskih inženjera Novog Sada. Predsednik je komisije za beton, armirani beton i prethodnonapregnuti beton Instituta za standardizaciju Srbije. Član je matičnog naučnog odbora za oblast građevinarstva, arhitekture i saobraćaja Republike Srbije. Bio je predsednik nadzornog odbora inženjerske Komore Srbije. Bio je član revizione komisije Srbije. Bio je član je etičkog odbora Univerziteta u Novom Sadu.

Poseduje licencu odgovornog projektanta (310) i licencu odgovornog inženjera za energetsku efikasnost u zgradarstvu (318).  Zamenik je predsednika komisije za polaganje stručnih ispita iz oblasti građevinskih konstrukcija i član Komisije za polaganje stručnih ispita iz energetske efikasnosti u zgradarstvu u inženjerskoj Komori Srbije. Najveći deo svoje profesionalne karijere posvetio je kompleksnim privrednim zadacima. Kao odgovorni projektant ili nosilac zadatka, u okviru stručnog tima Instituta za građevinarstvo, uradio je preko 150 elaborata o oceni stanja, ekspertiza, projekata sanacije i elaborata o ispitivanju konstrukcija. Obavlјao je nadzor na izvođenju radova na sanaciji i dogradnji postojećih objekata i na gradnji novih objekata (stambene zgrade, administrativno-poslovne, industrijski objekti, mostovi, silosi, autoput, itd.). Pored toga, učestvovao je i u sledećim poslovima: revizija i tehnička kontrola projekata, tehnički prijem objekata, veštačenja iz oblasti građevinarstva i sl.

Katedra: Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja

Kabinet: LG 306

e-mail: trule@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Tehnologija i organizacija građenja 1
 • Tehnologija i organizacija građenja 2
 • Tehnologija i organizacija građenja
 • u hidrotehnici
 • Teorija sistema i sistemska analiza
 • Industrijske metode u građevinarstvu
 • Prefabrikacija i tehnologija montaže
 • Upravljanje projektima i građenjem 1

Biografija:

Rođen je 17.07.1960. godine u Zemunu R Srbija. Osnovnu školu i srednju školu završio je u Novom Sadu. Diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka - Građevinski odsek 1985. god. sa temom "Tehnologija i organizacija izgradnje izložbene hale". Magistarski rad pod naslovom "Unapređenje organizacije procesa montaže betonskih hala samohodnim dizalicama" odbranio je 1992. god. na FTN u Novom Sadu. Stručni ispit za projektovanje i izvođenje radova položio je 1992. god. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Modeliranje i optimizacija toka i efekata procesa montaže betonskih konstrukcija" odbranio  je 1996. god. na FTN u Novom Sadu.

U zvanje asistenta u naučnoistraživačkom radu na FTN IIG u Novom Sadu izabran je 1985. god., a u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Proizvodni sistemi u građevinarstvu biran je 1989. god., a reizabran 1993. god. U zvanje docenta na FTN IAG u Novom Sadu izabran je 1997. god., u zvanje vanrednog profesora 2002. god., a u zvanje redovnog profesora 2007.god.

Na Građevinskom odseku FTN od 1985.god. radi kao asistent i nastavnik na predmetima "Prefabrikacija betonskih elemenata", "Proizvodni sistemi u građevinarstvu", "Tehnologija montaže", kao nastavnik predaje "Zgradarstvo" od 2004.god., postavlja usmerenje Građevinski menadžment i postavlja predmete "Građevinsko poslovanje, ugovori i regulativa˝, ˝Industrijske metode u građenju˝, ˝Modeliranje procesa građenja˝ i ˝Upravljanje projektima". Na Arhitektonskom odseku učestvuje u izvođenju nastave na predmetima “Upravljanje projektima i građenjem” i  “Arhitektonske konstrukcije“. Na Saobraćajnom odseku FTN od 1993-2000 učestvuje u izvođenju nastave i vodi predmete "Osnovi građevinarstva" i “Građevinarstvo”.

Na poslediplomskim studijama na FTN vodi smer Organizacija i tehnologija građenja i  predmete “Teorija i optimizacija sistema”, ˝Industrijske metode u građevinarstvu˝, ˝Upravljanje projektima˝ i ˝Menadžment u građevinarstvu II˝.  Od 2007.god. vodi smer Građevinski menadžment na doktorskim studijama na FTN.

