Vanredni profesori

Katedra: Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja

Kabinet:  LG - kabinet 203,

Službeni telefon: 021/450-993

e-mail: alt96@uns.ac.rs 

Predmeti:

 • Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije – Upravljanje rizikom od KDP
 • Osnove projektovanja građevinskih objekata - Građevinarstvo
 • Arhitektonske tehnologije 2 - Arhitektura
 • Zgradarstvo 2 - Građevinarstvo
 • Završni radovi i instalacije u objektima - Građevinarstvo

Biografija:

Rođen je 15.10.1962.godine u Zemunu R. Srbija. Osnovnu školu je upisao u Valjevu, a osmi razred i srednju školu završio je u Novom Sadu. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1988.god. sa temom "Idejni projekat trgovinsko-poslovnog centra Danubius". Magistarski rad pod naslovom "Transformacija tradicionalne vojvođanske kuće u tip gradskog stana" odbranio je 1996.god. na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Stručni ispit za projektovanje i izvođenje radova položio je 1999.god. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Koncept perfotmans i upotrebna vrednost stanova u objektima višeporodičnog stanovanja“, odbranio je 2007.god na FTN-u, Univerziteta u Novom Sadu.

U zvanje asistenta u naučnoistraživačkom radu na FTN IIG u Novom Sadu izabran je 1989.god., a u zvanje asistenta za užu naučnu oblast arhitektura biran je 1997.god., a reizabran 2001.god. U zvanje docenta izabran je 2008.god., a u zvanje vanrednog profesora 2013.god.

Na Građevinskom odseku FTN od 1989.god. radi kao asistent na predmetima "Zgradarstvo" i "Osnovi projektovanja zgrada". Na Arhitektonskom odseku FTN učestvuje u izvođenju vežbi na predmetima “Elementi i sklopovi zgrada” i  “Arhitektonske konstrukcije“. Od 2008 predavač je na predmetu „Arhitektonske konstrukcije 2 i 3“, a od 2010. god. i na predmetu „Završni radovi i instalacije u objektima“. Od 2013.g. je predavač na predmetu „Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije“ sa polovinom fonda časova.

Bio je u više navrata član komisije za odbranu diplomskih radova na Departmanu za građevinstvo, Departmanu za arhitekturu i urbanizam i Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine, član komisije za odbranu specijalističkih radova i magistarskih teza. Takođe je bio član komisije za izbor klandidata u zvanje saradnika, asistenta i nastavnika na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju

Takođe bio je tehnički urednik zbornika radova Devetog nacionalnog i Trećeg međunarodnog naučnog skupa iNDiS 2003.god.

Od 2002.god. je skretar katedre za Proizvodne sisteme u građevinarstvu, a od 2004.god. je sekretar katedre za Organizaciju i tehnologiju građenja Građevinskog odseka FTN.

Od 1989.god. je saradnik i istraživač na 8 naučnoistraživačkih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju R Srbije.

Kao autor ili koautor objavio je 36 naučnih i stručnih radova.

Kao odgovorni projektant ili nosilac zadatka učestvovao je u oko 77 elaborata:  projekti novih objekata i projekti rekonstrukcije (20), studije opravdanosti (2), elaborati i studije (4), pregled i procena stanja objekata (4), nadzor nad izgradnjom objekata (7), revizija i tehnička kontrola projekata (3), tehnički prijem objekata (12), veštačenja iz oblasti građevinarstva (25) i sl.)

Član je inženjerske komore Srbije, broj licence 300 0332 03 - 14.08.2003.god

Govori i piše na engleskom jeziku.

Oženjen je i ima dvoje dece.

Katedra: Katedra za hidrotehniku i geodeziju

Kabinet: LG 310

e-mail: vbulat2003@gmail.com

Predmeti:

 • Geodezija
 • Inženjerska geodezija u hidrotehnici
 • Metode Preciznih Geodetskih Merenja i Obrade Podataka
 • Osnovi GPS-a sa primenom
 • Komunalni informacioni sistemi i njihova primena
 • Inzenjerska geodezija
 • Metode detekcije energetskih gubitaka
 • Integrisani sistemi premera

Biografija:

Vladimir Bulatović je rođen 27. februara 1975. godine, u Subotici.

Završio je Građevinski fakultet, odsek za Geodeziju, na Univerzitetu u Beogradu 2001. godine.

Magistarske studije završio je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, smer za Informacione sisteme gde je odbranio magistarsku tezu pod nazivom „Projektovanje prostornih informacionih sistema“.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Model distribuiranja geopodataka u komunalnim sistemima“ odbranio je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Na Fakultetu tehničkih nauka,  Departmanu za Građevinarstvo i Geodeziju, radi od 2003. godine, a u zvanju docenta od 2011. godine.

Kao autor ili koautor objavio je 44 stručnih radova.

Govori engleski jezik.

Katedra: Katedra za konstrukcije

Kabinet:  LG 210

e-mail: zbrujic@gmail.com

Predmeti:

 • Montažne betonske konstrukcije
 • Teorija betonskih konstrukcija 1
 • Teorija betonskih konstrukcija 2

Biografija:

Rođen je 16.04.1968.godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju prirodno-matematičku školu završio je u Novom Sadu. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka - Građevinski odsek 1993.god. sa temom "Projekat AB izložbene hale". Magistarski rad pod naslovom "Granična nosivost vitkih armiranobetonskih stubova" odbranio je 2001.god. na FTN u Novom Sadu.

U zvanje asistenta u naučnoistraživačkom radu na FTN IIG u Novom Sadu izabran je 1996.god., a u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Teorija betonskih konstrukcija biran je 2002.god., a reizabran 2005.god.

Na Građevinskom odseku FTN od 1994.god. radi kao asistent na predmetima „Montažne betonske konstrukcije“, „Betonske konstrukcije“, „Teorija betonskih konstrukcija“, „Seizmička analiza konstrukcija“ i „Primena računara u građevinarstvu“. Na Arhitektonskom odseku učestvuje u izvođenju nastave na predmetu „Noseće konstrukcije II“.

Bio je član komisije za odbranu i komentor za oko 40 diplomskih radova iz predmeta „Betonske konstrukcije“ i „Montažne betonske konstrukcije“.

Od 1994.god. je saradnik i istraživač na 6 naučnoistraživačkih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije.

Kao autor ili koautor objavio je 33 naučna i stručna rada.

Kao projektant učestvovao je u oko 45 elaborata – projekti sanacije, projekti novih objekata, pregled i procena stanja objekata, i sl.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Katedra: Katedra za geotehniku i saobraćajnice

Kabinet: LG 312

e-mail: bojan.matic@yahoo.com

Predmeti:

 • Putevi i saobraćajnice
 • Kolovozne konstrukcije
 • Upravljanje objektima uz podršku informacionih sistema
 • Upravljanje  mostovima
 • Drumske i gradske saobraćajnice i čvorišta

Biografija:

Rođen je 03.09.1982. godine u Travniku gde je i krenuo u osnovnu školu, a završio je u Bijeljini. Srednju školu gimnaziju  "Filip Višnjić" u Bijeljini završava 2001. godine. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo 2007. godine sa temom "Procena stanja armiranobetonskih mostova " na smeru za „Procenu stanja i sanaciju građevinskih objekata“, a nakon toga stekao i diplomu mastera na smeru „Putevi“ izradom master rada sa temom „Analiza metoda za pojačanje kolovoznih konstrukcija“.

Zvanje doktora nauka je stekao 2012. godine odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom " Razvoj modela za predviđanje temperatura asfaltnih slojeva kolovoznih konstrukcija u Srbiji ".

U zvanje saradnika u nastavi, za užu naučnu oblast „Saobraćajnice“, izabran je 2008. godine dok je u zvanje asistenta za istu naučnu oblast biran 2010. godine. U zvanje docenta za užu naučnu oblast „Saobraćajnice“ je izabran 2013. godine.

Kao saradnik u nastavi i asistent, a kasnije i kao docent učestvuje u realizcaiji nastave na predmetima „Putevi i saobraćajnice“, „Kolovozne konstrukcije“, „Upravljanje objektima uz podršku informacionih sistema“, „Upravljanje  mostovima“ na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju, a na Departmanu za saobraćaj na predmetu “Drumske i gradske saobraćajnice i čvorišta ”.