Diplomski, magistraski i doktorati: mentor dve doktorske disertacije na Građevinskom odseku FTN (jedna u izradi), član komisije za odbranu jedne doktorske disertacije, mentor dva magistarska rada, član komisije za ocenu teme 6 magistarskih radova na FTN Novi Sad i Građevinskom fakultetu u Beogradu, član komisije za ocenu i odbranu 3 magistarska rada na Građevinskom i Arhitektonskom odseku FTN i član komisije za ocenu i odbranu 2 magistarskog rada na odseku Zaštita životne sredine FTN i član komisije za ocenu i odbranu 1 magistarskog rada na Građevinskom fakultetu u Beogradu, predsednik komisije za ocenu i odbranu 1 specijalističkog rada i bio sam član komisije za ocenu i odbranu 2 specijalistička rada na odseku Zaštita životne sredine FTN, mentor diplomskih radova iz oblasti Tehnologije i organizacije građenja za 105 diplomskih radova, i 4 diplomska - master rada, predsednik komisije za ocenu i odbranu 50 diplomskih radova iz predmeta Betonske konstrukcije, pomagao pri vođenju diplomskih radova iz oblasti Tehnologije i organizacije građenja i bio član komisije za odbranu 19 diplomskih radova.

Bio je član različitih komisija na Institutu za industrijsku gradnju i FTN. Bio je sekretar organizacionog odbora 20.tog Međukatedarskog savetovanja iz oblasti tehnologije, organizacije i ekonomike građenja građevinskih fakulteta Jugoslavije održanog u Novom Sadu 25 i 26.09.1996.godine. Takođe, dugi niz godina učestvuje u organizaciji iNDiS-a, i bio je član Organizacionog i Izvršnog odbora 5.jugoslovenskog savetovanja "Industrijska izgradnja stanova" iNDiS'89 održanog od 08-10.02.1989. u Novom Sadu, sekretar Izvršnog odbora 6.jugoslovenskog savetovanja "Industrijska izgradnja" iNDiS'94 održanog 23-24.11.1994. u Novom Sadu, sekretar Izvršnog odbora 7.jugoslovenskog savetovanja "Industrijska izgradnja" iNDiS'97 održanog 12-14.11.1997. u Novom Sadu, član Izvršnog odbora 8.jugoslovenskog savetovanja "Industrijsko građenje" iNDiS'2000 održanog 22-24.11.2000. u Novom Sadu, član Organizacionog odbora 9-tog nacionalnog i 3-ćeg međunarodnog naučnog skupa iNDiS 2003, Novi Sad, 26-28. novembar 2003, član Organizacionog odbora, Međunarodnog naučnog komiteta i urednik zbornika radova (sa R.Folić, V.radonjanin) 10-tog  nacionalnog i 4-tog međunarodnog naučnog skupa iNDiS 2006, Novi Sad, 22-24.11.2006.

Od 1992.godine do 2000.godine bio je skretar Katedre za Proizvodne sisteme u građevinarstvu Građevinskog odseka FTN. Od oktobra 2002.godine je Šef katedre za Organizaciju i tehnologiju građenja Građevinskog odseka FTN. Od 2004. do 2006.g. je pomoćnik direktora Instituta za građevinarstvo FTN. Od 2002.god. je potpredsednik DGIT Novog Sada. Od 2003.god. član je Republičke revizione komisije – Revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije za objekte od značaja za republiku a koji se grade na teritoriji AP Vojvodine. Od 2003.god. ima projektantsku (310 0244 03)  i izvođačku (411 0064 03) licencu Inženjerske komore Srbije. Od 2006. do 2007.god. član je odbora podsekcije dipl.inž.građ. regiona Novi Sad, Matične sekcije izvođača radova, Inženjerske komore Srbije.

Od 1987. god. je saradnik i istraživač na 8 naučnoistraživačkih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju R Srbije.

Kao autor ili koautor objavio je 73 naučna i stručna rada.