Od 2008. godine kao istraživač učestvuje u realizaciji dva naučnoistraživačka projekta finansirana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Od 2008. godine kao autor i koautor objavio je preko 60 naučnostručnih radova publikovanih kako na domaćim i međunarodnim skupovima u Srbiji i inostranstvu, tako i u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.

Kao član Inženjerske komore Srbije poseduje licence kao odgovorni izvođač radova (licenca 410, 415) i odgovorni projektant (licenca 310, 315). Aktivno učestvuje u realizaciji projekata u saradnji sa privredom: projekti kolovoznih konstrukcija, nadzor pri izvođenju radova, procene stanja građevinskih objekata, procena vrednosti nepokretnosti i slično. Takođe, 2015 godine je imenovan i za sudskog veštaka iz oblasti građevinarstva, te učestvuje u realizaciji stručnih sudskih veštačenja.

Od 2015. godine je izvestioc Revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije imenovan od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

Bio je mentor na više diplomskih i master radova, kao i na jednom doktoratu iz oblasti saobraćajnica.

Govori engleski jezik.

Katedra: Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja

Kabinet: LG 303

e-mail: mucenskiv@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Tehnologija i organizacija građenja u hidrotehnici
 • Prefabrikacija i tehnologija montaže
 • Industrijske metode u građenju
 • Teorija sistema i sistemska analiza
 • Upravljanje građenjem
 • Zaštita na radu pri izvođenju građevinskih radova
 • Upravljanje procesom zaštite na radu u građevinarstvu

Biografija:

rođen je 27.04.1980.godine u Vrbasu, R Srbija. Osnovnu školu i srednju školu završio je u Novom Sadu. Diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka - Građevinski odsek 2005.god.

Zvanje doktora nauka stekao je 2013. godine sa temom doktorske disertacije "Model semikvantitativne procene rizika zaštite na radu za procese izgradnje"

U zvanje asistenta pripravnika za užu naučnu oblast Organizacija, tehnologija građenja i menadžment biran je 2005.god.

2010. godine biran je u zvanje asistenta dok je 2014. godine izabran u zvanje docenta za užu naučnu oblast Organizacija, tehnologija građenja i menadžment.

Na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju FTN od 2005.god. učestvuje u realizaciji na predmetima "Tehnologija i organizacija građenja 1", "Tehnologija i organizacija građenja 2", "Tehnologija i organizacija građenja u hidrotehnici", ˝Prefabrikacija i tehnologija montaže˝. U okviru studijske grupe master studija Departmana za građevinarstvo i geodeziju - Građevinski menadžment učestvuje u realizaciji na predmetima ˝Teorija sistema i sistemska analiza ˝, „Upravljanje građenjem“, „Indistrijske metode u građenju“. 

Od 2008.god. je saradnik na 3 naučnoistraživačka projekta koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju R. Srbije. 

Kao projektant ili saradnik učestvovao je u preko 30 elaborata: projekti novih objekata i projekti rekonstrukcije, pregled i procena stanja objekata, studije opravdanosti, veštačenja i sl.) Stručni ispit za projektovanje i izvođenje radova položio je 2009.god. Iste godine stekao je licencu odgovornog projektanta 311. 2011. godine stekao je licencu odgovornog izvođača radova 410.

Kao autor ili koautor objavio je preko 40 naučnih i stručnih radova.

Govori engleski jezik.

Katedra: Katedra za oganizaciju i tehnologiju građenja

Kabinet: LG 303 

e-mail: igorbp@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Upravljanje međunarodnim projektima
 • Upravljanje rizicima u građevinarstvu
 • Upravljanje projektima i građenjem 1
 • Upravljanje projektima i građenjem 2

Biografija:

Rođen je 30.06.1981.godine u Bačkoj Palanci gde je završio i osnovnu školu. Srednju Tehničku školu  "Jovan Vukanović" u Novom Sadu završava 2000. godine kao đak generacije. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo 2006. godine sa temom "Izbor optimalne toranjske dizalice i organizacija građenja objekata visokogradnje". 

Zvanje doktora nauka je stekao 2013. godine odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom "Model za procenu troškova i vremena izgradnje gradskih saobraćajnica". 

U zvanje saradnika u nastavi, za užu naučnu oblast organizacija i tehnologija građenja, upravljanje projektima i menadžment u građevinarstvu izabran je 2006. godine dok je u zvanje asistenta za istu naučnu oblast biran 2007. godine. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Organizacija i tehnologija građenja i građevinski menadžment je izabran 2014. godine.

Kao saradnik u nastavi i asistent učestvovao je u realizcaiji nastave na predmetima "Tehnologija i organizacija građenja I", "Tehnologija i organizacija građenja II", "Zgradarstvo I", "Zgradarstvo II" na Dapertmanu za građevinarstvo i geodeziju, a na Departmanu za arhitekturu i urbanizam na predmetu “Upravljanje projektima i građenjem I”. 

Kao docent realizuje nastavu na predmetima "Upravljanje međunarodnim projektima" i "Upravljanje rizicima u građevinarstvu" na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju, a na Departmanu za arhitekturu i urbanizam "Upravljanje projektima i građenjem I i II". 

Od 2008. godine kao istraživač (T2) učestvuje u realizaciji tri naučnoistraživačka projekta finansirana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Od 2006. godine kao autor i koautor objavio je preko 50 naučnostručnih radova publikovanih kako na domaćim i međunarodnim skupovima u Srbiji i inostranstvu, tako i u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima. 

Od 2011. je član Inženjerske komore Srbije kao odgovorni izvođač radova (licenca 410)i odgovorni projektant (licenca 311). Aktivno učestvuje u realizaciji projekata u saradnji sa privredom: prethodne studije i studije opravdanosti, projekti organizacije i tehnologije građenja, procene troškova realizacije građevinskih projekata i slično. Takođe kao član tima veštaka učestvuje u realizaciji stručnih sudskih veštačenja. 

Od 2015. godine je izvestioc Revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije imenovan od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

Katedra: Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija

Kabinet: LG 311

e-mail: lookic@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Materijali u građevinarstvu II
 • Tehnologija betona
 • Konstrukcije, materijali i građenje (arhitektonski odsek)
 • Građevinski materijali i konstrukcije (Upravljanje rizkom od katastrofalnih događaja i požara)
 • Procena stanja oštećenih građevinskih objekata (Upravljanje rizkom od katastrofalnih događaja i požara)
 • Istraživanje požara i eksplozija (Upravljanje rizkom od katastrofalnih događaja i požara)

Biografija:

Rođen je 09.07.1982.godine u Sr. Mitrovici, R. Srbija. Osnovnu i srednju školu završio je u Rumi. 

Diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka - Građevinski odsek 2006.god. sa temom "Procena stanja i sanacija noseće AB konstrukcije doma kulture nakon požara". Doktorsku disertaciju pod nazivom "Komparativna analiza osnovnih svojstava konstrukcijskih betona spravljenih sa različitim vrstama lakih agregata"  odbranio je 9.4.2015. godine na Fakultetu tehničkih nauka.

Dobitnik je nagrade za najbolju doktorsku disertaciju u periodu 2014. – 2017. godina. koju dodeljuje Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije za izuzetna ostvarenja u oblasti istraživanja materijala.

Na Građevinskom odseku FTN od 2007. godine radi kao saradnik u nastavi, 2008. godine izabran je u zvanje asistent-master, a 25.9.2015. u zvanje Docent. Učestvuje u izvođenju nastave na predmetima "Materijali u građevinarstvu 2" i "Tehnologija betona". Na Arhitektonskom odseku učestvuje u izvođenju nastave na predmetu "Konstrukcije, materijali i građenje", a na odseku za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu učestvuje u izvođenju nastave na predmetu "Građevinski materijali i konstrukcije" i "Procena stanja oštećenih građevinskih objekata".