Radio je samostalno ili kao saradnik na izradi projekata, i to: odgovorni projektant na projektima novih objekata hala i zgrada (20) i individualnih stambenih objekata (50), odgovorni projektant na projektima sanacije zgrada i hala (7), elaborati o tehničkom stanju objekata (2), nosilac Studija opravdanosti (5), tehničke kontrole i revizije projekata (20), odgovorni rukovodilac pri građenju objekata hala i individualnih stambenih objekata (12), nadzor nad izgradnjom objekata zgrada i hala (11), veštačenja iz oblasti građevinarstva (30), odgovorni projektant i glavni konsultant pri izradi projekata tehnologije i organizacije građenja za objekte visokogradnje i niskogradnje (30).

Služi se ruskim i engleskim jezikom.

Oženjen je i ima dvoje dece.

Katedra: Katedra za geotehniku i saobraćajnice

Kabinet:  LG 

e-mail:

Predmeti:

 • Inženjerska geologija

Biografija:

Rođen je 16.10.1951. godine u selu Donja Ljubovija, opština Ljubovija, R Srbija. Osnovnu školu završio je u Donjoj Ljuboviji, a gimnaziju u Ljuboviji. Diplomirao na Rudarskogeološkom fakultetu u Beogradu 1975.god. sa temom "Inženjerskogeološki uslovi izgradnje reverzibilne hidroelektrane Zvornik". Magistarski rad pod naslovom "Geotehničke klasifikacije stenskih masa za podzemne objekte velikih dimenzija" odbranio je 1983. god. na RGF u Beogradu. Stručni ispit je položio u Beogradu 1979. god. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Geotehnička klasifikacija stenskih masa za podzemne objekte zasnovana na analizi veličine blokova stenske mase" odbranio  je 1993. god. na RGF u Beogradu.

U zvanje asistenta na FTN IIG u Novom Sadu izabran je 1976. god. U zvanje docenta na FTN IAG u Novom Sadu izabran je 1992. god., a u zvanje vanrednog profesora 2002. god.

Bio je član komisije dva magistarska rada na RGF u Beogradu i član komisije za odbranu nekoliko diplomskih radova na Građevinskom odseku FTN.

Bio je član Organizacionog odbora više naučnih skupova u domenu inženjerske geologije. Proglašen je za zaslužnog člana JU Komiteta za inženjersku geologiju i hidrogeologiju.

Od 2002. je Šef katedre za Geotehniku, saobraćajnice i hidrotehniku građevinskog odseka FTN.

U udžbeniku za studente od ruskih autora Ananova i Potapova, Inženjernaja geologija objavljenom 2005.g., citiran je na preko 10 mesta.

Predsednik je komisije za polaganje stručnih ispita u oblasti inženjerske geologije koja je formirana od strane Pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine. Takođe član je Saveta za obuku i obrazovanje Regionalne privredne komore Valjeva. U Institutu za puteve iz Beograda bio je član Stručnog saveta za veći broj objekata od kapitalnog značaja.

Od 1976. god. je saradnik i istraživač na većem broju naučnoistraživačkih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju R Srbije.

Kao autor ili koautor objavio je veći broj naučnih i stručnih radova.

U dosadašnjem radu istakao se u rešavanju brojnih stručnih problema tj. geotehničkim ispitivanjima terena za raznovrsne objekte. Ispitivanja su poslužila kao geotehnikčka podloga za sve faze projektovanja, uključujući i fazu izgradnje. Neki od objekata su bili izrazito složeni tako da je proces projektovanja i geotehničkih ispitivanja, uključujući i ona u fazi izgradnje, trajao više godina. U ovoj bibliografiji samo su nabrojana najvažnija geotehnička ispitivanja po vrstama objekata: ispitivanja terena za 4 hidroenergetske brane i objekte na njima, ispitivanja terena za više desetina klizišta, ispitivanja terena za više desetina tunela, ispitivanja terena za preko 150 visokih zgrada, hala i drugih objekata visokogradnje, izrada više desetina programa i projekata geotehničkih ispitivanja terena za raznovrsne građevinske objekte. Skoro svi ti programi i projekti su realizovani tj. izvedena su po njima istraživanja i urađeni odgovarajući elaborati.

Služi se ruskim i engleskim jezikom.

Oženjen je i ima dva sina.