Kao autor ili koautor objavio je više od 40 radova u časopisima i Zbornicima radova sa naučno-stručnih skupova. Objavio je i četiri rada u vodećim međunarodnim časopisima. Radovi obuhvataju široku tematiku iz oblasti građevinarstva, a prvenstveno se odnose na istraživanje mogućnosti primene novih građevinskih materijala, poboljšanje svojstava različitih vrsta betonskih kompozita, posebno primenom recikliranih i otpadnih materijala. Veliki broj radova odnosi se na dijagnostiku stanja postojećih objekata oštećenih delovanjem: požara, bombardovanja, agresivnih materija, atmosferskih uticaja itd. U svojim radovima obuhvatio je i probleme vezane za klasifikaciju oštećenja armiranobetonskih konstrukcija i izbor metoda i materijala za sanaciju i povećanje trajnosti AB konstrukcija inženjerskih objekta. Deo svojih istraživanja i radova realizovao je kao istraživač na 4 nacionalna i 2 međunarodna naučno-istraživačaka projekta:

 • TR 36017: Istraživanje mogućnosti primene otpadnih i recikliranih materijala u betonskim kompozitima, sa ocenom uticaja na životnu sredinu, u cilju promocije održivog građevinarstva u Srbiji (2011-2017, rukovodilac: Prof. dr Vlastimir Radonjanin)
 • III 42012:Poboljšanje energetske efikasnosti zgrada u Srbiji i unapređenje nacionalnih regulativnih kapaciteta za njihovu sertifikaciju (2011-2017, rukovodilac: Prof. dr Dragoslav Šumarac)
 • TR 16004: Istraživanje savremenih betonskih kompozita na bazi domaćih sirovina, sa posebnim osvrtom na mogućnosti primene betona sa recikliranim agregatom u betonskim konstrukcijama (2008-2010, rukovodilac:Prof. dr Vlastimir Radonjanin)
 • TR 16018: Razvoj modela za održavanje i intervencije na građevinskim objektima i putevima (2010-2012, rukovodilac: Prof. dr Radomir Folić)
 • Eureka Project "LIGHT-WASTE": Development of Lightweight Aggregate from Waste Material and Further Processing into Thermal Insulation Concrete (2010-2012, rukovodilac: Prof. dr Miroslava Radeka)
 • COST C25: Sustainability of Constructions: Integrated Approach to Life-time Structural Engineering (2007-2009, rukovodilac: Prof. dr Snežana Marinković)

U okviru rada na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu učestvovao je u mnogim terenskim i laboratorijskim ispitivanjima različitih materijala i konstrukcija za potrebe privrede. Radi na standardnim i nestandardnim ispitivanjima širokog dijapazona građevinskih materijala sa naglaskom na konstrukcijske materijale. Učestvuje u pregledu, ispitivanju i sanaciji građevinskih objekata, uključivši i složene inženjerske objekte kao što su mostovi, silosi i dr. U periodu avgust-septembar 2017. godine je tokom studijskog boravka i stručnog usavršavanja u jednoj od najvećih američkih kompanija u oblasti procene stanja i sanacije objekata,WJE (Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc.) učestvovao u pregledu objekata, izradi izveštaja o proceni stanja objekata, kao i na terenskim i laboratorijskim ispitivanjima materijala i nadzoru nad izvođenjem radova na sanaciji nekoliko AB konstrukcija.

Poseduje licencu odgovornog projektanta iz oblasti građevinarstva (310) i licencu odgovornog projektanta iz oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu (381).

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama:

 1. Inženjerska komora Srbije
 2. Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije 
 3. Društvo građevinskih inženjera Novog Sada

Služi se engleskim jezikom.

Živi u Novom Sadu, oženjen je i ima dvoje dece.

Katedra: Katedra za konstrukcije

Kabinet: LG 306

e-mail: araseta@gmail.com

Predmeti:

 • Statika konstrukcija 1
 • Statika konstrukcija 2
 • Stabilnost i dinamika konstrukcija
 • Teorija konstrukcija

Biografija:

Rođen je 16.05.1973. godine u Novom Sadu, Republika Srbija. Osnovnu i srednju školu je zavšio u Novom Sadu. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka – Građevinski odsek 2002.god. sa temom "Stambeno poslovni objekat S+P+8+M" sa ocenom 10 (deset).

U zvanje asistenta-pripravnika za užu naučnu oblast Teorija konstrukcija na FTN-u – Institut za građevinarstvo (danas Departman za građevinarstvo i geodeziju) u Novom Sadu izabran je u decembru 2002.god., a reizabran u oktobru 2006. godine i oktobru 2009 godine. Na Građevinskom odseku FTN-a (danas Departman za građevinarstvo i geodeziju) je radio kao demonstrator na predmetu "Mehanika tla" školske 2001/2002 godine. Od 2002. godine na Građevinskom odseku FTN-a je radio kao asistent-pripravnik na predmetima "Statika konstrukcija 1", "Statika konstrukcija 2" i "Stabilnost i dinamika konstrukcija", a na Arhitektonskom odseku na predmetu "Teorija konstrukcija". Kao asistent-master od oktobra 2009. godine je radio na predmetima "Statika konstrukcija 1", "Statika konstrukcija 2",  "Stabilnost i dinamika konstrukcija" i "Seizmička analiza konstrukcija", a na Arhitektonskom odseku (danas Departman za Arhitekturu) na predmetu "Teorija konstrukcija"..

Na poslediplomske studije Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu upisao se 16.12.2004. godine. Magistarski rad pod nazivom "Nelinearna seizmička analiza grednih armirano betonskih mostova" je odbranio 29.10.2010. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao asistent sa magistraturom radi od decembra 2010. godine.

Član je DGIT-a.

Od 2005.god. je učestvovao kao saradnik i istraživač na tri naučnoistraživačka projekta koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju R Srbije.

Kao autor ili koautor objavio je 39 naučnih i stručnih radova.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Analiza i procena seizmičkih performansi grednih armiranobetonskih mostova" je odbranio 12.06.2014. godine na Fakultetu tehničkih nauka.

Pored angažovanja u izvođenju nastave i vežbi, direktno je učestvovao kao projektant saradnik u izradi projekata konstrukcija, projekata izvedenog stanja konstrukcija, projekata sanacija konstrukcija i kontrolnih statičkih i dinamičkih proračuna na više projekata. Takođe, učesnik je u prevođenju evropskih normi EN1998-1.

Služi se engleskim jezikom.

Oženjen je i ima jedno dete.

Katedra: Katedra za konstrukcije

Kabinet: LG 304

e-mail: astarcev@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Teorija betonskih konstrukcija 1
 • Teorija betonskih konstrukcija 2
 • Betonske konstrukcije (smer: Putevi)
 • Noseće konstrukcije 2 (arhitektura)

Biografija:

Rođena je 06.12.1976. god. u Smederevskoj Palanci, Republika Srbija. Osnovnu školu završila je u Sarajevu, a srednju školu, gimnaziju, u Ćupriji, odeljenje u Svilajncu. Prvu godinu studija na Fakultetu tehničkih nauka - Građevinski odsek upisala je školske 1995/1996 god., a diplomirala je na Fakultetu tehničkih nauka 2002. god., sa prosečnom ocenom svih ispita 9,18. Odbranila je diplomski rad pod nazivom "Projekat stambene zgrade Po+P+8 u montažnom IMS sistemu sa armiranobetonskim platnima za ukrućenje" sa ocenom 10,00.

U zvanje asistenta-pripravnika za užu naučnu oblast Konstrukcije u građevinarstvu na Institutu za građevinarstvo Fakulteta tehničkh nauka u Novom Sadu, izabrana je 2002. god., u zvanje asistentа 2007. god., a u zvanje asistent-master izabrana je 2010. god za užu naučnu oblast Konstrukcije u građevinarstvu na FTN - Departman za građevinarstvo i geodeziju. Na poslediplomskim doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka upisana je od školske 2012/2013 god. i položila je sve ispite sa prosečnom ocenom 10,00.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Optimizacija i analiza armiranobetonskih ravanskih nosača primenom metode pritisnutih štapova i zatega" odbranila je 22.09.2017. godine, na Fakultetu tehničkih nauka. U zvanje docenta izabrana je 1.1.2018. godine. Od decembra 2021. godine izabrana je na Fakultetu tehničkih nauka za Rukovodioca osnovnih akademskih studija građevinarstva. U zvanje vanrednog profesora izabrana je 1.1.2023. godine.

Na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju, učestvuje u izvođenju nastave na predmetima: Teorija betonskih konstrukcija 1, Teorija betonskih konstrukcija 2 i Betonske konstrukcije - smer putevi, a na Departmanu za arhitekturu i urbanizam na predmetu Noseće konstrukcije 2. Na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerziteta u Kragujevcu, učestvuje u izvođenju nastave na predmetima Teorija betonskih konstrukcija 1 i Teorija betonskih konstrukcija 2.

Član je Društva građevinskih konstruktera Srbije - DGKS. Od 2005. god. je saradnik i istraživač na naučnoistraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Učestvovala je na međunarodnom projektu Erasmus+, K-Force.

Kao autor ili koautor objavila je 76 radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova sa naučno-stručnih skupova.

Služi se engleskim, francuskim i ruskim jezikom.

Živi u Novom Sadu, udata je i ima jedno dete.

Katedra: Katedra za konstrukcije

Kabinet: LG 308

e-mail: borkobulajic@uns.ac.rs, borkobulajic@yahoo.com

Predmeti:

 • Uloga i značaj prevencije u smanjenju rizika
 • Uticaj zemljotresa na građevinske objekte
 • Prirodni hazardi
 • Metode analize rizika

Biografija:

Rođen 1978. godine u Beogradu. Zvanje diplomiranog građevinskog inženjera stekao 2001. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsek za konstrukcije.

Titulu magistra tehničkih nauka stekao 2004. godine na Institutu za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju u Skoplju, nakon završenih međunarodnih postdiplomskih studija, na engleskom jeziku, pod pokroviteljstvom DAAD-a.

Od aprila do jula 2006. godine bio član istraživačkog tima za seizmičke probleme u institutu RWTH, Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamic, Ahen, Nemačka. 

Doktorsku disertaciju odbranio 2013. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.

U zvanje docenta na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, za užu naučnu oblast Teorija konstrukcija i upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara, izabran 2014. godine.

Katedra: Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija

Rukovodilac studija Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Kabinet: ITC 401

e-mail: mlaban@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Upravljanje rizikom i održivi razvoj naselja
 • Aspekti bezbednosti u izgrađenom okruženju
 • Planiranje i projektovanje u zaštiti od požara
 • Planovi zaštite i spašavanja 
 • Požarna bezbednost građevinskih konstrukcija
 • Napredne metode analize rizika od događaja sa katastrofalnim posledicama 

Biografija:

Docent na Fakultetu tehničkih nauka (FTN), Univerzitet u Novom Sadu. Zaposlena na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju, na Katedri za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija.

Jedan od osnivača i autora studijskog programa Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara (osnovne akademske i master studije).

Predaje više predmeta iz oblasti bezbednosti od požara i katastrofalnih događaja na osnovnim i master akademskim studijama (npr. Upravljanje rizikom i održivi razvoj naselja, Aspekti bezbednosti u izgrađenom okruženju, Planiranje i projektovanje u zaštiti od požara, Planovi zaštite i spašavanja itd.) i na doktorskim studijama iz oblasti građevinarstva (Požarna bezbednost građevinskih konstrukcija, Napredne metode analize rizika od događaja sa katastrofalnim posledicama ).

Istraživačkim radom se bavi u oblastima koje povezuju izgrađeno okruženje i rizike od katastrofalnih događaja i požara: metode analize rizika, primena softverskih alata u upravljanju rizikom, planiranje i projektovanje preventivnih mera zaštite od požara, održivo graditeljstvo i smanjenje rizika od katastrofalnih događaja i požara, reakcija građevinskih materijala na požar, energetska efikasnost u zgradarstvu i bezbednost od požara.

Učestvuje kao član Centra za smanjenje rizika od katastrofa u naučnim projektima (Procena socijalne ranjivosti područja ugroženog poplavama,  Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, 2015. god., Razvoj sistema za podršku odlučivanju pri proceni rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, Republički programi,  ИИИ – inovacioni projekat, 2012. - 2013. god. ) i projektima saradnje sa privredom.

Član je Mnagement Committea za COST Akciju FP 1404 WOOD and Fire Safety (2015 -2018)

Član Project Management Team-a ERASMUS+ projekta Knowledge FOr Resilient soCiEty K-FORCE (2016-2019), izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju u oblasti Disaster Risk Management and Fire Safety Engineering.

Objavila preko 90 radova u inostranim i domaćim naučnim i stručnim časopisima i na konferencijama, podaci dostupni u kartonu naučnog radnika APV http://knr.uns.ac.rs/ broj 2124.

Član je Inženjerske komore Srbije, Društva građevinskih inženjera i tehničara Novog Sada i član upravnog odbora Nacionalnog udruženja za zaštitu od požara Republike Srbije (NUZOP RS).

Govori engleski jezik.

Udata i ima jedno dete.

Katedra: Katedra za konstrukcije

e-mail: vladavuk@uns.ac.rs

Predmeti:

 • Teorija betonskih konstrukcija 1
 • Betonske konstrukcije u hidrotehnici
 • Noseće konstrukcije 2

Biografija:

Rođen je 30.08.1984. godine u Novom Sadu. Završio je osnovnu školu „Prva vojvođanska brigada” 1999. godine i gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj” 2003. godine. U školskoj godini 2003/2004 je upisao akademske studije građevinarstva na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Diplomski – Master rad pod naslovom „Analiza karakterističnih svojstava prethodno napregnutih ploča kao elemenata međuspratnih konstrukcija u okviru projekta dvobrodne jednospratne armiranobetonske hale” je odbranio 5. septembra 2008. godine, i diplomirao je kao najbolji student u generaciji sa prosečnom ocenom 9,39. U školskoj godini 2008/2009 je upisao doktorske studije građevinarstva na Fakultetu za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani. Za vreme studiranja položio je devet ispita sa prosečnom ocenom 9,67. Doktorsku disertaciju pod naslovom „The Influence of Nonlinear Seismic Response of Structures on the Floor Acceleration Spectra” odbranio je 8. juna 2015. godine.

U decembru 2008. godine je kao građevinski inženjer dobio zaposlenje u preduzeću PRO-ING iz Novog Sada. Bio je angažovan na projektima industrijskih, komercijalnih i stambenih objekata kao projektant betonskih, čeličnih, zidanih, drvenih i spregnutih konstrukcija, za koje je sprovodio numeričke analize i pripremao izveštaje proračuna i crteže. U PRO-ING-u je u stalnom radnom odnosu ostao do kraja 2010. godine, a do danas je angažovan kao honorarni projektant i konsultant. U januaru 2011. godine je dobio zaposlenje kao Saradnik u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom sadu. Nakon dve godine rada izabran je u zvanje Asistenta. Bio je angažovan na izvođenju vežbi iz predmeta Teorija površinskih nosača, Drvene konstrukcije i Seizmička analiza konstrukcija na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju, i Noseće konstrukcije 1 i Konstruktivni sistemi 1 na Departmanu za arhitekturu i urbanizam. Aktivno je učestvovao u planiranju i razvoju nastavnog materijala za studente. Asistirao je, nadgledao i pružao podršku studentima u istraživanju, pripremi i pisanju Bachelor i Master radova. Bio je angažovan kao istraživač na naučnom projektu „Razvoj i primena sveobuhvatnog pristupa projektovanju novih i proceni sigurnosti postojećih konstrukcija za smanjenje seizmičkog rizika u Srbiji” (TR 36043). U radnom odnosu na Fakultetu tehničkih nauka je ostao do juna 2015. godine, nakon čega je karijeru nastavio u preduzeću RDC iz Novog Sada, gde je bio zaposlen do 30.09.2016. godine. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Konstrukcije u građevinarstvu je izabran 08.09.2016. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, gde je od 01.10.2016. godine u radnom odnosu kao nastavnik u zvanju docenta.

U novembru 2012. godine je položio stručni ispit ispred Inženjerske komore Srbije i od tada je njen član. Poseduje licencu Odgovornog projektanta građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje (broj licence 310 L754 12) i licencu Odgovornog izvođača radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje (broj licence 410 J787 16). Bio je angažovan kao projektant, konsultant i revident na nizu projekata industrijskih, komercijalnih, poslovnih, rezidencijalnih, sportskih i ugostiteljskih objekata.

Kao autor i koautor je objavio 20 naučnih radova, od čega su tri objavljena u međunarodnim časopisima kategorije M21. Učestvovao je na domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama, skupovima i radionicama. Aktivan je član međunarodnog savetodavnog odbora Nuklearne industrijske asocijacije Turske (NIATR), i angažovan je u Organizacionom odboru Međunarodnog samita o nuklearnim elektranama (INPPS). 

Govori i piše engleski i slovenački jezik, a služi se i francuskim jezikom.

Oženjen je i živi u Novom Sadu.